...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

ÐÐ. THÍCH NGUYÊN CHƠN


 
 

.. .. .. .. .....Triệt Ngộ Đại Sư Thị Chúng.    Thích Nguyên Chơn dịch
.....Quán không của Tam Luận.  Đại sư Ấn Thuận;  Thích Nguyên Chơn dịch
.....Nhân Minh và Trung Quán.     Đại sư Ấn Thuận;  Thích Nguyên Chơn dịch
.....Kinh Sa-di-la   Thích Nguyên Chơn dịch
.....Hành trạng thần dị của sư Khương Tăng Hội    Thích Nguyên Chơn dịch 

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichnguyenchon.htm
Cập nhật ngày  1-11-2001