Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
KINH TỤNG HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO
NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

Ấn tống lần thứ nhất tại Việt Nam, 1994 (3000 quyển)
Ấn tống lần thứ hai tại Ấn Độ, 2002 (6000 quyển)
Để có ấn bản vi tính hoàn chỉnh, xin liên lạc địa chỉ điện thư: thichnhattu@yahoo.com
ooOoo
Trình bày bìa: Mamchand Choudary
Đánh vi tính: Nhật Hạnh
Dò bản: Thích Thiện Huệ, Thích Nữ Liên Hiếu,
Thích Nữ Huệ Phúc, Thích Nữ Liên Hoà

Bia ngoai cua Kinh Tung Hang Ngay

MỤC LỤC 

Lời Giới Thiệu                         Sa-môn Thích Đức Nhuận     ix
Lời Tựa                                                                                xiii
Ý Nghĩa của Tụng Kinh                                                      xvii
Hướng Dẫn Hành Trì                                                          xxv
 
PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP                                                         1-6
     1. Nguyện Hương                                                                      1
     2. Ca Ngợi Phật và Quán Tưởng                                                 3
     3. Đảnh Lễ Tam Bảo                                                                 4
     4. Tán Hương                                                                            4
     5. Phát Nguyện Trì Kinh                                                             5
     6. Tán Dương Giáo Pháp                                                            5

PHẦN CHÁNH KINH                                                                 9-840

1.          Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật                                          9

2.          Kinh Chuyển Pháp Luân                                               39

3.          Kinh Người Áo Trắng                                                  45

4.          Kinh Danh Ngôn Chánh Pháp                                        57

5.          Kinh Nền Tảng Đức Tin                                               97

6.          Kinh Từ Tâm                                                                103

7.          Kinh Phước Đức                                                           109

8.          Kinh Sáu Pháp Vô Thượng                                            113

9.          Kinh Hiền Nhân                                                           119

10.      Kinh Quốc Gia Cường Thịnh                                         173

11.      Kinh Nền Tảng Đạo Đức Xã hội                                   179

12.      Kinh Bảy Loại Vợ                                                         199

13.      Kinh Người Vợ Mẫu Mực                                             205

14.      Kinh Giáo Hóa Người Bệnh                                          209

15.      Kinh Mười Pháp Quán Niệm                                         221

16.      Kinh Qui Luật cái Chết                                                  237

17.      Kinh Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn                                        241

18.      Kinh Nhận Thức Vô Thường và Đau Khổ                     247

19.      Kinh Cúng Thí Người Mất                                            269

20.      Kinh Nghiệp Báo Tái Sanh                                           275

21.      Kinh Na-tiên Đàm Đạo                                                 305

22.      Kinh Sống và Tu trong Hòa Hợp                                   347

23.      Kinh Tôn Trọng các Pháp Môn                                      359

24.      Kinh Bốn Mươi Hai Bài                                                 363

25.      Kinh Chủ Trương của Như Lai                                      389

26.      Kinh Quan Niệm về Như Lai                                        393

27.      Kinh Người Biết Sống Một Mình                                    397

28.      Kinh Ba Cánh Cửa Giải Thoát                                       405

29.      Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước                                              411

30.      Kinh Chánh Kiến                                                          417

31.      Kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn                                      421

32.      Kinh Quán Niệm Hơi Thở                                             441

33.      Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm                                    453

34.      Kinh Mười Pháp Đến Bờ Kia                                       477

35.      Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Hàng Bồ-tát                    481

36.      Kinh Dẫn Nhập Đại Thừa                                             487

37.      Kinh Chỉ Bày Chân Tâm                                              541

38.      Kinh Cúng Dường Pháp                                                565

39.      Kinh Hạnh Trẻ Thơ                                                       575

40.     Kinh Hạnh Bồ-tát                                                          581

41.     Kinh Bốn Điều Nương Tựa                                            589

42.     Kinh Lục Độ Dung Thông                                             599

43.     Kinh Chỉ Bày Phương Tiện                                            619

44.     Kinh Ý Nghĩa Bát-nhã                                                   655

45.     Kinh Trí Tuệ Kim Cương                                               671

46.     Kinh Các Pháp Tu Viên Thông                                      705

47.     Kinh Thể Nhập Pháp Môn Không Hai                            757

48.     Kinh Viên Giác                                                             767

49.     Kinh Lời Dạy Sau Cùng                                                821

PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG                                                        841-74

1. Bát-nhã Tâm Kinh                                                              841

2-a. Niệm Phật A-di-đà (hoặc đọc bài 2-b)                               843  

2-b. Niệm Phật Bổn Sư (hoặc đọc bài 2-a)                               844

3. Xướng Lễ                                                                           845

4-a. Mấy Điều Quán Tưởng   (hoặc đọc bài 4-b)                      845

4-b. Quán Chiếu Thực Tại   (hoặc đọc bài 4-a)                        846

5. Sám Nguyện  (chọn một trong tám bài Sám dưới đây):
     a) Sám Mười Nguyện                                                             847
     b) Sám Quy Mạng                                                                 848
     c) Sám Quy Y                                                                       852
     d) Sám Quy Nguyện                                                              854
     đ) Sám Tu Tập                                                                       856
     e) Sám Tu Là Cội Phúc                                                          861
     f) Sám Hồng Trần                                                                  863
     g) Sám Tống Táng                                                                  867
6. Hồi Hướng Công Đức                                                              870
7. Lời Nguyện Cuối                                                                    871
8. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu                                                            872
Phụ lục 1: Tóm Tắt Nội Dung của Bốn Mươi Chín Kinh               875
Phụ lục 2: Chú Thích  các Thuật Ngữ  và Danh Từ Riêng
           (Phông chữ Arial Unicode MS)  Thích Giác Hoàng            929
Phụ lục 3: Về Một Bộ Kinh Thánh Phật Giáo                              973
Phụ lục 3: Các Ngày Lễ trong Hai Truyền Thống Phật Giáo         983
Phụ lục 4: Các Ngày Ăn Chay                                                    987
Phụ lục 5: Phương Danh Ấn Tống                                           989-96
~~O~~

 


Vào mạng: 22-3-2002

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang