Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Ðối kính
Hạt Cát
248-doikinh.jpg (35042 bytes)
 
Ðối kính
Ngã khán ngã kính trung
Khán bất kiến ngã dung
Kiến hồng trần nhất niết
Bạch vân nhất sắc chung !
 
 
 Ta nhìn ta trong kính
Ta chẳng thấy ta đâu
Thấy bụi hồng một nắm
Và mây trắng một màu !

 


Cập nhật: 13-6-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang