Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
KINH TỤNG HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO
NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

KINH NHỔ MŨI TÊN SẦU MUỘN
Thứ mười bảy

 

- Sau cơn bệnh hoành hành ác nghiệt,
Cướp linh hồn hoàng hậu Bát-đà,
Bấy giờ chúa thượng Mun-đa
Vô cùng sửng sốt, xót xa, bàng hoàng.
Vua đau khổ chẳng màng triều chính,
Việc thường ngày cũng định bỏ luôn,
Cả ngày ủ rũ, u buồn,
Ngồi bên thi thể xót thương vợ hiền.   O
***
- Gọi thân tín bình sinh như bạn,
Pi-ja-ka thân cận đến ngay,
Đức vua truyền đặt quan tài,
Cái trong lồng với cái ngoài cho lâu.
- Khi công việc trước sau xong cả
Đức vua ngồi buồn bã bi ai,
Xót lòng hiền hữu tâu bày,
Xin vua đến gặp bậc thầy của ông.    O
- Nhờ Tôn giả Nan-đà chỉ dạy,
Để đức vua thoát nỗi muộn phiền,
Nhà vua thuận ý tấu trình,
Cận thần cho kẻ báo tin dọn đường.
- Để tránh sự bất tường thất lễ,
Để đẹp lòng quan hệ quân vương,
Còn mình chuẩn bị yên cương,
Đến nơi Tôn giả tìm đường giúp vua.     O
- Nhìn phong thái thượng thừa Tôn giả,
Đã gợi lòng thiện cảm sâu xa,
Đức vua cung kính thật thà,
Tỏ bày hết nỗi xót xa lòng mình.
- Mong Tôn giả tận tình cứu rỗi,
Để cõi lòng thoát nỗi bi ai,
Kiếp người sao lắm đắng cay,
Vô thường sanh diệt đổi thay cuộc đời.     O
- Tâu đại vương: bị già bị bệnh,
Bị suy tàn, biến hoại, diệt vong,
Ai người mong cảnh đó không,
Thế mà nó tới đừng hòng thoát qua.
- Đã đến lúc tuổi già bệnh hoạn,
Đã chết rồi biến hoại tiêu vong,
Dù cho thương tiếc não nùng,
Không sao ngăn được nó đừng xảy ra.   O
- Nó không thể vì ta dừng lại,
Quy luật này không loại một ai,
Sinh ra rồi chết một ngày,
Sa-môn thần thánh hay ngay cả trời.
- Tâu đại vương, xin người tâm niệm,
Chẳng riêng vì thân quyến mình đâu,
Già nua bệnh hoạn bấy lâu,
Đến hồi biến hoại đi vào diệt vong.   O
- Kiếp sống vốn trong vòng sanh tử,
Không cách gì thoát khỏi được đâu,
Quy luật sanh diệt nối nhau,
Vậy nên người chớ thương đau làm gì.
- Xin đại vương chớ vì thương tiếc,
Mà lơi là công việc bỏ bê,
An lòng gác chuyện sầu bi,
Tử sinh, sinh tử có chi bận lòng.            O
- Duyên cầm sắt nghĩ rằng đã đủ,
Đại vương nên tự chủ lòng mình,
Trở về chấn chỉnh triều đình,
Đừng cho nổi loạn bất bình xảy ra.
- Đừng bi lụy xót xa thương tiếc,
Đau thương thường nối tiếp đau thương,
Bình tâm tỉnh trí lo lường,
Đừng cho tên độc đau thương hại mình.
- Vì quy luật tử sinh muôn thuở,
Đâu phải điều dành để riêng ai,
Vậy nên xin chớ u hoài,
Để tâm yên tĩnh, khổ này sẽ vơi.              O
- Vua Mun-đa lắng nghe tôn giả,
Bỗng như vừa chợt tỉnh cơn mê,
Dẹp điều phiền muộn sầu bi,
Hiểu rằng sinh tử thường khi vậy rồi.
- Vua cung kính chắp tay khéo hỏi:
Diệu pháp này Ngài gọi tên chi ?
Nan-đà đáp, pháp xả ly:
“Nhổ mũi tên độc sầu bi muộn phiền.”     O
***
- Vừa cảm nhận được niềm an lạc,
Đức vua liền khen ngợi lành thay !
Phương thần nhổ muộn sầu này,
Con nhờ pháp  ấy mà nay hết sầu.
- Rồi nhà vua vái chào Tôn giả,
Để nói lời từ giã lui ra ;
Quay sang người bạn nói là,
Hỏa thiêu hoàng hậu của ta xong rồi.
- Hãy xây tháp cho người thỏa nguyện,
Kể từ mai mọi chuyện như thường,
Hàng ngày ta lại đăng đường,
Chăm lo triều chính an khương nước nhà. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần, xá 3 xá) OOO

~~oOo~~
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

 


Vào mạng: 22-3-2002

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang