Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
KINH TỤNG HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO
NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

Phụ lục 5

CÁC NGÀY ĂN CHAY

(Tính theo ngày Âm lịch)

 

 

Hai ngày:              1 và 15.
Bốn ngày:              1, 14, 15 và 30.
Sáu ngày:              8, 14, 15, 23, 29 và 30.
Tám ngày:            1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30.
Mười ngày:           1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30.
Một tháng:            Tháng giêng / tháng 4 / tháng 7 hay tháng 10.
Ba tháng:              Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10.
Bốn tháng:            Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.
Trường trai:         Quanh năm suốt tháng.

Ăn chay là pháp tu nuôi dưỡng lòng từ bi đối với các loài động vật, là phương pháp giữ gìn sức khoẻ và sống thọ. Để việc ăn chay mang lại nhiều lợi ích, người ăn chay phải giữ tâm trong sạch, tránh điều tội ác, làm việc nhân từ, thương người mến vật và  tu tập các công đức. Được như vậy thì ánh sáng từ bi và trí tuệ của đạo Phật sẽ tỏa sáng khắp nhân loại và chúng sanh.

~~oOo~~
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

 


Vào mạng: 22-3-2002

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang