Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Hồng Danh Sám Pháp
Phan Khắc Nhượng dịch


 

Đại từ đại bi xót chúng sinh,
Đại hỉ đại xả cứu muôn loại,
Trang nghiêm tướng đẹp Phật quang minh,
Chúng con lòng thành xin kính lễ.
Nam-mô quy y Thượng Sư Kim-Cang:
Quy y phật, quy y pháp, quy y tăng.
Nay chúng con lòng thành phát nguyện,
Chẳng cầu mong được chuyện trần đời,
Không cầu phước báo trời người.
Thanh Văn, Duyên Giác hay nơi quyền thừa.
Chỉ y tối thượng thừa tâm nguyện,
Mà phát tâm vô thượng trong lành,
Nguyện cầu khắp cả chúng sanh,
Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà
Nam mô mười phương hư không quy y Phật
Nam mô mười phương hư không quy y Pháp
Nam-mô mười phương hư không quy y tăng.
Nam-mô Như Lai, Ứng cúng,Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.
Nam-mô Phật Phổ Quang,
Nam mô Phật Phổ Minh,
Nam mô Phật Phổ Tịnh,
Nam-mô Phật Đa Ma La Bạt Hương Chiên Đàn,
Nam mô Phật Chiên Đàn Quang,
Nam mô Phật Ma Ni Tràng,
Nam mô Phật Hoan hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích,
Nam mô Phật Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn,
Nam-mô Phật Ma Ni Tràng Đăng Quang,
Nam-mô Phật Huệ Cự Chiếu,
Nam-mô Phật Hải Đức Quang Minh,
Nam-mô Phật Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang,
Nam-mô Phật Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mã
,
Nam mô Phật Đại Bi Quang,
Nam-mô Phật Từ Lực Vương,
Nam-mô Phật Từ Tạng,
Nam-mô Phật Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng,
Nam mô Phật Hiền Thiện Thủ,
Nam-mô Phật Thiện Ý,
Nam-mô Phật Quảng Trang nghiêm Vương,
Nam-mô Phật Kim Hoa Quang,
Nam-mô Phật Bảo Cái Chiếu Chiếu Không Tự Tại Lực Vương,
Nam –mô Phật Hư Không Bảo Hoa Quang,
Nam-mô Phật Lưu Ly Trang Nghiêm Vương,
Nam mô Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang,
Nam-mô Phật Bất Động Trí Quang,
Nam-mô Phật Hàng Phục Các Ma Vương,
Nam-mô Phật Tài Quang Minh,
Nam-mô Phật Trí Huệ Thắng,
Nam-mô Phật Di Lặc Tiên Quang,
Nam-mô Phật Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương,
Nam-mô Phật Thế Tịnh Quang,
Nam-mô Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương,
Nam-mô Phật Nhật Nguyệt Quang,
Nam-mô Phật Huệ Tràng Thắng Tôn,
Nam-mô Phật Nhật Nguyệt Châu Quang,
Nam-mô Nam-mô Phật Huệ Tràng Thắng Vương,
Nam-mô Phật Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương,
Nam-mô Phật Diệu Âm Thắng,
Nam-mô Phật Thường Quang Tràng,
Nam-mô Phật Quang Thế Đăng,
Nam-mô Phật Huệ Oai Đăng Vương,
Nam-mô Phật Pháp Thắng Vương,
Nam-mô Phật Tu Di quang,
Nam-mô Phật Tu Ma Na Hoa Quang,
Nam-mô Phật Ưu Đàm Bát La Hoa Thù thắng Vương,
Nam-mô Phật Đại Huệ Lực vương,
Nam-mô Phật A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang,
Nam-mô Phật Vô Lượng Âm Thanh Vương,
Nam-mô Phật Tài quang,
Nam-mô Phật Kim Hải Quang,
Nam-mô Phật Sơn Hải Huệ Tự tại Thông Vương,
Nam-mô Phật Đại Thông Quan,
Nam-mô Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương,
Nam-mô Phật Thích Ca Mâu Ni,
Nam-mô Phật Kim cang Bất hoại,
Nam-mô Phật Bảo quang,
Nam-mô Phật Long Tôn Vương,
Nam-mô Phật Tinh Tấn Quân,
Nam-mô Phật Tinh Tấn Hỉ,
Nam-mô Phật Bảo Hoa,
Nam-mô Phật Bảo nguyệt quang,
Nam-mô Phật Hiện Vô Ngu,
Nam-mô Phật Bảo Nguyệt,
Nam-mô Phật Vô Cấu,
Nam-mô Phật Ly Cấu,
Nam-mô Phật Dõng Thí,
Nam-mô Phật Thanh Tịnh,
Nam-mô Phật Thanh Tịnh Thí,
Nam-mô Phật Ta Lưu na,
Nam-mô Phật Thủy Thiên,
Nam-mô Phật Kiên Đức,
Nam-mô Phật Công Đức Chiên Đàn,
Nam-mô Phật Vô Lượng Cúc Quang,
Nam-mô Phật Quang Đức,
Nam-mô Phật Vô Ưu Đức,
Nam-mô Phật Na-La Diên,
Nam-mô Phật Công Đức hoa,
Nam-mô Phật Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông,
Nam-mô Phật Tài Công Đức,
Nam-mô Phật Đức Niệm,
Nam-mô Phật Thiện Danh xưng Công Đức,
Nam-mô Phật Hồng Diệm Đế Tràng Vương,
Nam-mô Phật Thiện Du Bộ Công Đức,
Nam-mô Phật Đấu Chiến Thắng,
Nam-mô Phật Thiện du Bộ,
Nam-mô Phật Châu tráp Trang Nghiêm Công Đức,
Nam-mô Phật Bảo Hoa du Bộ,
Nam-mô Phật Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta lai Thọ Vương,
Nam-mô Phật Pháp Giới Tạng Thân A-Di-Đà.

 

Giữa thế giới gần xa các xứ,
Trước Phật đương cư trú tại trần,
Cúi xin chư Phật Thế tôn,
Nhủ lòng thương xót chúng con đoái hoài,
Thương chúng sinh đời này đời trước,
Đã luân hồi bao lượt tử sinh,
Từ nơi vô thủy thành hình,
Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay.

 

Hoặc tội ác tự tay tạo tác,
Hoặc đã xui kẻ khác từng làm,
Hoặc nhìn việc ác không can,
Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình.
Những tội lỗi tự mình trộm cắp,
Của chùa chiền, bảo tháp, chư tăng,
Tự tay mình lấy, giả lầm,
Hoặc xui người lấy, vui thầm đứng xem.
Phải năm tội đắm chìm vô gián,
Hoặc tự làm chuốc oán, gây oan,
Hoặc từng bảo kẻ khác làm,
Hoặc nhìn người khác hân hoan tỏ lòng.
Trong mười điều ác hung vô đạo,
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn,
Hoặc từng sai kẻ khác làm,
Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng.
Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội,
Hoặc tự mình nông nỗi bao che,
Hoặc làm chẳng dấu diếm gì,
Đều sa địa ngục a-tỳ đáng kinh.
Làm ngạ quỷ súc sinh, cùng khổ,
Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi,
Làm loài hèn hạ nhất đời,
Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra.
Nay con nguyện thật thà sám hối,
Biết bao điều tội lỗi khôn dung,
Cúi xin các Phật Thế Tôn,
Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con.
Xin Đức Phật rủ lòng thương xót,
Nay con xin quỳ trước Phật-đà,
Phát tâm thệ nguyện thật thà,
Đời này đời tới gần xa làm lành.
Xin phát nguyện thực hành bố thí,
Giữ giới hầu tâm ý sạch trong,
Nắm cơm chén nước nhủ lòng,
Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh.
Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch,
Có bao nhiêu thành đạt căn lành,
Mọi điều huân tập đã thành,
Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu.
Nay tất cả xin đều hồi hướng,
Về con Đường Vô Thượng Bổn Lai.
Giống như quá khứ vị lai,
Các Phật hồi hướng tỏ bày đại bi.
Chúng con nguyện quay về hồi hướng,
Sám hối cho tội chướng bao đời,
Phước lành tùy hỉ đời người,
Hướng về công đức nơi nơi Phật-đà.

 

Nguyện trí tuệ sâu xa Vô Thượng,
Phật qua rồi, hiện tại, vị lai,
Toàn năng, toàn thiện xưa nay,
Biển trời công đức đủ đầy vô biên.
Nay con nguyện cúi mình kính lễ,
Sám hối điều tội lỗi bấy nay,
Cúi xin đức Phật Như Lai,
Sáng soi tâm trí con đây mê lầm.
Mười phương cõi xa gần bát ngát,
Phật ba đời cùng khắp không trung.
Bằng lời thân ý sạch trong,
Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm.
Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai thị hiện sức thần,
Một thân ứng hiện muôn thân,
Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà.
Các bô୴át hằng hà sa số,
Đến vô biên cõi pháp khắp cùng,
Đủ đầy tin tưởng thật lòng,
Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài.
Lời diệu pháp đó đây bất tận,
Biết bao đời mới đặng cơ may,
Tán dương công đức Như Lai,
Như hoa vi diệu hương bay khắp cùng.

 

Nhạc réo rắc hương xông lọng phủ,
Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm,
Cúng dường chư Phật tự nguyền,
Thức ăn hoa quả, dâng lên lòng thành.
Đèn nhang thắp quang minh sáng tỏ,
Dáng tuyệt vời như vẻ Tu Di,
Cúng dường đức Phật Mâu-ni,
Soi cùng quảng đại từ bi nhiệm mầu .
Phật ba đời trước sau tin tưởng,
Hạnh Phổ Hiền nguyện hướng không sai,
Cúng dường sám hối Như Lai,
Chỉ vì tội lỗi từng gây bao đời.
Tham sân si tự thời vô thủy,
Miệng ý thân sinh khởi liền liền,
Nay con sám hối, lòng nguyền,
Mười phương chư Phật khắp miền sớm trưa.
Bậc không học, nhị thừa, Duyên-giác,
Như Lai cùng Bồ Tát viên thông,
Bao nhiêu công đức tựu trung,
Mười phương chư Phật cùng chung hướng về.
Phật thành tựu Bồ- đề Vô-Thượng,
Nay con xin kính ngưỡng thỉnh cầu,
Cỗ xe chở pháp lăn mau,
Còn như Phật định tiêu dao Niết-bàn.
Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh,
Xin rủ lòng thương tưởng chúng sinh,
Hãy vì lợi lạc thế tình,
Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà.
Nay kính lễ thật thà sám hối,
Công đức kia cùng với căn lành,
Thảy đều hồi hướng chúng sanh,
Nguyện thành đường Phật sáng danh đạo đời.
Đạo Vô Thượng không ngơi hồi hướng,
Phật Pháp Tăng tánh tướng khôn cùng,
Nguyện lòng Tam-muội dung thông,
Nay xin hồi hướng khắp cùng nhân gian.
Chúng sanh có những thân, miệng, ý,
Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh,
Gây bao nghiệp chướng tội tình,
Thảy đều bị cảnh đắm chìm tương lai.

 

Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp,
Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh.
Dù cho thế giới tan tành,
Hư không, phiền não chúng sanh không còn,
Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn,
Nay xin cùng hồi hướng ra đây,
Kiếp này đến kiếp tương lai,
Nguyện thành Phật đạo tròn đầy ‘Vô sanh’.

http://buddhismtoday.com/viet/kinh/dt/024-hongdanh.htm

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về mục "Kinh điển"

Đầu trang