....

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt 


Đạo Phật Ngày Nay

TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


 

 . .. .. .. .. ...............................KHÁI QUÁT
.....Cây cỗ thụ Phật Giáo.   R.P. Hayes
.....Tính cách nhân bản và thực tiễn của đạo PhậtNguyễn Thế Đăng
.....Vài đặc điểm của Phật Giáo.   Hòa thượng Thích Trí Quang
.....Đạo Phật Là Triết Học hay Là Một Tôn Giáo?      Thạc Đức
.....Vấn Đề Nhân Vị trong Đạo Phật.    Thạc Đức 
.....Đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa. (sách)  N. Dutt; HT. Thích Minh Châu dịch
.....Nhân sinh quan của Phật giáo    Chu Sở; Duy Nguyễn dịch
.....Phật giáo và tự do tư tưởng  HT. Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch 
.....Phật giáo là một triết lý hay tôn giáo?  HT.  Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch 
.....Khái quát nội dung tư tưởng Phật giáo thời kỳ Lý Thích Thông Thức
 
......................LỊCH SỬ VÀ BỘ PHÁI
.....Lịch sử Phật giáo Ấn Độ.       HT. Thích Thiện Hoa
.....Bối cảnh xã hội và tư tưởng khi Đức Phật Thích Ca ra đời.    Thích Nguyên Hiền
.....Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn độ sau thời đức Phật. Thích Tâm Hải
.....Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất.   TT. Thích Phước Sơn
.....Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai.TT. Thích Phước Sơn
.....Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ ba.    TT. Thích Phước Sơn
.....Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ tư.    TT. Thích Phước Sơn
.....Bàn về chủ thuyết các bộ phái.     GS. Minh Chi
.....Lý do Phân phái và tình hình Phân phái trong đạo Phật.     GS. Minh Chi
.....Giới thiệu học thuyết phân kỳ về hệ thống phán giáo.      Khải Thiên
.....Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa.   (sách)    HT. Thích Thiện Hoa
.....Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc.    Thích Tâm Khanh
.....Giới thiệu Pháp Hoa Tông.     HT Thích Trí Quảng
.....Giới thiệu về Mật Tông (Kim Cương Thừa).     Thích Viên Giác
.....Giới thiệu về Kim Cang Thừa.     Nguyễn Thế Đăng
.....Tịnh Độ.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Lược sử đức Phật A Di Đà và 48 đại nguyện.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Giới thiệu về Tịnh Độ Tông.     Thích Viên Giác
.....Cơ sở triết lý của Tam Luận Tông.     Khải Thiên
.....Vai Trò của Trường Phái Sarvaastivaada ở Afghanistan.  Thích Giác Hoàng dịch
.....Sự hình thành của A Tỳ Ðạt Ma.   HT. Thích Thiện Siêu
.....Tìm hiểu giáo nghĩa của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản    Định Huệ dịch
.....Trường phái Dharmaguptaka (Đàm-vô-đức bộ) M. Kr; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử.     Tâm Hà Lê Công Đa
.....Nhân đọc Triết Học Thế Thân     Tuệ Sỹ
.... Freud và Phật giáo - Sự tương đồng đến kinh ngạc - Hồ Trung Tú
.. ..Tâm Hiện Đại Quán Như Phạm Văn Minh

 

.................PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
.....Lý thuyết nhân tính qua kinh tạng Pali(sách)  TT. Thích Chơn Thiện
.....Tổng thống Ấn Độ, Tiến sĩ Dayal Sharma, nói về triết học của Đức Phật. Thích Tâm Tịnh dịch
.....Quan niệm của Phật giáo về số mệnh.   Giáo sư Minh Chi
.....Phương Tiện Thiện Xảo.   Đại Đức Ajahn Sumedho; Dương Vĩnh Hùng dịch
.....Có hay không có linh hồn trong Phật giáo.     Giáo sư Minh Chi
.....Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma).    HT. Narada;  Phạm Kim Khánh dịch
.....Đại cương về "Thắng pháp tập yếu luận"      Thích Tâm Thiện
.....Hãy nói về Đau khổ.   Tỳ kheo Gavesako;   Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
.....Vài Quan Niệm Sai Lầm về Pháp Tánh (Dhammata).   Liễu Pháp dịch

 ...
...
......................PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA
.....Sự hình thành Đại thừa. J. R. O'Neil
.....Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Đạo. Hòa Thượng Narada; Phạm Kim Khánh dịch Việt
.....Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa.   Ven. Rahula; Thiện Minh dịch
.....Nhân sinh quan Phật giáo.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Vũ trụ quan Phật giáo.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Đức phật có thuyết pháp hay không thuyết pháp.   Tâm Diệu Nguyên Quang
.....Con Thuyền Bát nhã (Bát nhã tâm kinh).     Cư-sĩ Chính-Trực
.....Sơ lược ý nghĩa chữ "Không" trong Đạo Phật.     Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
.....Nhân Minh và Trung Quán.     Đại sư Ấn Thuận;  Thích Nguyên Chơn dịch
.....Tâm và cảnh qua lăng kính Pháp Giới Duyên Khởi.     GS. Định Huệ
.....Sự phát triển của tư tưởng Bát Nhã tại Trung Quốc.   Gs. Định Huệ dịch
.....Cái còn lại trong tánh Không.      Hồng Dương
.....Hý luận về Không.      Hồng Dương
.....Trào lưu tư tưởng Phật Giáo Ấn Độ.     Chính Hạnh
.....Tìm hiểu về "ngũ uẩn" trong Bát Nhã Tâm kinh.     Minh Liên
.....Đạo Vô Đạo.     Minh Liên
.....Mười huyền môn: trật tự của thế giới trong tương quan vô tận.    Tuệ Sỹ 
.....Thấy vậy mà không phải vậy...     Hồng Dương 
.....Sinh mệnh tức Không.     Hồng Dương
.....Triết học Trần Thái Tôn.      Nguyễn Đăng Thục
.....Quán không của Tam Luận.  Đại sư Ấn Thuận;  Thích Nguyên Chơn dịch
.....Thiền Sư Duy Tắc trả lời hành giả Tịnh độ.   Thích Đồng Ngộ dịch
.....Tánh không luận là gì ?    Tuệ Sỹ
.....Tư Tưởng Phật Giáo Đối Diện Với Hư Vô.   Tuệ Sỹ 
.....Quán nhân duyên.      Hồng Dương
.....Bát bất và Duyên khởi.       Hồng Dương
.....Nhân duyên và Tứ cú.      Hồng Dương
.....Biện chứng pháp apoha.    Hồng Dương
.....Nhận thức luận Phật giáo.    Hồng Dương 
.....Nhân Minh luận.    Hồng Dương 
.....Lý Duyên Khởi.    Hồng Dương
.....Trung quán luận: phá tà hiển chánh.     Hồng Dương 
.....Nhị đế: Triết học về Không thuyết và Ngôn thuyết.     Hồng Dương 
.....Biện chứng pháp Trung quán.    Hồng Dương 
.....Mười ba bài tụng chủ yếu của Trung luận.    Hồng Dương 
.....Tánh Không phủ định cái gì?    Hồng Dương 
.....Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt liên tục của Quán Thế Âm Bồ-tát   Phạm Công Thiện    Phạm Công Thiện
.....Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong ánh sáng bất tận của Phật A-di-đà   Phạm Công Thiện
.....Ý Nghĩa về Trực Quán, Kiến Thức và Trí Tuệ trong Đạo Phật.  Lama Anagarika Govinda;   Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ 
.....Mở con đường máu, chuộc lại  nền nhân bản đích thực cho thế kỷ 21    Nguyễn Tiến 
.....Ngộ nhập    Phạm Công Thiện
.....Sự chuyển động toàn diện của tâm trong đệ nhất khổ đế   Phạm Công Thiện
.....Sự chuyển động tâm thức trong tư tưởng Phật giáo Mật tông ... Phạm Công Thiện
.....Tư Tưởng Phật Giáo Mật tông của hoá Chogyam Trungpa  Phạm Công Thiện
.....Con đường hành động Phật giáo của trí thức Tây phương  Phạm Công Thiện
.....Đạt-lại Lạt-ma tại Harvard & Nhập trung đạo cương yếu (Arial Unicode MS) Chân Nguyên dịch 
.....Viên dung vô ngại   Hồng Dương 
.....Bốn pháp giới   Hồng Dương 
.....Nhân duyên Pháp giới    Hồng Dương 
.....Tìm hiểu định nghĩa “Tạo hoá, sắc tạo và tâm tạo” Tuệ Minh Đạo
.....Bất nhị.
 

..............         THẨM MỸ HỌC PHẬT GIÁO

.....Cái Đẹp theo Tinh Thần Phật Học.    Thích Thiện Quang
.....Giá trị thẫm mỹ  trong giáo lý vô thường-vô ngã.   Thích nữ Liên Dung 

TRIẾT HỌC

.....Bài 1: Triết Học Bà-La-Môn Giảng Viên Thích Lệ Thọ
.....Bài 2: Bản chất của vũ trụ trong kinh Veda Giảng Viên Thích Lệ Thọ
.....Bài 3: Bản chất tế tự trong Brahmanas Giảng Viên Thích Lệ Thọ
.....Bài 4: Triết lý Upanishad Giảng Viên Thích Lệ Thọ
.....Bài 5: Triết học Cārvāka Giảng Viên Thích Lệ Thọ
.....Bài 6: Triết học Jain Giảng Viên Thích Lệ Thọ
.....Bài 7: Triết học Thượng tọa bộ Giảng Viên Thích Lệ Thọ
.....Bài 8: Triết Học Đại Thừa Phật Giáo Giảng Viên Thích Lệ Thọ
.....Bài 9: Tư Tưởng Kim Cang Thừa Giảng Viên Thích Lệ Thọ

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG| Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ | Phụ trách mạng: Thích Phước Huệ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

Cập nhật ngày  6-2-2006