Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
NHƠN LÀNH CÕI CỰC LẠC
 
Nhơn lành nghiệp luyện trắng trong
Quả lành cảm ứng bên thành Lạc bang
Hoá Phật dẫn lên đài vàng
Thánh hiền nghinh tiếp về An dưỡng thành
Vượt ra ba cõi thinh thinh
Cao hơn bốn quả vô sinh cõi Trời
Tiêu tan các nghiệp tình đời
Lòng không sáng suốt thảnh thơi nhẹ nhàng
Hóa thân vào búp sen vàng
Thần thức chiếu sáng chơi sang cõi mầu
Trước tòa sen báu cúi đầu
A Di Đà Phật con hầu về đây
Quán Âm, Thế Chí vui thay
Thắng diệu pháp lử tỏ bày khuyên răn
Đông đầy các vị Thánh Tăng
Thảy đều nhóm hội đồng đăng bửu trì
Hoa sen chín phẩm phuơng phi
Đều do bổn hạnh trước khi tu hành
Năm mùi hương báu thơm thanh
Ba đức sáng rở pháp thân chói lòa
Xảy liền gió dịu phất qua
Rung các báu lạ tiếng ra pháp mầu
Nhộn nhàng hoa rưới lưới châu
Thấy hào quang tỏa nhiều màu sáng trưng
Ráng mây bồng đở dưới chân
Nhẹ nhàng y kích mấy tầng hoa thơm
Ban mai dâng các Thế Tôn
Đặng nghe pháp ấn chơn ngôn trở về
Ban chiều cõi báu dựa kề
Nghe bài ngọc kệ nhiều bề tiêu diêu
Hơn còn tội cấu bao nhiêu
Hơi sen nhuần nhã thảy đều tiêu tan
Các phương Phật tử mới sang
Quả vị bất thối chứng hàng vô sinh
Hãy lìa cõi khổ phàm tình
Rõ ràng cõi Phật gần mình chẳng xa
Ngao du rừng ngọc ngâm nga
Tắm gội nước đức thân ta đượm nhuần
Lầu đài châu báu sáng trưng
Hàng cây thất bảo mấy từng phủ che
Thảnh thơi trong cõi trường xuân
Đất vàng bằng thẳng như vầng bàn tay
Tự nhiên ăn mặc hiện bày
Thanh tao thiên nhạc ngày ngày trổi xoay
Các vật thọ dụng hiện bày
Muôn phần khoái lạc khác rày nhân gian
Cõi Trời thua sút muôn ngàn
Hà sa cõi Phật muôn vàn ngợi khen
Pháp thân sáng rở hào quang
Bước lên cõi thánh trải đường hoa hương
Kim cang thọ mạng khôn lường
Mở lòng bi nguyện mười phương dều nhờ
Vượt qua sanh tử khỏi bờ
Nào hay quả chứng trong tòa pháp vương
Làu làu chơn tánh thường quang
Do lòng niệm Phật duyên cường đức cao
Trùng trùng phước thọ xiết bao
Tinh nhơn cảm báu thao thao hiệp lành
Vậy hay Phật nguyện độ sanh
Chúng sanh cảm Phật tín thành nguyện sâu
Ngày nay chứng đặng quả mầu
Chánh y rực rỡ không cầu mà nên
Liên trì thất bảo bốn bên
Hoặc khi thuyền tụng bước lên dịu dàng
Hoặc khi tán bộ kinh hành
Nhẹ nhàng gót ngọc mấy thành hoa đua
Thiền diệc pháp lử trân tu
Yến diên ngọc thực phỉ phu tấm lòng
Thiên y mặc áo trắng trong
Từ, bi, hỉ, xả sáng trưng nhẹ nhàng
Càng thêm công đức thênh thang
Càng thêm bi trí muôn ngàn chơi vơi
Thung dung đạo đức mấy lời
Càng thêm thánh trí một trời quang minh
Bước vào trong cõi vô sanh
Quả chứng Bồ Tát toàn hình kim thân
Từ nay cõi thánh bước lần
Bồ Đề thêm lớn muôn phần cao xa
Đã vào trong pháp vương gia
Như Lai thọ ký nghe qua đại thừa
Rày mừng bổ xứ cao thăng
Mấy lời huyền diệu lòng hằng lặng trang
Tam muội chánh niệm rõ ràng
Đủ trong sáu pháp vẹn toàn thần thông
Cúng dường các đức Thế Tôn
Mười phương qua lại cũng không ngại gì
Hóa thân vô số cu chi
Hà sa thế-giới rưới đầy thanh lương
Chúng sanh ra khỏi lửa vườn
Tự tha lưỡng lợi một đường tiêu diêu
Cùng là hạnh nguyện bao nhiêu
Trăm ngàn tam muội thảy đều do tâm
Đạo mầu vô thượng thậm thâm
Rõ ràng công đức thảy đồng về ta.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
******
Vía Phật A Di Đà
17-11-2545 (2001)
Thanh Sơn
Alexandria, VA.

 


Vào mạng: 3-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang