Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Xuân núi
Lộng Chương
Hạt Cát chuyễn ngữ

Nửa đêm lên núi tìm xuân
Chùa không mây lẫn khói trầm chưa phai
Sư già ngồi dưới cội mai
Tay cầm xâu cỏ lần vài hạt sương .

251.jpg (30849 bytes)

Sơn xuân
Ðăng sơn bán dạ mịch xuân
Môn không vị tán hương vân yên tàng
Cổ mai độc tọa lão tăng
Thảo châu , sương trích thủ luân sổ kỳ !

 


Cập nhật: 19-6-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang