...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Đạo Phật Ngày Nay
SƯ CÔ THÍCH NỮ LIÊN HIẾU

 
 
  .. .. .. ..
.....Cuộc đời Đức Phật.  Tiến sĩ David J. Kalupahana; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Sự Phục Hồi Ni Đoàn  trong Truyền Thống Theravaada.  Senarat Wijayasundara; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Chư Ni trong Tĩnh Lặng: Hai Truyền Thống Đạo Đức Tu Viện Phật Giáo cho Nữ Giới.   Charles S. Prebish giới thiệu;  Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Những đóng góp của người Trung Hoa đối với Phật giáo.   HT. Thích Minh Châu; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Tư Tưởng Tôn Giáo Phổ Biến.    Thích nữ Liên Hiếu dịch
.....Phật Giáo và Tương Lai. Francis Story;  Thích Nữ Liên Hiếu dịch 
.....Thập Tụng Luật Và Sự Cấu Trúc Lại Bộ Luật Nguyên Tác Của Nhất Thiết Hữu Bộ. Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Chư Ni trước thời Mahapajapati. Liz Williams;   Thích Nữ Liên Hiếu dịch 
.....Trường phái Dharmaguptaka (Đàm-vô-đức bộ)  M. Kr; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Bát kỉnh pháp: tầm quan trọng và những vấn đề  Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Quan niệm Phật giáo về nữ giới  (sách)   Thích Nữ Liên Hiếu
.....Tám điều luật khắt khe dành cho chư ni  Thích nữ Liên Hiếu dịch
.....Khám phá chính mình         Thích nữ Liên Hiếu   dịch
 

...............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Law, B. C.  (1983) A History of Pali Literature, 2 vols. Indological Book House, 1st ed. 1931. Thích Nữ Liên Hiếu dịch, hoàn tất năm 2003

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichnulienhieu.htm
Cập nhật ngày  3-6-2006