...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ NGUYỄN TRỌNG DŨNG


 
 

.. .. .. .. ..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Williams, P. (1989) Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations. London: Routedge.  Nguyễn Trọng Dũng dịch, hoàn tất năm 7-2002
.....Akira, H. (1993). A History of Indian Buddhism from Sakyamuni to Early Mahayana, tr. and ed. by Paul Groner. Dehli: Motilal Banarsidass Publishers. Nguyễn Trọng Dũng dịch, hoàn tất năm 3-2003
.....Katz, Nathan. (1989). Buddhist Images of Human Perfection. Delhi: Motilal Banarsidass Publications, 1st Ed. 1982. Nguyễn Trọng Dũng dịch, hoàn tất năm 2004
.....Dayal, Har. (1999) The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature. Delhi: Motilal Banarsidass, 1st ed. 1931. Nguyễn Trọng Dũng dịch , hoàn tất năm 2004
.....Kawamura, Leslie S. (ed.) (1997). The Bodhisattva Doctrine in Buddhism. Delhi: Sri Satguru Publications, 1st Ed. 1981. Nguyễn Trọng Dũng dịch, hoàn tất năm 2004

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/nguyentrongdung.htm
Cập nhật ngày  1-10-2001