Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
NIỆM PHẬT DIỆT THAM, SÂN, SI
NAM quyết chí dứt Sân hối ngộ
Địa ngục kìa thoát lộ siêu thăng.
MÔ lìa Tham dục tánh xằng
Khỏi đường ngạ quỷ được thăng cảnh Trời.
A khá nhờ lo rời Si muội
Cảnh Bàn sanh được khỏi tam tai.
DI khuyên dứt tánh nghi hoài
Khỏi làm thần bị đọa đày bấy lâu.
ĐÀ vi diệu gắn câu phước thiện
Khỏi thân người ứng hiện tự do.
PHẬT nay tạo sẵn chiếc đò
Rán chèo qua bể đến bờ yên vui.
Muốn được vậy chớ lui một bước
Gắng công phu không trước thì sau
Chăm hành Hạnh, Nguyện dồi dào
Chúng sanh độ tận bực nào lại hơn.

 


Vào mạng: 3-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang