...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

HỒNG DƯƠNG - NGUYỄN VĂN HAI


 
 

.. .. .. .. ............................................Tìm hiểu Trung Luận
................................NHẬN THỨC VÀ KHÔNG TÁNH
Phần Một: Nhận thức luận Phật giáo

1. Ngôn ngữ và Biện chứng 
2. Thấy vậy mà không phải vậy...
3. Hãy đến mà thấy! 
4. Lý Duyên Khởi
5. Nhận thức luận Phật giáo
6. Nhân Minh luận
7. Biện chứng pháp Apoha

Phần Hai: Không tánh Trung quán luận

1. Trung quán luận: phá tà hiển chánh
2. Nhị đế: Triết học về Không thuyết và Ngôn thuyết
3. Biện chứng pháp Trung quán
4. Nhân duyên và Tứ cú
5. Mười ba bài tụng chủ yếu của Trung luận
6. Tánh Không phủ định cái gì?
7. Cái còn lại trong tánh Không
8. Tự tính Không và Tha tính Không 
9. Hý luận về Không
10. Sinh mệnh tức Không

Phần Ba: Nhận thức và Không tánh 
Nhận thức và Không tánh 
Tài liệu tham khảo 

........................................CÁC SÁNG TÁC KHÁC
.....Quán nhân duyên.      Hồng Dương
.....Bát bất và Duyên khởi.       Hồng Dương
.....Viên dung vô ngại   Hồng Dương 
.....Bốn pháp giới   Hồng Dương 
.....Nhân duyên Pháp giới    Hồng Dương 

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/hongduong.htm
Cập nhật ngày  1-12-2001