Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Giác tánh niệm Phật
NAM đắn đo định tâm nghe kỹ
Nghĩa lý kinh huệ trí soi thông
Ấy là ngộ đặng nhơn ông
Lo gì không đến thềm rồng Lạc Bang.
MÔ học hỏi cho toàn bản giác
Nghĩa hành kinh đừng lạc tín thâm
Nguyện hành cho thiết một tầm
Lên đường giải thoát chơn tâm an nhàn.
A thành tựu rõ ràng kinh Giác
Ngộ tánh rồi thân pháp hiện ra
Ba tòa qua lại lại qua
Đã nên ba đức Liên hoa đủ mầu.
DI thanh tịnh Tỳ-lư pháp ngộ
Thân Giá-na hoàn độ mười phương
Thật là bí tạng khôn lường
Di-Đà thân pháp hiện thường cảnh chơn.
ĐÀ vô tận báo thân viên mãn
Lư-Xá-Na oai dạng trang nghiêm
Khắp trong tam giới đắm chìm
Thích-Ca ứng hiện biển trầm tiêu tan.
PHẬT vô lượng hóa thân thiên ức
Đủ muôn hình tùy bực độ sanh
Vượt lên hết lũ hàm linh
Long hoa Di-Lặc viên minh tánh này.
Này Phật tử nhớ ngay Lục tự
Chỉ bấy nhiêu hãy cứ hành đi
Gắn công niệm niệm thọ trì
Bước lên bản giác mà đi về thành.
Di-Đà Cực-lạc bên mình.
NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT
Vía Phật A-Di-Đà
17-11-2545 (2001)
Thanh-Sơn.

 


Vào mạng: 3-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang