Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
KINH SA-DI-LA
    Thích Nguyên Chơn dịch

                                                   

                                                    Tâm   từ   ban   vui   cùng   khắp
                                                                     Tâm   bi   cứu   khổ   muôn   loài
                                                                     Phước  trí  trang  nghiêm  viên  mãn
                                                                     Con   nay   quy   mệnh   đảnh   lễ.
 
                              
                               Từ   thuở   xa   xưa
                                  một   đồng   tử
                               Tên   Sa - di - la
                               Tuổi  mới  lên  bảy
                               Chí   đã   mến   đạo
                               Lễ   cầu   Tỳ - kheo
                               Xin   làm   đệ   tử
                               Vào  nơi  núi  rừng
                               Phụng sự Sư trưởng
                               Tụng niệm kinh pháp
                               Ngày đêm siêng năng
                               Chưa  từng  biếng  trễ
                               Đến  năm  tám  tuổi
                               Thành  tựu    sanh
                               Đắc   quả   La - hán
                               Đạo nhãn thanh tịnh
                               Thấy biết cùng khắp
                               Nhĩ  căn  thông thấu
                               Các   việc   thiện   ác
                               Trong  cõi  trời  người
                               Thảy  đều  nghe  được
                               Thân  bay  lên  không
                               Đến   khắp   các   nơi
                               Lại  khéo  biến  hiện
                               Một  thân  thành  vạn
                               Vạn  thân  hợp  một
                               Tự   tại   hóa   hiện
                               Không gì chẳng được
                               Chứng đắc Túc mạng
                               Nơi   đâu   sanh   ra ?
                               Từ   người,  vật   nào ?
                               Cho      côn   trùng
                               Cựa,  động,  bay,  bò,   
                               Thảy   đều   biết   rõ.
                               Một  hôm  thiền  định
                               Quán  thấy  kiếp  xưa
                               Lần   lượt      sanh
                               Làm  con  năm  người
                               Bỗng  nhiên  bật  cười.
                               Vị   thầy   liền   hỏi :
                               Này   Sa - di - la !
                               Ngươi  cười  điều  chi ?
                               Nơi   núi   rừng   này
                               Chẳng      ca   múa
                               Ngươi   cười   ta   ư ?
                               Di - la   liền   thưa :
                               Chẳng dám cười thầy !
                               Con   tự   cười   mình
                               Chỉ   một   thần   thức
                               Luân chuyển thọ sanh
                               Làm  con  năm  nhà
                               Khiến năm người mẹ
                                  một   thân   này
                               Ngày đêm than khóc
                               Cảm thương sầu khổ
                               Chẳng  thể  tự  ngăn
                               Luôn   nói   nhớ   con
                               Chưa  từng  quên  lãng.
                               Tự   nghĩ   một   thân
                               Làm  khổ  năm  người
                                   thế    tự    cười
                               Chẳng dám cười thầy !
                               Khi  sanh  làm  con
                               Người  mẹ  thứ  nhất
                               Thì  nhà  bên  cạnh
                               Cùng ngày tháng ấy
                               Cũng  sanh  một  trai
                               Sau   khi   con   chết
                               Người mẹ tưởng nhớ
                               Thấy      trai   kia
                               Ra   vào   đi   đứng
                               Trong lòng bèn nghĩ :
                               Nếu   con   ta   còn
                               Cũng  sẽ  như  thế !
                               Do  đó  cảm  thương
                               Sầu  khổ  than  khóc
                               Nước  mắt  như  mưa.
                               Khi  sanh  làm  con
                               Người  mẹ  thứ  hai
                               Chẳng  may  khi  ấy
                               Con  lại  yểu  mạng
                               Sớm  lìa  trần  thế
                               Mẹ  lại  tưởng  nhớ
                               Thấy người bên cạnh
                               Đang   cho   trẻ  
                               Liền  nghĩ    mình
                               Cho   con      mớm
                                 thế  cảm  thương
                               Khóc  than  sầu  khổ.
                               Khi  sanh  làm  con
                               Người   mẹ   thứ   ba
                               Vừa   lên   mười   tuổi
                               Mệnh   đã   lìa   trần
                               Người  mẹ  tưởng  nhớ
                               Nên   lúc   ăn   cơm
                               Sầu   khổ   lệ   rơi
                               Trong lòng nghĩ rằng :
                               Nếu   con   ta   còn
                               Sẽ   ngồi   bên   ta
                               Cùng nhau ăn uống
                               Nay   đã   lìa   xa
                               Bỏ   ta   một   mình
                               Nghĩ tưởng như thế
                               Nghẹn ngào kêu trời
                               Oán thán nhớ thương.
                               Lại      làm   con
                               Người   mẹ   thứ  
                               Thân  này  cũng  thế
                               Sớm   đã   lìa   đời
                               Người mẹ tưởng nhớ
                               Thấy  bạn  con  mình
                               Lập  thành  gia  thất
                               Thương cảm nói rằng :
                               Nếu   con   ta   còn
                               Cũng   sẽ   như   thế
                               Ta   phạm   tội  
                                  giết   con   ta !
                               Khi  sanh  làm  con
                               Người  mẹ  thứ  năm
                               Vừa   lên   bảy   tuổi
                               Đã mến chánh pháp
                               Bỏ   nhà   xuất   gia
                               Từ   mẹ   theo   thầy
                               Vào   núi   cầu   đạo
                               Chuyên tâm thiền định
                               Chứng  quả  La - hán
                               Người   mẹ      nhà
                               Ngày  đêm  nhớ  con
                               Khóc than nghĩ rằng :
                               Thân   ta   đời   này
                               Chỉ   sanh   một   con
                               Theo   thầy   học   đạo
                               Chẳng  biết  nơi  đâu ?
                               Đói  khát, lạnh  nóng
                               Chết  sống  thế  nào ?
                                   thế    bấy    giờ
                               Năm  người  mẹ  kia
                               Hội    tụ    một    nơi
                               Mỗi    mỗi    sầu    bi
                               Thương nhớ con mình
                               Cùng nhau than khóc
                               Chẳng  thể  tự  dừng.
                               Tự nghĩ :
                               Chỉ   một   thần   hồn
                               Lần   lượt   thọ   sanh
                               Làm   con   năm   nhà
                               Nương    hai  thân
                               Thọ hình thành nhân
                               Khiến năm người mẹ
                               Than khóc phát cuồng
                               Hằng   nhớ   đến   ta
                               Ý   muốn   tự   sát
                                   thế    tự    cười.
                               Ta   nghĩ   thế   gian
                               Đều   nhân   nơi   ái
                               Sanh   tử   thiện   ác
                               Hành nghiệp tạo tác
                               Đều    căn  nguyên
                               Ác   đọa   địa   ngục
                               Thiện sanh cõi trời
                               Ta    sợ    thế   gian
                                 lượng   khổ   não
                               Nên  mới  xuất  gia
                               Vào   núi   tu   đạo
                               Tinh tấn thiền định
                               Đắc đạo thành Thánh
                               Quán thấy địa ngục
                               Ngạ  quỷ,  súc  sanh
                                 nơi  thống  khổ
                               Dẫy   đầy   sợ   hãi.
                               Cảm thương năm mẹ
                               Chẳng thể tự thoát
                               Lại    lo    cho    ta
                               Nhưng nay sở cầu
                               Của   ta   đã   mãn
                               Hạnh nguyện như thuyết
                               Đoạn tuyệt thân căn
                               Xa   lìa   tử   sanh
                               Như chẳng gieo mầm
                               Niết - bàn   sẽ   được.
                               Di  -  la    nói   xong
                               Bay  lên    không
                               Ẩn   thân   đi   mất.

 


Vào mạng: 1-10-2001

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang