Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
KINH TỤNG HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO
NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

Phụ Lục 4

 CÁC NGÀY LỄ TRONG HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO

(Tính theo ngày Âm lịch)

 

 

Tháng giêng

Ngày mùng 1:          Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh; ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử, theo Bắc tông.

Ngày rằm:                 - Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), k niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāimokkha) và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch.

                                   - Theo Bắc tông, ngày rằm thượng ngươn này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.

Ngày 22:                    Tổ Thập Tháp (tức tổ Phước Huệ), Chứng Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần, viên tịch.

Ngày 30:                    Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch.

 

Tháng hai

Ngày mùng 8:          - Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xuất gia, theo Bắc tông.

                                   - Vía tôn giả A-nan-đa , theo Bắc tông.

Ngày rằm:                  Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập diệt, theo Bắc tông.

Ngày 19:                    Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

Ngày 21:                    Vía Đức Bồ-tát Phổ Hiền, theo Bắc tông.

 

Tháng ba

Ngày 16:                    Vía Đức Bồ-tát Chuẩn-đề, theo Bắc tông.

 

Tháng tư

Ngày mùng 4:           Vía Đức Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi.

Ngày mùng 8:           Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đản sanh và ngày lễ tắm Phật, theo Bắc tông.

Ngày rằm:                  Theo Nam tông, đây là ngày Ðại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā), k niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: đản sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh.

Ngày 16:                    Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền thống Bắc tông.

Ngày 20:                    Ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963).

 

Tháng sáu

Ngày rằm:                  - Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông.

                                   - Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 4-8-1963)

Ngày 19:                    - Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

                                   - Vía tổ Khánh Hoà, tổ thứ nhất của phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam.

Ngày 24:                    Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 13-8-1963)

Ngày 26:                    Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 15-8-1963)

Ngày 27:                   Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 16-8-1963)

 

Tháng bảy

Ngày 13:                    Vía Đức Bồ-tát Đại Thế Chí.

Ngày rằm:                  Ngày Tự tứ và Mãn hạ của Tăng Ni, cũng là ngày dâng cúng y công đức, và ngày đại lễ Vu-lan-bồn hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.

Ngày 30:                    Vía Đức Bồ-tát Địa Tạng Vương.

 

Tháng chín

Ngày mùng 2:          Ngày Đại đức Thích Quảng Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 5-10-1963).

Ngày 11:                    Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 27-10-1963).

Ngày rằm:                 Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Kathina) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo, theo Nam tông.

Ngày 19:                    Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

Ngày 30:                    Vía Đức Phật Dược Sư.

 

Tháng mười một

Ngày mùng 1:           Tổ Huệ Quang, Pháp Chủ GHPGVN, nhiệm kỳ I, viên tịch.

Ngày 17:                    Vía Đức Phật A-di-đà, theo Bắc tông.

 

Tháng chạp

Ngày mùng 8:          - Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo, dưới cội Bồ-đề, theo Bắc tông.

                                   - Tổ Vĩnh Nghiêm, Pháp Chủ Tăng già Bắc Việt, viên tịch.

Ngày rằm:                 Ngày Hiệp kỵ, tức ngày tưởng niệm các bậc tiền bối đã dày công xây dựng và phát huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam.

Ngày 20:                    - Hoà thượng Thích Thiện Hoa, viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, viên tịch.

~~oOo~~
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Các ngày lễ Phật giáo | Các ngày ăn chay | Về Bộ Kinh Thánh Phật Giáo

 


Vào mạng: 22-3-2002

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang