...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 7-2001

 
 
  .. .. .. .. .....Vài Chú Giải về Thiền Đốn Ngộ.   (sách) Nguyên Giác Phan Tấn Hải
.....Ðường vào nội tâm.    (sách)   Thích nữ Trí Hải 
.....Một cuộc đời, một ngôi sao (Truyện Ngài Xá-Lợi-Phất).  (sách)     Minh Ðức Triều Tâm Ảnh
.....Chuyển Pháp Luân và Tứ Diệu Ðế.   (sách)   Maha Thongkham và Huỳnh Văn Niệm soạn dịch 
.....Thiền Tịnh Song Tu. (sách)  Ni Trưởng Như Thanh
.....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 7-2001.    Tịnh Tuệ sưu tầm
.....Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lý Nguyên Thủy.   HT. Thích Thanh Từ
.....Bàn Về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển.    Giáo sư Minh Chi
.....Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.    Tâm Hà Lê Công Đa 
.....Vai Trò của Đạo Đức trong Sự Trưởng Thành của Nhân Cách. Lama Govinda;  Tổ dịch thuật Trúc Lâm dịch
.....Quán nhân duyên.      Hồng Dương
.....Bát bất và Duyên khởi.       Hồng Dương
.....Nhân duyên và Tứ cú.      Hồng Dương
.....Thánh địa Yên Tử.    Trúc Lệ 
.....Sự đối thoại giữa Phật giáo và phúc lợi xã hội.  Thích Giải Hiền
.....Thiền và Nghệ Thuật Nấu Ăn.  Edward Espe Brown ;  Diệu Liên dịch 
.....Dẹp Bàn.  Bernard Glassman & Rich Fields . Diệu Liên dịch 
.....Điều Phục Tâm.  Ni Sư Ayya Khema ;  Diệu Liên dịch
.....Thập Tụng Luật Và Sự Cấu Trúc Lại Bộ Luật Nguyên Tác Của Nhất Thiết Hữu Bộ. Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Con Người và Vũ Trụ.   Trần Chung Ngọc
.....Nghi vấn cánh cửa dẫn đến trí tuệ. Sri Krisna Prem; Diệu Liên dịch
.....Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn (I-VI). Phạm Bá 
.....Tượng đồng Bồ tát Địa Tạng cao nhất thế giới sẽ được xây dựng tại Cửu Hoa Sơn. Thích Giải Hiền
.....Nỗi Vất Vả Nghề Trồng Người.   Thích Lệ Thọ 
.....Soy sauce cancer warning and China soy sauce makers protest
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (III).   Tâm Minh 
.....Thông Bạch về việc ấn tống sách Cư Trần Lạc Ðạo Tập 3.  Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Buddhist Cosmology: Philosophy and Origins, by Sadakata Akira. Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Lá thư thầy (17).    Sư Viên Minh
.....Lá thư thầy (18).    Sư Viên Minh
.....Một bước chẳng rời.  (truyện)  Huỳnh Trung Chánh
.....Một vị Phật khai sinh. (truyện)  Huỳnh Trung Chánh 
.....Đường lên Núi Linh.  (truyện)  Vĩnh Hảo 
.....Cái bẫy chuột. (truyện)  Thiện Anh Lạc 
.....Ðối kính.   (thơ)    Hạt Cát
.....Xin chớ hỏi (thơ)    Hạt Cát
.....Sơn xuân. (thơ)  Lộng Chương;   Hạt Cát dịch ra Hán Việt
.....Bạch mộ vân. (thơ)  Hạt Cát
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  15-8-2001