...


 Trang Tiếng Anh


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ ĐỊNH HUỆ

 
 
.. .. .. .. .....Quá trình hình thành đại tạng kinh chữ Hán.     Định Huệ
.....Ba pháp ấn.      Định Huệ dịch
.....Bàn về bốn bộ A-hàm.     Lương Khải Siêu; Gs. Định Huệ dịch
.....Tâm và cảnh qua lăng kính Pháp Giới Duyên Khởi.     GS. Định Huệ
.....Sự phát triển của tư tưởng Bát Nhã tại Trung Quốc.   Gs. Định Huệ dịch
.....Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm (I).   Cao Quán Như ; Định Huệ dịch 
.....Tìm hiểu giáo nghĩa của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản    Định Huệ dịch
.....Giới thiệu kinh Trung A-hàm    Điền  Quang  Liệt;   Định Huệ dịch 
.....Tư tưởng và  phong cách thiền tông      (sách)   Cự Tán -  Định Huệ dịch
.....Học  và  Tu  (Thái Hư toàn thư)           Định Huệ dịch
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/dinhhue.htm
Cập nhật ngày  1-11-2001