...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

HT. THÍCH TRÍ QUANG


 
 

.. .. .. .. .........................DỊCH KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA
.....Kinh Bốn Mươi Hai Bài.   HT. Thích Trí Quang dịch
.....Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Duy-ma.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Báo Ân Cha Mẹ.    HT. Thích Trí Quang dịch
.....Kinh Vu Lan.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Kim Cương.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Ánh Sáng Hoàng KimHT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Viên Giác.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Giải Thâm Mật.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Hoa Sen Chánh Pháp.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Thắng Man.   HT. Thích Trí Quang dịch
.....Thủy Sám.     HT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Dược Sư Kinh Sám.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Địa Tạng.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Lương Hoàng Sám.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Hai Thời Công Phu.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Mười Điều Tâm Niệm.   HT. Thích Trí Quang dịch
.....Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn. HT. Thích Trí Quang dịch 

.................................DỊCH LUẬT TẠNG
.....Bồ-tát giới Phạn võng.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Tỳ-kheo giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Tỷ-kheo-ni giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Thức-xoa-ma-na-ni giới.   HT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Sa-di và Sa-di-ni giớiHT. Thích Trí Quang dịch giải 

............................DỊCH LUẬN TẠNG
.....Luận Khởi Tín.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Dị bộ tông luân luận: lược thuật học thuyết của các bộ phái tiểu thừa.   HT. Thích Trí Quang dịch 
.....Luận Chỉ Quán.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Nhiếp đại thừa luận: luận văn Tổng quát về đại thừa.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
 

.........................CÁC SÁNG TÁC KHÁC
.....Hòa Thượng Thích Trí Quang: Tiểu truyện tự ghi
.....Vài đặc điểm của Phật Giáo.   Hòa thượng Thích Trí Quang
.....Cao Tăng Pháp Hiển.   HT. Thích Trí Quang
.....Lương Võ Đế. HT. Thích Trí Quang
.....Lời tụng tôn kính đức Phật đương lai.      HT. Trí Quang
.....Ðọc Pháp Cú Nam Tông  HT. Thích Trí Quang

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichtriquang.htm
Cập nhật ngày  1-2-2002