...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 5-2002

 
 
  .. .. .. .. ...Nghi thức Phật đản   Tỳ-kheo Thích Nhật Từ biên soạn
...Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 4-2002   Thích Nữ Chân Nguyên sưu tầm
...Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 5-2002   Thích Nữ Chân Nguyên sưu tầm
...Pháp môn tu chứng Thủ-lăng-nghiêm đại định  (sách)  HT. Thích Huệ Hưng dịch
...Những Bài Giảng Tóm Tắt của Khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày (sách)  Thích Minh Diệu dịch 
...Đạo Phật và đời sống hiện đại   (sách) HT.  Dhammananda;  Thích Tâm Quang dịch
...Kinh Quán Phổ Hiền   (sách) Vũ Hữu Đệ và đạo tràng Hoa Nghiêm dịch
...Pháp tứ đế   Huyền Linh
...Ni giới Đài Loan vận động bỏ “Bát kỉnh pháp”   Thích Giải Hiền
...Thiền định - nền tảng của quả vị giác ngộ   Thích Nguyên Hiền
...Ảnh hưởng của đức Dalai Lama đối với những nhân vật nổi tiếng    Thích Quảng Bảo lược dịch
...Sự đóng góp của đức Dalai Lama thứ 14 cho nền tư tưởng hiện đại    Thích Quảng Bảo lược dịch
...Đứng trên tất cả   Vĩnh Hảo
...Lời nguyện xây dựng Trúc Lâm Yên Tử    HT. Thích Thanh Từ
...Tấm lòng của Mẹ    Thích Phước Tiến
...Tâm niệm thọ cúng dường    Thích Phước Tiến
...Mẹ là Bồ-tát đời con  Thích Phước Tiến
...Vai trò căn bản của người Phật tử   Thích Phước Tiến
...Vô thường     Huyền Linh
...Ngày thọ đại giới     Thích Hạnh Thức
...Nén hương dâng cụ Nghiêm Xuân Hồng    Cư sĩ Nguyên Giác
...Chuyển hoá khổ đau và hờn giận   Thích Tuệ Chiếu
...Nỗi niềm của chú tiểu La-hầu-la  (truyện)  Thích Tuệ Chiếu
...Hãy bán cái nghèo  (tản văn)  Thích Tuệ Chiếu
...Xuân tha hương   Minh Phước
...Qua cầu Mỹ Thuận nhớ mênh mang  Du Trốc Tử
...Đọc 3 quyển sách Phật   Phật Điển Hành Tư
...Lá thư Thầy (37)  (38) Sư Viên Minh
...Nhớ mẹ hiền   (thơ)  Thanh Sơn
...Screen Saver "Các vị A-la-hán"   Thuận Phong
...Screen Saver Phật và Bồ-tát phong cách Trung Hoa   Thuận Phong
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-5-2001