Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

   VÔ ĐỀ

Chúc Loan


 

 Ngày xưa con ở cõi vô minh

Con từng than khóc số phận mình

Trách lẫn trời già sao khéo bạc

Oùan hận nhân tình lắm rẻ khinh

 

Hôm nay con biết được ngọn ngành

Do con tạo nghiệp chứớng vây quanh

Từ đời kiếp trước - nhiều kiếp trước

Nên dễ đâu nay được an lành

 

Con nguyện sám hối những tội tình

Quyết lòng ra khỏi chốn vô minh

Thành tâm hướng về ngôi Tam Bảo

Nương ánh đạo vàng của chúng sinh .

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/vode_chucloan.htm 

 

 

 


Vào mạng: 1-8-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang