Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Lời tụng tôn kính đức Phật đương lai
Trí Quang viết
2544 (2000)

Kính lạy đức thích ca ,
đức phật bổn sư .
Kính lạy đức di lặc ,
đức phật đương lai .
Kính lạy phật pháp tăng ,
Vô thượng tam bảo .
đệ tử chúng con
Tôn kính đảnh lễ
Di lặc thế tôn ,
Giáo chủ đương lai
Của thế giớI này .
Chúng con thành tâm
Chiêm nghiệm những điều
đức phật bổn sư
Thích ca thế tôn
đã dạy về ngài .
Quan niệm tận thế
Nói rằng nhân loại
Có ngày tận diệt .
Ngày ấy nhân loại
Chỉ có hai nẻo :
Một là vĩnh viễn
được thưởng thiên đường ,
Hai là vĩnh viễn
Bị đày hỏa ngục .
Quan niệm như vậy
Nội chữ tận thế
Cũng đã gây ra
Bao sự chết chóc .
Phậ t không chấp nhận
Quan niệm như vậy .
 
Phật cho thấy rằng
Nhân loại cùng với
Thế giớI nhân loại
Toàn do hành vi
Mà cọng chuyển biến ,
Không là vĩnh viễn
Cũng không cố định .
Thế giới chúng ta
Có tên kham nhẫn ,
Là một ở trong
Vô lượng vô biên
Những thế giới khác .
Thế giớI kham nhẫn
Có hai hình lượng .
Hình lượng thứ nhất
GọI là đại thiên ,
Tạm coi chính là
Một thái dương hệ .
Hình lượng thứ hai
Gọi là tiểu thiên ,
Tạm coi chính là
Hành tinh chúng ta .
Thế giới đại thiên
Biến chuyển liên tục
Thành trú hoại không ,
Và không lại thành ...
Thế giới tiểu thiên
Biến chuyển liên tục
Qua hai mươi lần
Tăng giảm, giảm tăng
Thuộc giai đoạn trú .
Tăng giảm là gì ?
Tăng là yên vui
Thêm dần cao lên ,
Giảm là yên vui
Bớt dần thấp xuống .
Yên vui ở đây
Gồm đủ sắc thái
Thanh bình , phong phú ,
Tiến bộ , đạo hạnh ,
Sống lâu thật lâu ,
Mưa thuận , gió hòa ...
 
Yên vui mà giảm
- như hiện nay đây -
gọi là tam tai :
một là đao binh ,
là họa chinh chiến
đủ mọi trạng huống ;
Hai là tật dịch ,
Là họa truyền nhiễm
đủ loại bịnh tật ;
Ba là cơ cẩn ,
Là họa nhân mãn
Tạo bao vấn đề .
Tam tai như vậy
Là thời kỳ giảm ,
Nguồn gốc là do
Con người tham lam
Mà lại lo sợ ,
Sống hướng vào nhau
Bằng sự làm hại .
Hại nhau thì khiến
Yên vui giảm xuống .
Hại nhau cho đến
Thấy ra chết hết ,
Mới thật chân thành
Sống hướng vào nhau
Bằng sự bất hại .
Bất hại chính là
đức tính từ bi .
 
Bất hại tăng lên
Thì sự yên vui
Cũng tăng dần lên ,
Như thế gọi là
Giảm rồi lại tăng ...
Hiện nay là giảm
Của sự tăng giảm
Thuộc về trung diệp
Trong hai mươi lần
Của giai đoạn trú .
Khi giảm rồi tăng ,
Tăng đến cao độ ,
Thì đức di lặc ,
đức phật đương lai ,
Xuất hiện thế giới .
Phật có cái hiệu
Bậc lưỡng túc tôn
- đấng cao quí nhất
các loài hai chân .
các loài hai chân
quí nhất là người ,
vì lẽ sáng kiến ,
chịu khó , làm việc ,
đều là vượt bậc ,
Lại có cảnh ngộ
Không quá khổ vui .
Phật đã xuất hiện
ở trong loài người
là vì như vậy .
 
con người cần phải
tự ý thức lấy :
do những năng lực
đã nói ở trên ,
Con người có thể
Làm cho kỹ thuật
Ngày càng tinh hảo ,
Và đặc biệt nhất ,
Có thể chuyển hướng
Những kỹ thuật ấy
Xoáy vào cuộc sống
Tương quan sinh tồn .
 
Rằng giảm là do
Con người tự tạo ,
Rằng tăng cũng do
Con người tự tạo ;
VớI sự bất hại
Tương quan sinh tồn ,
Con người quyết chắc
Từ giảm lại tăng .
Nên ngay hiện tại
Mà đức di lặc
Thể hiện ở trong
đời sống con người ,
Và rồi tương lai
Thấy và gặp được
Thân người của ngài
Xuất hiện thế gian .
ThởI đức bổn sư
Thì đức di lặc
Là thân loài người ,
ở ba la nại .
trong một pháp thoại ,
đức phật bổn sư
Dùng một âm thanh
Mà nói hằng ức
đại tổng trì môn ,
Và đức di lặc
Tức thì đạt được .
Trong pháp thoại khác ,
Di lặc đại sĩ
Phát nguyện thành phật
Một cách thẳng tắt ,
Không qua mọI sự
Biểu hiện bình thường ,
Nên đức bổn sư
Thích ca thế tôn
Truyền trao pháp y ,
Và thọ ký cho
Thành phật đương lai
Của thế giớI này .
Khi thân loài người
Của đức di lặc
Kết thúc ở đây ,
Thì trong ánh sáng
Của cái thân ấy
Chữ nghĩa bát nhã
Và định lăng nghiêm
Rực rỡ rõ ràng ,
Và ngài sinh lên
đâu suất nội viện ,
Làm vị đại sĩ
Chỉ một đời nữa
Là thành phật đà .
 
Ai muốn sinh lên
đâu suất nội viện
Thấy đức di lặc ,
Thì hãy thực hành
Từ bi bất hại
Bằng các tịnh nghiệp ,
Trong đó đặc biệt
Là bát quan trai ,
Là phát đại nguyện ,
Là nhớ danh hiệu
Của đức di lặc ,
Rồi mộng thấy ngài
Qua hình chư thiên
Hay hình hoa sen .
Như thế không những
Sinh lên đâu suất ,
Mà còn được dự
Những hộI thuyết pháp
Của đức di lặc
Khi ngài thành phật
ở cõi người này .
bất hại là gì ?
bất hại chính là
đức tính từ bi .
Bất hại có hai .
Một là nói rộng :
Bất hại có nghĩa
Tương quan sinh tồn ,
Giúp nhau mà sống ,
Chứ không chủ trương
Sinh tồn cạnh tranh ,
Giành nhau mà còn .
Hai là nói hẹp :
Bất hại có nghĩa
Không hề sát sinh -
Không hề sử dụng
Khí giới , vũ khí .
Ngay trong pháp cú ,
Bất hại được phật
đưa lên ngang hàng
Với phật pháp tăng ,
Và là phật tử
Thì phải thường xuyên
Tưởng nhớ bất hại
Y như tưởng nhớ
đến chính đức phật .
Tại cung đâu suất ,
đức phật đương lai
Dạy cho các vị
Không còn thoái chuyển
Những sự huấn dụ
Theo trình độ này .
Ngài lại biến thể
Theo bao nhu cầu ,
Trong đó tương truyền
Có ngài định ứng ,
Hổn danh bố đãi
- Là tượng di lặc
Nay thường thờ phụng ;
Vị này mớI thật
Là bậc mở đầu
Cửa thiền trung hoa .
Khi mọI cơ duyên
đầy đủ cả rồi ,
Bấy giờ đức phật
đương lai xuất thế .
đức phật bổn sư
Thích ca mâu ni
Xuất thế vào lúc
Con người đủ cả
Năm loại vẩn đục
- Vào lúc yên vui
Giảm xuống rất thấp .
Khác vớI đức phật
Bổn sư thích ca ,
đức phật đương lai
Di lặc thế tôn
Xuất thế vào lúc
Giảm rồi đã tăng ,
Yên vui tăng lên ,
- Lúc mà nhân loại
Trình độ tăng cao
Mà lại tăng đều ,
Khí tượng thủy văn
Rất chi điều hòa .
Lúc ấy đức phật
Di lặc thế tôn
Xuất hiện thế giới,
Và xuất gia liền ,
Và ngày xuất gia
Cũng chính là ngày
Thành đạo dưới cây
Bồ đề long hoa ,
Thuyết pháp hóa độ
Cho bao đệ tử
Của đức bổn sư
- Những người sau khi
Ngài đã diệt độ
Mà biết y theo
Huấn dụ của ngài :
Quy y tam bảo ,
Nghiêm giữ ngũ giới ,
Tu bát quan trai ,
Thực thi đức tính
Từ bi bất hại ...
 
Di lặc thế tôn
Lại còn hóa độ
Vô lượng chủng loại
Nhân loại chư thiên ,
Những người chưa hết
Tập tính phiền não
Mà vẫn quảng phát
Hoằng thệ đại nguyện ,
Thực hiện bao loại
đại hạnh bất hại ,
Diệu dụng tính năng
Của đức từ bi .
MọI việc trên đây
Của đức di lặc
được chính ma vương
Cực kỳ hoan hỷ
Lớn tiếng rao lên .
Cũng chính ma vương
Phổ khuyến mọi người
Xuất gia theo ngài .
Phật tử chúng con
Chí thành kính lạy
đức phật đương lai ,
Nguyện theo huấn dụ
Của đức bổn sư ,
Mà sống đúng với
Từ bi bất hại .
Ngưỡng mong các ngài
Gia trì chúng con
Tinh tiến như vậy .
Nam mô bổn sư
Thích ca thế tôn .
Nam mô đương lai
Di lặc thế tôn .
Nam mô vô thượng
Phật pháp tăng bảo .
Ngày kỷ niệm Phật niết bàn
2544 (2000)

----------------------------

Ghi chú về lời tụng tôn kính đức Di Lặc

 

Lời tụng này lấy ở một số tài liệu khá đủ và đáng lấy, ghi theo số hiệu của đại tạng bản đại chính, như sau : 452-457 (cùng tập 14, các trang 418-435), 25 (tập 1, các trang 509-511). Ngoài ra, các kinh Pháp cú và Pháp hoa, các luận Tì bà sa và Câu xá cũng có tham chiếu.

Cũng qua những tài liệu trên đây, xin ghi chú thêm mấy chi tiết.

Thứ nhất là nghĩa của hồng danh Di Lặc. Hòng danh ấy ngài Huyền Trang dịch là Từ thị (họ Từ). Ngài Di Lặc chuyên tu hạnh bất hại, bất hại là từ, là từ bi, nên tên Ngài là Từ thị (Di lặc). Bất hại được Pháp cú (Hoa văn cũng như Pali) đưa lên ngang với Tam bảo và Phật tử thì phải thường tưởng nhớ.

Thứ hai, có thuyết nói Di Lặc còn gọi là A dật đa (Không gì hơn), có thuyết nói là hai vị. Tôi tán đồng thuyết trước.

Thứ ba, sự huyền ký về đức Di Lặc, ngoài việc đề cao đức tính bất hại, có vẻ còn chú ý những người chưa hết tập tính phiền não mà vẫn có đại nguyện và tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp thì chú ý bát quan trai trong đó. Như thế cũng đủ để an ủi và nâng đỡ cho ta không ít.

Ngày kỷ niệm
Phật niết bàn 2544 (2000)
Tríquang

(Phật tử Nguyên định đánh vào máy vi tính ngày 14.3.2001)

 


Cập nhật: 1-4-2001

Trở về mục "Bồ-tát đạo"

Đầu trang