Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
NIỆM QUÁN ÂM KHI KHẨN CẤP
Vạn Phật Thánh Thành

 

Hôm nay tôi xin truyền cho quý vị một bí quyết. Đó là bí quyết để áp dụng trong giờ phút thật khẩn cấp. Gặp những trường hợp đó chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng hốt hoảng, chuyện sống chết hãy tạm gác qua bên, một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chắc chắn sự hiểm nguy sẽ hóa thành tốt lành, thoát khỏi ách nạn.

Trong giây phút khẩn trương, chúng ta hãy nghĩ rằng: “Đằng nào cũng chết, vậy trước khi chết ta hãy dốc lòng niệm Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, biết đâu đó là niềm hi vọng.” Hành động như thế, tức là từ hiểm nguy mà gặp may mắn.

Như đi máy bay, gặp lúc trên không máy bay gặp nạn, sắp bị rớt. Ngay lúc đó chúng ta hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì rằng Ngài Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát chuyên cứu  khổ cứu nạn, một vị Bồ Tát có cầu có ứng, nếu chẳng niệm danh hiệu Ngài, thì sanh mạng của chúng ta vô cùng nguy ngập, không còn hi vọng gì nữa. Lúc đó chúng ta đem hết lòng thành niệm, cảm ứng tới Đức từ bi của Ngài, thì toàn thể sanh mạng trên máy bay được cứu vớt. Vào thất Quán Âm chúng ta cũng phải khởi lên những ý tưởng như vậy để hạ công phu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chúng ta lại tưởng tượng khi đi xe lửa, và giả thử ngay khi biết xe lửa trật đường rầy, tức là trong khoảng thời gian đường tơ kẻ tóc đó, nếu chúng ta không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, toàn thể hành khách trên chuyến xe đó đều gặp nạn tử vong. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là phát ra lời kêu cứu, Bồ Tát nghe được tiếng kêu thì dầu có cách xa cả vạn ngàn sông núi, Ngài cũng tới ngay, tiếp cứu chúng ta ra khỏi khổ nạn, linh nghiệm vô cùng.

Lại tưởng tượng chúng ta đi tàu trên biển, chẳng may gặp cảnh tàu sắp đắm, cái nguy cơ gửi thân trong bụng cá. Trong phút nguy cấp ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tới phút chót cũng niệm, tới giây chót cũng niệm. Nếu được như vậy, nhất định là hung hóa cát.

Lại giả thử ta ngồi trên xe hơi đang chạy nhanh trên đường, hốt nhiên xe không thể làm chủ được nữa, bay qua lề đường bên bờ vực sâu, vách dựng thẳng đứng. Xe hơi mà rớt xuống đáy vực thì là hết đời, xương tan thịt nát. Ngay lúc đó nếu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, với tất cả lòng thành khẩn, xe hơi sẽ đáp xuống an toàn, kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Đây chính là sự cảm ứng của Pháp niệm Quán Âm.

Trong giờ phút khẩn cấp hiểm nghèo, niệm được một câu Quán Thế Âm Bồ Tát thì bằng cả trăm vạn câu niệm trong lúc bình thường.

Tại sao vậy? Bởi trong lúc không có gì nguy hiểm, lời mình niệm chưa đủ tha thiết, lòng mình chưa đủ thành khẩn. Cho nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải hết lòng kiền thành, hết lòng chân thực, thì cảm ứng đó mới thực là không thể nghĩ bàn.

Vừa rồi tôi có nói với Quả Khiêm rằng: “Ngày nay ở tại Vạn Phật Thành này con có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hãy tưởng tượng như khi ở trên thuyền (vượt biên) mà thành tâm khẩn niệm, tất sẽ có cảm ứng. Hồi đó, trong lúc gió lớn sóng to, nguy hiểm vạn phần như vậy, nếu không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì đâu còn có hi vọng ngày nay. Có niệm Quán Âm mới có phần hi vọng, hoặc giả được cứu vớt, cho nên đã hết lòng khẩn niệm thì cuối cùng tai nạn sẽ vượt qua, gió im sóng lặng, đến được bến bờ. Bây giờ con niệm Quán Âm còn để thì giờ để nghĩ ngơi, ấy là vì nay không còn ở trong cảnh ngộ nguy hiểm như trước.” Sự thực thì:

Một ngày qua đi, mạng cũng giảm theo,

Như cá thiếu nước, có gì mà vui !

Đại chúng!

Phải lo tinh tấn, cứu lấy cho mình.

Nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật!”

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tùy nơi tùy lúc mà niệm, nói một cách khác, đi, đứng, nằm, ngồi, đều niệm được cả. Miệng niệm hay tâm niệm, công đức cũng ngang nhau, đừng khởi tâm phân biệt, lúc nào cũng tùy duyên. Phải nhớ rằng chờ tới lúc mạng chung mới niệm thì đã quá muộn, không còn cơ hội nữa. Vì vậy mới có câu: “Nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật.”

***
IN AN EMERGENCY, RECITE GUANSHIYIN BODHISATTAVA’S NAME
Ven. Master Hsuan Hua

 

Today, I am going to transmit a secret to you. Whate is it? When you find yourself in an emergency, don’t  panic. Stay calm, put the matter of life and death aside, and recite Guanshiyin Bodhisattva’s name single-mindedly. You’ll definitely get through the danger safely.

When you are in great danger, contemplate like this: “I’m going to die pretty soon, but before I die I want to recite Guanshiyin Bodhisattva’s name with all my might. Maybe there’s still a slight chance for me.”

If you can contemplate this way, you won’t have any problems in dangerous situations.

For example, suppose the airplane you are on suddenly has some prolem and is about to make a crash landing. Right at that time you should recite Guanshiyin Bodhisattva’s name. Guanshiyin Bodhisattva rescues people from suffering and danger, and he responds to all prayers. You should think, “My life is in extreme danger. If I don’t recite Guanshiyin Bodhisattva’s name, there’s no hope”.

At a time like this, you must recite with utmost sincerity and pray that Guanshiyin Bodhisattva will compassionately save the lives of everyone on the plane. When we recite Guanshiyin Bodhisattva’s name in a recitation session, that is the kind of contemplation we should make.

We can also make this contemplation: “The train I’m ons has derailed. Now at this critical moment, if I don’t recite Guanshiyin Bodhisattva’s name, all passengers on this train are going to die.” The recitation of Guanshiyin Bodhisattva’s name is a call for help. When the Bodhisattva hears it, no matter how far away you are, he will be there instantly and bring you out of your suffering and difficulty. It’s very efficacious.

We can also contemplate: “We are at sea, and our ship is about to sink. At this dangerous moment I must recite Guanshiyin Bodhisattva’s name. Even at the last minute or even the last second, I must recite.” If you can contemplate and recite like this, the danger will be transformed into auspiciousness.

We can also contemplate that we are riding in a car that is travelling at high speed. Suddenly, the car breaks down and swerves off the road over a steep cliff. Now if the car were to crash onto the rocks below, everything would be smashed to pieces. At that moment, if you can recite Guanshiyin Bodhisattva’s name as if your life depended on it, the car will reach the bottom of the cliff safely.

You will be shocked, but there will be no danger. This is a response obtained from reciting Guanshiyin Bodhisattva’s name.

When we recite Guanyin Bodhisattva’s name at a critical moment, that recitation surpasses tens of millions of recitations during ordinary times. Why? Because when we are safe and sound, our recitation is not sincere enough. Therefore, we have to recite sincerely if we want to obtain an inconceivable response.

Just now I said to Guo Qian, “If you recite Guanshiyin Bodhisattva’s name right now at the City of Ten Thousand Buddhas as sincerely as you did when you were on that boat, you will obtain a response. At  that time, there was a storm and the boat you were on could have capsized at any time. If you hadn’t recited Guanyin’s name, you wouldn’t have had a chance. Since you did recite, you had about one chance in ten thousand of surviving. You kept reciting earnestly, and so the storm subsided and you made it to shore safely. Now you want to take a rest when you’re reciting, because you aren’t in that kind of danger.” In fact, we should contemplate like this:

This   day is already done.

Our lives are that much less.

We are like fish in an ever-shrinking pond.

What joy is there in this?

Great assembly!

We should be diligent and vigorous

As if our own heads were at stake.

Be mindful of impermanence,

And be careful not to be lax!

We should recite Guanshiyin Bodhisattva’s name at all times. In movement and stillness, during the day and at night, we should constantly be mindful. We can recite out loud or silently in our minds; the merit is the same. We shouldn’t discriminate between the two; just accord with conditions. We should know that when it’s time to die, we may not have any chance to recite Guanyin’s name even if we want to. And so, “Be mindful of impermanence, and be careful not to be lax !”

Thanh Tâm sưu tầm và đánh máy

http://www.buddhismtoday.com/viet/niemphat/niemQuanAm.htm

 


Vào mạng: 1-1-2002

Trở về mục "Niệm Phật"

Đầu trang