...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 

 
 
  . . . . ............................I-A. KINH ĐIỂN PALI
.......................................KINH TẠNG
.....Kinh Trung Bộ (gồm 152 bài Kinh) .   HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Trường Bộ (gồm 34 bài Kinh). HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Tăng Chi Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Tương Ưng Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch
.....Tiểu Bộ Kinh (gồm 15 tập):    Giới thiệu và Mục lục
..........1.Tiểu Tụng   2. Kinh Pháp Cú   3. Kinh Phật Tự Thuyết.   HT. Minh Châu dịch
..........4. Kinh Phật Thuyết Như Vậy   5. Kinh Tập.     HT. Thích Minh Châu dịch
..........6. Thiên Cung Sự   7. Ngạ Quỷ Sự.   Trần Phương Lan dịch
..........8. Trưởng Lão Tăng Kệ  9. Trưởng Lão Ni Kệ.   HT. Thích Minh Châu dịch
.....Tôi Chọn Làm Tỳ Khưu.     Dhammesaka lược dịch
.....Đại Vương Thống Sử     Tỳ-kheo Minh Huệ dịch
.....Chú giải Ngạ Quỷ Sự    Tỳ-kheo Minh Huệ dịch
.....Kinh Sa-di-la   Thích Nguyên Chơn dịch
.....Trích Tụng Pháp Cú Nam Tông  (sách)    HT. Thích Trí Quang dịch
.....Thi Kệ Pháp Cú Kinh  (sách)    Tịnh Minh dịch và chú giải từ vựng Anh-Việt
.....
...
...................I-B. KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA
.....Kinh Bốn Mươi Hai Bài.  (sách) HT. Thích Trí Quang dịch
.....Lược giải Kinh 42 Chương.   (sách)  Thích Viên Giác 
.....Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền(sách) HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Báo Ân Cha Mẹ.   (sách) HT. Thích Trí Quang dịch
.....Kinh Vu Lan.   (sách) HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Kim Cương. (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. (sách)HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Viên Giác.  (sách)HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Giải Thâm Mật.  (sách) HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Hoa Sen Chánh Pháp(sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Lược giải Kinh Pháp Hoa.   (sách)  HT. Thích Thiện Siêu
.....Kinh Thắng Man. (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch
.....Thủy Sám.    (sách) HT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Dược Sư Kinh Sám.  (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Địa Tạng.  (sách) HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Lương Hoàng Sám.  (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Hai Thời Công Phu. (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Mười Điều Tâm Niệm.   HT. Thích Trí Quang dịch 
.....Tâm Kinh Bát-Nhã.     Phan Khắc Nhượng dịch thơ
.....Kinh Hiền Ngu.  (sách)    Thích Trung Quán dịch
.....Hồng Danh Sám Pháp.     Phan Khắc Nhượng dịch thơ
.....Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn. (sách) HT. Thích Trí Quang dịch 
.....Kinh Di Giáo.     Phan Khắc Nhượng dịch thơ
.....Kinh Di Giáo.  (sách)   Thích Viên Giác dịch và giải
.....Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bồ-Tát và Phật.   Thích Nhật Từ dịch thơ
.....Kinh Bát Đại Nhân Giác.   (sách)  Thích Viên Giác dịch và giải 
.....Kinh Như Lai Viên Giác Trực chỉ đề cương. (sách)   Pháp Sư Thích Từ Thông dịch giải
.....Phật thuyết A-di-đà Kinh diễn giải. (sách)   HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Kinh Kim Cang Giảng Giải.   HT. Thích Thanh Từ 
.....Kinh Niệm Phật Ba-la-mật  (sách)    HT. Thích Thiền Tâm dịch
.....Kinh Lễ Phật Danh  (phông VPS, winzip, 218 KB) (sách)   TT. Thích Thiện Chơn dịch
.....Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương (I-II).  (sách)   Pháp sư Thích Từ Thông
.....Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương (III).  (sách)   Pháp sư Thích Từ Thông
.....Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông (sách, VNI-Times, Zip)   Thiền sư Nhẫn Tế dịch
.....Kinh Thủ Lăng Nghiêm  (sách)   Thích Duy Lực dịch giải
.....Kinh Duy-ma.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh  (sách)   HT. Thích Duy Lực dịch
.....Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh Trực Chỉ Đề Cương  (sách )  Thích Từ Thông
.....Kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết    HT. Thích Huệ Hưng dịch
.....Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận  (không rõ dịch giả)
.....Một số kinh Đại thừa   Thích Thiện Trí dịch
....
....
.......................... II. LUẬT TẠNG
.....Bồ-tát giới Phạn võng. (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Tỳ-kheo giới. (sách) HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Tỷ-kheo-ni giới. (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Thức-xoa-ma-na-ni giới. (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Sa-di và Sa-di-ni giới. (sách) HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Luật nghi tổng quát  (sách)    Tỳ-kheo Giác Giới
.....Ý nghĩa Chỉ Tịnh theo Thắng Pháp Yếu Hiệp  (sách)  Hòa thượng Jotika;  Tỳ kheo Pháp Nhiên dịch 
......
...
..........................III. LUẬN TẠNG
.....Luận Khởi Tín. (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Dị bộ tông luân luận: lược thuật học thuyết của các bộ phái tiểu thừa. (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch 
.....Luận Chỉ Quán.   (sách)  HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Nhiếp đại thừa luận: luận văn Tổng quát về đại thừa.   (sách) HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Đại cương về Luận Câu Xá.    HT. Thích Thiện Siêu
 

........................IV. SÁM  NGUYỆN
.....Mười bài phục nguyện quá đường trường Hạ   Thích Đồng Bổn soạn 
.....Tám bài sám trong bộ Kinh Tụng Hằng Ngày
.....Sám Bồ-tát Quán Thế Âm
 

..................V. VĂN HỌC KINH ĐIỂN
.....So sánh kinh Trung A-hàm chữ Hán và kinh Trung Bộ chữ Pàli.  (sách) HT. Thích Minh Châu; Thích Nữ Trí Hải dịch Việt 
.....Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh Hán văn    HT Thích Thiện Siêu
.....Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm. Thích Nguyên Hiền biên soạn
.....Bàn về bốn bộ A-hàm.     Lương Khải Siêu; Gs. Định Huệ dịch
.....Giới thiệu kinh Trung A-hàm    Điền  Quang  Liệt;   Định Huệ dịch 
.....Giới thiệu đề mục Kinh Hoa Nghiêm. Thích nữ Như Giác
.....Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya.     Thích Viên Giác 
.....Giới thiệu về kinh Hoa Nghiêm.      HT Thích Trí Quảng
.....Kinh Ba Tĩnh Lặng.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Bại Vong.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Bốn Niệm Xứ.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Giết Giận.     HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Những Con Thiêu Thân [1].      HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Phạm Hạnh.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Tham Sân Si.     HT. Thích Thiện Châu
.....Hồng danh sám-hối.    (sách)    Thiên Anh Lạc sưu tập
.....Nhị Khoá Hiệp Giải.    TT. Thích Nhuận Hải
.....Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm.   Cao Quán Như ; Định Huệ dịch
.....Thập Tụng Luật Và Sự Cấu Trúc Lại Bộ Luật Nguyên Tác Của Nhất Thiết Hữu Bộ. Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Kinh Ví Dụ Con Rắn (Kinh số 22, Trung Bộ).   Thích Minh Châu 
.....Đạo lý luân hồi (lược giả kinh Chánh Kiến)   HT. Thích Thiện Siêu
.....Tổng luận Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ    HT. Thích Thiện Siêu
.....Giới thiệu Kinh Pháp Hoa    Thích Viên Giác
.....Giới thiệu đề mục Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh  Thích Nữ Như Giác
.....So sánh tóm tắt các bộ Luật Tỳ-kheo  Bình Anson 
.....Pháp Cú - Bản Kinh sưu tập xưa nhất    Thích Quảng Bảo dịch
.....Chúng tôi học kinh (1).       Tâm Minh 
.....Chúng tôi học kinh (2)        Tâm Minh
.....Chúng tôi học kinh (3)        Tâm Minh
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (I).   Tâm Minh 
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (II).   Tâm Minh 
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (III).   Tâm Minh 
.....Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm  (1)  Tâm Minh
.....Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm  (2)  Tâm Minh
.....Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm  (3)  Tâm Minh
.....Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm  (4)  Tâm Minh
.....Ðọc Pháp Cú Nam Tông  HT. Thích Trí Quang
.....Quan niệm Phật giáo về nữ giới  (sách)   Thích Nữ Liên Hiếu

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-8-2002