Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt


  

...... ... ..  . ..  .  .
SUỐI ĐẠO THI PHẨM

 
PHẦN IV
 
HOÀI NIỆM
Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân,

Bởi bao phụ nữ khổ trong trần.

Tiện bề thân thiện con dìu dắt,

Dầu phải cực lòng lớp phụ nhân

  

PHẦN IV: HOÀI NIỆM

  Mơ Giải Thoát 

  Bồ Đề 

  Lòng Biển Bao La 

  Ưu Tư 

  Quyện Tơ Lòng 

  Nhìn Thế Cuộc 

  Tôi Yêu Phật Giáo Việt Nam 

  Cầu Nguyện Hòa Bình 

  Cờ Phật Giáo 

  Gió Nghiệp 

  Hoài Niệm 

  Cành Hoa Vô Úy 

  Cảm Hoài (1) 

  Cảm Hoài (2) 

  Cảm Xúc 

  Phật Đản 

  Vu Lan Niệm 

  Cầu Nguyện Vu Lan 

  Tiếng Khóc Mục Liên 

  Tri Âm 

  Lỗi Bước 

  Sơ Ngộ 

  Đợi Khách Trần 

  Lời Khách Trần 

  Tầm Thầy 

  Lạc Mẹ 

  Lòng Con 

  Lòng Mẹ 

  Tình Mẹ 

  Con Nguyện 

  Nguyện Chung 

  Cầu Nguyện Tôn Sư 

  Tưởng Niệm Tôn Sư 

  Nhớ Ơn Thầy 

  Công Đức Sư Trưởng 

  Mười Năm Đằng Đẳng 

  Nhớ Ơn Phật 

  ***

  MƠ GIẢI THOÁT

Muốn phủi tóc xanh giủ bụi hông

Cổi phăng danh lợi thả dòng sông

Nhờ đèn giáo hoá soi thông trí

Mượn nước dương chi gội sạch lòng

Bát đất Y vàng mùi giải thoát

Am tranh lều lá cảnh thong dong

Trên đường học đạo châu du khắp

Tế độ nhơn quần góp chút công

*

Niết Bàn tại thế thật vui thay

Phước lớn căn sâu mới gặp rày

Tự tại thung dung trường đạo đức

Tiêu diêu khoái lác chốn am mây

Nhờ đèn trí tuệ trừ cơn vọng

Có nước cam lồ thức giấc say

Cương quyết lòng ta mau cắt ái

Đăng khoa cho kịp hội thi này.

BỒ ĐỀ

Khi Hoàng tử lìa ngôi quí báu

Bước vân du tầm đạo chơn như

Sáu năm khổ hạnh thừa dư

Đạo mầu chưa tỏ, lòng từ chẳng vơi

Gốc cổ thọ lặng ngồi niệm tưởng

Aùnh huyền đăng toả xuống minh quang

Ngưng thần, nhập định, tham thoàn

Bồ Đề phủ nhánh che tàn giác chơn

Đạo Chánh giác hoằng dương từ đó

Gốc từ bi nẩy nở ra đây

Cửa thiền rộng mở am mây

Sân thiền đứng vững gốc cây linh huyền

Aân kiếp trước nhơn duyên sẵn có

Nên kiếp này hội ngộ phải không?

Hột lành đã khéo ương trồng

Tiền căn, hậu quả, cân đồng dễ chinh

Pháp Bồ Tát xương minh hoằng hoá

Đạo Như Lai cao cả diệu thâm

Cội lành, bóng mát, lá râm

Truyền căn chánh giác, roi mầm huệ chân

Gốc Chánh giác trước sân Tịnh Xá

Tiết Trung thu lễ hạ cung nghinh

Sư Ni thiện tín kiền thành

Cầu nguồn tịnh thuỷ nước lành tưới chan

Gốc Chánh giác xây tàn đâm nhánh

Thân Bồ Đề tuỳ cảnh hoá duyên

Giới lành, hạnh quý ban truyền

Chuyển nền khổ hải ra nền Lạc Bang

Gốc Chánh giác xây tàn đâm nhánh

Tâm Bồ Đề tuỳ cảnh hoá duyên

Định thiền, quán tưởng tinh chuyên

Chuyển nền Đông độ ra nền Tây Phang

Gốc Chánh giác xây tàn đâm nhánh

Trí Bồ Đề tuỳ cảnh hoá duyên

Tuệ thông, lý đạt siêu huyền

Chuyển nền trần thế ra nền Già lam

Gốc chánh giác trước sân Tịnh xá

Cầu pháp thiêng nhành lá sum xuê

Khai minh, phát tuệ, phá mê

Đỡ nâng bá tánh, chở che muôn loài.

 

LÒNG BIỂN BAO LA

Hai mươi năm về trước,

Thưở phát nguyện xuất gia.

Đường tu hằng mong ước,

Bốn biển hiệp chung nhà.

Duyên lành còn kém thiếu,

Dịp tốt cũng chưa hề.

Lẽ loi cành dương liễu,

Trơ trọi nhánh Bồ Đề.

Aên cơm phải có canh,

Tu hành cần có bạn.

Tâm thành nguyện chứa chan.

Nhơn sẵn duyên không sẵn.

Ngàn năm muôn một thuở,

Một vườn đủ sắc bông.

Một dòng gồm Nam Bắc,

Một biển hiệp muôn sông.

Lòng ai như biển rộng,

Lòng ai tợ sông dài.

Sông dài hoà biển rộng,

Lưu chuyển khắp trần ai.

Nguyện biến thành giọt nước,

Chảy từ rạch về sông.

Nương ngọn triều xuôi ngược,

Ra biển cả đại đồng.

Nguyền biến thành giọt nước,

Nguyền biến thành dòng sông.

Làm ngọn triều xuôi ngược,

Hoà biển cả mênh mông.

Lòng biển thể bao la,

Đục trong chẳng nệ hà.

Xoá mờ ranh bỉ thử,

Dầu nối ngọn phong ba.

Một cùng tất cả giống,

Biển nước cũng như nhau.

Vô lượng tâm mở rộng,

Niết Bàn có khác đâu.

Không ta đâu nệ tướng,

Có chúng phải hoà mình.

Niệm trần chi bận vướng,

Cầu Phật hiển oai linh.

 

UU TƯ

Chẳng biết trên kia phạm tội gì?

Xuống trần đày đoạ kiếp lưu ly

Tài hèn, đức kém lo nhiều nỗi

Gánh nặng đường dài ngại lắm khi

Nợ cũ chừng nào là mãn hạn?

Quê xưa bao thuở được hồi qui

Trên kia dường có người trông đợi

Bức rức lòng này khổ xiết chi

 

QUYỆN TƠ LÒNG

Em quyết ra đi thoát nghiệp trần

Đời em, em muốn vượt thường nhân

Em làm tu sĩ, làm tu sĩ

Em giữ quy điều sống độc thân

Thầy em Sư Nữ cũng như em

Cũng thịt xương và cũng trái tim

Aáp ủ tình người thương vạn loại

Lâng lâng thoát tục sống êm đềm

Chùa em tuy dựng giữa thành đô

Những chẳng huy hoàng chẳng điểm tô

Bóng cả tàng xanh che mái nhỏ

Sớm chiều rộn rả tiếng "Nam Mô"

Thầy luyện cho em thuật giảng kinh

Soi đèn trí tuệ phá vô minh

Đạo truyền cương kỷ gia đình thạnh

Đức phục nhân tâm xã hội bình

Em lại thêm nghề dạy trẻ thơ

Tuổi xanh như giấy trắng nguyên tờ

Lăm le chiếm ngự hành tinh mới

Aùnh sáng tình thương cắm ngọn cờ

Thỉnh thoảng theo Thầy bước viễn phương

Nhiều nghe rộng hiểu học trăm đường

Dò lần quyển sách không gian ấy

Cảnh vật người em lật mỗi trương

Em quý yêu hoài xứ Việt Nam

Địa linh nhơn kiệt dễ đâu phàm

Chống xe châu chấu từng đua sức

Đệ nhất anh hùng tại thế gian

Điều em mong ước suốt ngày đêm

Tất cả cùng em hiệp bổn nguyền

Tay bắt cầu thương qua biển khổ

Lưỡi khêu đèn huệ vẹt màn đêm

Hỡi anh! Hỡi chị! Cõi dinh hoàn

Chớ nhập mê hồn trận ác gian

Quỷ sứ trá hình mời cháo ú

Ma vương biến tướng hiện đồng vàng

Bị hớp hồn rồi kể chết luôn

Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương

Bỏ em gái nhỏ đang trìu mến

Đoái trận mê hồn giọt giọt tuông

 

NHÌN THẾ CUỘC

Nhìn thế cuộc đầy lòng bi thảm

Một hiền nhân chẳng quản khó khăn

Xông pha nào kể gian truân

Tìm phương thoát khổ, thi ân cứu đời

Đường tu chứng mòn hơn kiệt sức

Cõi đạo tràng đúng mức thành công

Trang nghiêm nền tịnh cửa không

Cảnh thanh biệt lập, bụi hồng cách phân

Kiếp phù thế, ấy phần thống khổ

Chốn tinh đàng, nầy chỗ vãng sanh

Những ai vừa phát nguyện lành

Cầu sanh là sẽ được sanh cõi này

Người thi tuyển tròn đầy trí lực

Đủ thiện căn phước đức nhơn duyên

Nhập thai vào giữa hoa sen

Là vào giáo hội vượt lên biển trần

Nơi lạc cảnh mỗi lần gió thổi

Điệu nhạc mầu nhẹ trổi du dương

Người nghe xao xuyến lạ thường

Bâng khuâng như nhớ con đường làm Tăng

Là khi đấng Toàn Năng thuyết pháp

Giọng oai hùng gió táp mưa sa

Lúc êm ái, lúc dịu hoà

Lý mầu nghe rõ, thấy ra nẻo về

Nghe rồi nhớ không hề xao lãng

Đem Pháp lành đi giảng khắp nơi

Aáy là gôm lấy hoa rơi

Đựng trong y cắt tặng người phương xa

Chim nhiều thứ thường ca thánh thót

Giọng bổng trầm tiếng hót véo von

Trần tâm mài giũa lần mòn

Ước ao giải nợ, vo tròn phước duyên

Là những tiếng diệu huyền kinh kệ

Giọng thanh tao tựa thể oanh vàng

Nghiã mầu lý nhiệm tiềm tàng

Tai nghe, trí hiểu, lòng càng mộ tu.

Giờ thiền định êm ru lẳng lặng

Cõi Tinh đàng thanh vắng sạch trong

Chẳng còn ngũ trược nhiễm mong

Lâng lâng giải thoát, không không nhẹ nhàng.

Ơû Phật cảnh dễ dàng tu luyện

Nhờ sức linh Phật nguyện rộng xa

Hằng nghe Phật lý giảng ra

Ai ai rồi cũng dần dà thành công

Trí tuệ đắc thần thông cao cả

Từ bi tròn đạo quả chánh chân

Tách ra dạy đạo riêng phần

Du phương bổ xứ giáo dân độ đời

Lòng mộ pháp, gặp thời chánh pháp

Kẻ hữu duyên xứng hạp cơ duyên

Dễ đâu gặp Bát Nhã thuyền

Dễ đâu gặp ánh siêu huyền Minh Quang

Được hạnh phúc vào hàng Tăng chúng

Thọ chơn truyền tu đúng pháp môn

Y vàng, thân mặc luôn luôn

Bát vàng, tay giữ in khuôn Phật dòng

Ngày để bước vào trong cửa Phật

Ngày khinh thân chết mất kiếp đời

Tục danh sổ thế đã bôi

Pháp danh thọ ký trên ngôi bảo toà

Đời lưu chuyển sang qua kiếp khác

Kiếp vãng sanh Cực Lạc Tây phương

Nơi đây mới thật quê hương

Đời đời kiếp kiếp nguyện nương tu hành

Dầu lâm cuộc tử sanh đổi kiếp

Vẹn bổn nguyền thiện nghiệp tự chiêu

Tâm thần thanh thoát tiêu diêu

Nương về cảnh Phật, hướng theo chơn Ngài

Kiếp hiện tại ơn này lãnh thọ

Kiếp vị lai nghĩa nọ đền bồi

Nguyện con tu chứng quả rồi

Độ trong sanh chúng về ngôi Phật Đà

 

TÔI YÊU PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam

Là vì Phật giáo không làm hại ai

Trên đường du nhập xa dài

Không khai đường máu mà khai tâm lành

Hai mươi thế kỷ chơn thành

Đã cùng dân tộc nhục, vinh, thăng trầm.

*

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam

Là vì Phật giáo nghèo nàn đáng yêu

Bắt nguồn thanh khiết cao siêu

Chảy ra dòng nước trong veo tuyệt kỳ

Cuộc đời không thiếu thứ chi

Thiếu nghèo Thái Tử ra đi tầm nghèo

Nối dòng Thích tử Tỳ kheo

Đạo truyền giác ngộ hạnh theo thanh bần

*

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam

Là vì Phật giáo tai nàn liên miên

Chủ nhân một thửa lương điền

Đất nhà bị cướp, lộc nhà bị thâu

Cháu con nô lệ hèn lâu

Bị người đày đoạ cất đầu chẳng lên

Từ bi khí cụ yếu mềm

Đối đầu độc thủ bạo quyền võ trang

*

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam

Là vì Phật giáo nhiều hàng Cao Tăng

Nguy thời dựng nước cứu dân

An thời giũ áo am vân tu trì

Tuỳ duyên bất biến quyền nghi

Lực hùng giải ách, từ bi cứu nàn

*

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam

Là vì Phật giáo nhiều hàng Hiền Tăng

Trước Ngài Quảng Đức thiêu thân

Quảng hương, Thiện Mỹ vân vân nối nguyền

Kế chư Thượng Toạ hiện tiền

Nắm xe chuyển pháp cầm quyền hoá dân

Hy sinh vì chúng trồng "nhân"

"Qủa" thành Bồ Tát xuất thân cõi phàm

*

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam

Là vì thống nhất một nguồn hai Tông

Sáu ba pháp nạn gánh gồng

Cảm thông hoàn cảnh đồng lòng đấu tranh

Nâu, vàng, Nam – Bắc màu xinh

Hoa đơm đoàn kết trăng in thệ nguyền

Hoàn cầu mở một kỷ nguyên

"Hai Tông" thống nhất tại miền Việt Nam.

 

CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH

Đời gặp thuở can qua chinh chiến

Sống những ngày nguy biến kinh tâm

Kéo dài thê thảm nhiều năm

Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình!

Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi

Người sống còn rủ rượi sầu thương

Kể đâu hết khúc đoạn trường

Bàn tay ác liệt vô thường gây nên

Thử xét lại căn nguyên giặc giã

Bởi loài người mất cả lòng nhơn

Thế thì đạo đức hết trơn

Mất sao mất cả chữ NHƠN là người!

Đời như thế, mất đời có phải?

Chữ ĐỜI là mãi mãi đời đời

Nhơn từ ấy đạo bền dài

Vĩnh miên trường cữu đạo đây là đời

Đời không đạo nên đời loạn khổ

Đạo ở đời thật chỗ yên vui

Dài dòng chẳng nói xa xuôi

Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà

Cầu học đạo ấy là cầu nguyện

Cầu sao cho phổ biến chúng sanh

Thế gian tất cả hiền lành

Tức thì thế giới hoà bình tự nhiên

Một lẽ nữa căn nguyên giặc giã

Bởi đời người tham chạ giựt giành

Miếng ăn lẽ sống cho mình

Mà bao kẻ khác điêu linh khốn nàn

Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật

Đây hai điều phương thuật cứu tinh

Không trộm cướp, không sát sanh

Aáy là hai đấng thần linh hộ trì

"Nhơn bất sát" không khi nào giết

"Sát bất nhơn" mất biệt tiếng người

Bao nhiêu loài vật trên đời

Cũng thời mạng sống, cũng thời mang thân

Cũng đau đớn chịu phần sanh tử

Nỡ lòng nào bày sự giết ăn!

Oái ăm bạc ác vô ngần

Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình

Tâm đã chẳng động tình bi thiết

Mất thiện lương lịm chết cõi lòng

Quen tay giết được đèo bông

Mạng người đồng loại, cũng không ngại ngùng

Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục

Tánh tình người lắm lúc đổi thay

Thấm vào cơ thể lâu ngày

Hoà chung chất máu các loài thú muông

Đời hăng hái say cuồng chém giết

Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi!

Hồn oan chết thảm không nguôi

Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn

Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp

Phép tu trì cần kiếp ban hành

Mỗi người phải cữ sát sanh

Xót thương loài vật lòng lành ăn chay

Theo luật sống chẳng ai được giết

Không sanh người sao diệt mạng người?

Lập nên luật sống ở đời

Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen

Nếu con kiến có quyền được sống

Thì loài người luật rộng biết bao

Tự do sống mãi bền lâu

Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài

Aên để sống mỗi ngày đơn giản

Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi

Cấy cày trồng tỉa đua bơi

Aáy là phận sự của người cư gia

Bậc giải thoát lìa xa nghề nghiệp

Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh

Hạnh tu khất sĩ lữ hành

Mỗi ngày khất thực trì bình giáo khuyên

Mượn pháp ấy làm duyên tế độ

Cho thế trần được chỗ gieo nhơn

Tập lần bố thí ra ơn

Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần

Đã bố thí một lần cả thảy

Lộc của mình để lại cho đời

Ra đi chẳng dính trong người

Mảy may danh lợi tăm hơi của tiền

Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa

Một bát cơm đủ chứa dạ dày

Chẳng dư cất để nhiều ngày

Không hay phung phí tốn xài chi chi

Người bố thí sau khi mình thí

Nên kẻ đời gắng chí học theo

Lòng tham làm giặc hiểm nghèo

Hạnh tu bố thí gương treo sữa đời

Pháp khất thực dạy người bố thí

Cùng dạy mình chơn lý không tham

Bao giờ dứt tánh mê ham

Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong

Bằng trái lại nếu không huấn tập

Bước ra đời tạo lập thân danh

Ô hô sự nghiệp tan tành

Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu

Trong đời phải cần tu hai pháp:

Aên chay và vui hạp đi xin

Luật nghiêm giới cấm giữ gìn

Muôn người hoà hiệp như in một người

Aáy phương pháp lập đời đạo đức

Dẫn loài người đến mức yên vui

Không còn loạn khổ chia phui

Uû ê tang tóc ngậm ngùi đau thương!

Cùng hiệp trí tìm phương cầu nguyện

Cầu xin cho xuất hiện triết nhân

Đảm đang phận sự độ trần

Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn.

 

CỜ PHẬT GIÁO

Cờ Phật giáo nêu cao thanh bạch

Xanh, vàng, đỏ trắng, gạch, biểu dương

Sau chót còn thêm một đường

Năm sắc hiệp lại hiện trương sáu màu

Sáu màu ấy bởi đâu mà có

Do theo Xinh tỏ rõ còn ghi

Tiền kiếp Thích Ca Mâu Ni

Hồi còn Bồ Tát đương khi thực hành

Ba la mật tâm thành đại thí

Là hào quang rất quý của Ngài

Sáu màu kế tiếp sau đây

Sắc xanh móc mắt cho rày bàng môn

Sắc vàng ấy kính tôn lóc thịt

Móc gan ra do tự tay Ngài

Thuốc hoà cứu mẹ rất hay

Do loài rắn độc trể chầy đặng đâu

Lòng hiếu thảo ai tày dám sánh

Đức đại bi hình ảnh còn đây

Sắc trắng bạch tượng cho rày

Nên cha hành phạt đày Ngài tha phương

Cùng con - vợ lên đườngxa lánh

Vào non xanh tuyết lãnh tu hành

Vợ thời hái trái non xanh

Còn Ngài bao quản nhọc nhằn khổ thân

Sắc gạch giống màu chơn chim phụng

Thịt cho chàng sử dụng đập ăn

Vì lòng cứu sống mẫu thân

Đành cam bỏ mạng nghĩa nhân trọn gìn

Màu dợn sóng hiệp toàn sáng rõ

Bởi xưa lìa kiếp thỏ cũng vì

Thấy người đói khó lâm nguy

Bố thí xác thịt cũng vì bàng môn

Đức Đế Thích lắm cơn khuyến dụ

Ba la mật trọn đủ hầu Ngài

Thợ rèn kẻ khó cả hai

Do Ngài Đế Thích đại tài hiện ra

Trong tam giới đều hoà ca tụng

Khắp năm châu cung phụng kính thờ

Quốc tế nhìn nhận lá cờ

Tung hô Phật giáo đến giờ sùng hưng.

 

GIÓ NGHIỆP

Lạ này ai gởi bức thư rơi

Thoá mạ nhà tu nói nặng lời

Thổn thức Bồ Đề mưa ướt át

Nhẩn ngơ Bát Nhã gió tơi bời

Tặng nhau chẳng tặng hoa thơm đẹp

Cho chúng đành cho trái thúi hôi

Nghiệp quả xưa gieo nay phải hái

Hay là tốt bụng thử lòng chơi!

 

HOÀI NIỆM

Ngùi tưởng lại buổi đầu tiên gặp đạo,

Thầy dịu hiền trong nếp áo Cà Sa.

Tin Bà đau, Thầy thăm viếng tận nhà,

Tay cầm gậy, vai mang bình bát gáo.

Thầy khổ hạnh đâu mền làm tấm áo,

Nhuộm màu nâu cho sắc Đạo thanh bần.

Mỗi ngày qua khất thực tạm nuôi thân,

Chùa Linh Bửu, Thầy nương chân độ chúng.

Thầy nghiêm nghị, đôi mắt thần trông xuống.

Giảng Đạo mầu, như phúng nước cành dương.

Tuổi hoa niên, mà hùng lực phi thường,

Tướng rỡ rỡ, như Pháp Vương hiện thế.

Con giác ngộ, bước ra quỳ đảnh lễ,

"Bạch Đức Thầy, con quyết chí xuất gia."

Nối nguyện Thầy, con dạo bước Ta Bà,

Giong xe Pháp, đưa người qua lạc quốc.

Thầy cảm động, ngẩn nhìn ban huệ phước,

"Người căn xưa, duyên trước vốn sâu dày."

Nối nguyện lành chuyển kiếp độ trần say,

Soi đuốc tuệ sáng tương lai nữ giới.

Tìm bạn tốt vây đoàn thành giáo hội,

Tám năm trường nương dưới cội từ bi.

Tám năm trường nhuần ân huệ xiết chi,

Rồi một chuyến Thầy đi không trở lại.

Con cơ cực một đoàn toàn trẻ dại,

Mười năm dư mòn mõi đợi Thầy về.

Mười năm dư tai biến luống ê chề,

Vẫn một nguyện trọn bề lo báo đáp.

Thân yếu đuối chí kiên cường hoằng Pháp,

Ơn Thầy ban, Đạo bủa khắp xa gần.

Ơn Thầy ban, con đoàn kết quây quần,

Chuyển sức mọn hoá oai thần độ chúng.

Noi chí cả lúc Thầy còn hoạt động,

Gắng việc làm khi vắng bóng cha lành.

Dân tộc còn điêu đứng nạn phân tranh,

Đạo Pháp phải thi hành phương cứu độ.

Sức dầu yếu, mong tát vơi biển khổ,

Tay dầu mềm, toan phá đổ non sâu.

Nức tiếng lành, Đạo thạnh khắp đâu dâu,

Rạng danh Đấng buổi đầu khai Pháp giáo.

 

CÀNH HOA VÔ UÝ

Cầu có nguyện nguyện cầu mới đúng

Thầy đau nhằm bịnh chứng nguy nan

Trò thương vây bọc hàng hàng

Lòng đau lệ đổ cầu an cho Thầy

Nầy quý vị nghe đây khẩn thiết

Pháp tu hành quán triệt nguyên nhân

Thân dầu có bịnh hành thân

Mà tâm không bịnh tinh thần không đau

Pháp vô uý không nao sống chết

Chết không lo dứt hết sầu lo

Ai rằng bịnh khổ nguy cơ

Mình đi thong thả bước vô dưỡng đường

Nghiệp đã gọi khôn phương trốn tránh

Tránh được đâu mà tránh đi đâu

Chi bằng vui lãnh mau mau

Nguyện xin gánh vác khổ đau cho người

Khuyên tất cả ai ai cầu nguyện

Chớ cầu xin những chuyện riêng tư

Nhơn vì nghĩa đệ tình Sư

Phát lòng vô uý nguyện trừ nhát gan

Dầu nguy hiểm gian nan sá kể

Bước du phương chẳng nệ đường xa

Với ai cũng hiệp cũng hoà

Với ai cũng kết liên toà hoằng dương

Dầu hoàn cảnh bi thương thế mấy

Chuyển sức thần thắng bại cầm tay

Khó khăn lãnh thế ai ai

Vốn không "có khó" trong tay "người hùng"

Như chiến sĩ kiên trung anh dũng

Trọng chiến công lẽ sống kinh thường

Đời còn áp bức nhiễu nhương

Là còn phơi trải can trường đấu tranh

Nhà tu sĩ tầm thanh cứu khổ

Đức hy sinh mức độ khinh thân

Biển còn một khách trầm luân

Là còn lặn lội gian truân cứu nàn

Nguyện tinh tấn thi gan đại sĩ

Hái cành hoa vô uý dâng lên

Cầu Thầy căn bịnh giảm thuyên

Tai qua nạn khỏi bình yên phục hồi

 

CẢM HOÀI

Trí sáng ngày xưa tợ nguyệt thu,

Không hề vơ vẩn áng mây mù

Nhớ dai, thuộc lão thông minh chứ

Học ít, biết nhiều dĩnh ngộ ru

Gấm trải hàng hàng, môi nhả ngọc

Hoa thêu tấm tẩm, miệng phun châu

Tự do biến hoá ngàn phương tiện

Như nắm trong tay phép nhiệm mầu

*

Trí sáng ngày nay tợ nguyệt lu!

Chòm mây phiền não kéo giăng mù

Lúc quên, lúc nhớ lôi thôi bấy,

Khi tỏ, khi mờ lẩn thẩn ru

Bút cạn nguồn văn mi động ngọc

Lòng khô suối cảm mắt tràn châu

Chắp tay nguyện khấn mười phương Phật

Chỉ cách cho con thuộc phép mầu!

 

CẢM HOÀI

Mười hai năm chẵn cách song thân

Dõi bước vân du nhẹ thoát trần

Chẳng một lời thăm cùng buổi viếng

Mà bao tháng lựa với năm lần

Dãi dầu nắng táp thân bồ liễu

Lạnh lẽo sương chan gốc tử phần

Lối cũ đoái nhìn ngơ ngẩn lối

Mười hai năm chẵn cách song thân

* * *

Mười hai năm chẵn cách song thân

Luống chạnh đòi phen nghĩa mộ phần

Hai nẻo tuy xa chừng vĩnh biệt

Cả nhà như hiệp dẫu tương phân

Mẹ cha tận tuỵ đêm thâm gác

Em cháu sum vầy sáng chật sân

Chớp mắt hiện về trong chớp mắt

Mười hai năm chẵn cách song thân

* * *

Mười hai năm chẵn cách song thân

Aám lạnh xin cam chịu lỗi phần

Thời cuộc chia phui đường viễn xứ

Nhơn duyên gặp gỡ Đạo siêu trần

Cầm dao cắt tóc không tin nhắn

Cất bước lìa đời chẳng tiếng phân

Nẻo thẳng Tây qui vừa ngoảnh lại

Mười hai năm chẵn cách song thân

* * *

Mười hai năm chẵn cách song thân

Ngậm nhớ ngùi thương cội tử phần

Mái tóc hôm nay chừng điểm tuyết

Vóc hình buổi ấy chửa gầy xuân

Mày cau lắm lúc da thêm nhíu

Lệ đổ nhiều phen mắt kém thần

Gặp mặt khỏi đâu cơn thổn thức

Mười hai năm chẵn cách song thân

* * *

Mười hai năm chẵn cách song thân

Đọc bức tâm thư tủi hiếu phần

Mặc trẻ muốn tu cần trọn đạo

Miễn con đừng bạc đến vong ân

Không nhìn cha mẹ như lời cắt

Dễ khiến thung huyên dạ tợ dần

Suối lệ dòng thu tuôn cuộn cuộn

Mười hai năm chẵn cách song thân

* * *

Mười hai năm chẵn cách song thân

Gởi bức hồi thư đẫm giọt ngân

Xuống tóc không thưa đành lỗi đạo

Thương tình rộng xét ngưỡng nhờ ân

Lời ai bịa lắm tình oan khúc

Tội trẻ dồn thêm gánh nặng phần

Nhiều ít vẫn cam bề thất hiếu

Mười hai năm chẵn cách song thân

* * *

Mười hai năm chẵn cách song thân

Khoác áo Cà sa dạo cõi trần

Đội nón kiền khôn thong thả trí

Mang giày thế giới nhẹ nhàng chân

Đường tinh tấn đạo càng khai mở

Chiếc Pháp luân xa cứ chuyển vần

Thắm thoát thoi đưa vầng nhật nguyệt

Mười hai năm chẵn cách song thân

* * *

Mười hai năm chẵn cách song thân

Cha mẹ tầm con biết mấy lần

Phú Mỹ trở về trông mỏi mắt

Cần Thơ dọ hỏi bước chồn chân

Bình bồng phận trẻ mù chim cá

Thỏn mỏn lòng già nặng nghĩa ân

Cảnh đấy tình nầy thêm áo não

Mười hai năm chẵn cách song thân

* * *

Mười hai năm chẵn cách song thân

Một mảnh hoa tiện cậy tỏ trần

Đạo hiếu cưu mang ơn cúc dục

Đường tu phổ độ nghĩa huyên xuân

Mượn câu khánh hạ ghi lời trẻ

Hẹn buổi tàn thu trở dặm phần

Thăm viếng quê nhà cho bỏ lúc

Mười hai năm chẵn cách song thân

* * *

Mười hai năm chẵn cách song thân

Phát nguyện cần tu độ thế trần

Hồi hướng vô vàn nguồn phước đức

Đáp đền muôn một khối công ân

Đạo cao cố gắng mong tròn quả

Hiếu hạnh cầu xin vớt chút phần

Huệ trạch dồi dào bù điểm khuyết

Mười hai năm chẵn cách song thân

 

CẢM XÚC

Đọc "Cảm Hoài" thêm nặng cảm hoài!

"Mười hai năm chẵn" não nùng thay!

Khung đời, lối cũ mờ non nước

Cửa Phật, chiều tàn nhẹ gió mây

Nét bút tinh hoa thừa lão luyện

Tiếng lòng thanh nhã sạch trần ai

Thơ đề lưu chút niềm tôn kính

Bất giác … buông theo tiếng thở dài!

 

PHẬT ĐẢN

Ngày xưa vào giữa tháng tư

Chúng sanh mừng đức Đại Từ cung nghinh

Ngày nay kỷ niệm Đản Sanh

Thiện nam, tín nữ lòng thành dâng hương

Thông hoà thế giới mười phương

Một lòng hướng thiện, một đường cần tu

Giải oan, quên hận, dứt thù

Thương yêu, cứu trợ, hoà nhu, tươi cười.

Vì đời, đức Phật ra đời

Vớt người mê đắm, cứu người khổ đau

Hy sinh danh lợi sang giàu,

Vẹn nguyền tu niệm, quản bao phong trần

Sáu năm ép xác, gầy thân

Năm năm tầm đạo, bước chân mỏi mòn

Độ sanh bốn chín năm tròn

Thân vàng dầu mỏn, lòng son chẳng dời

Treo gương giải thoát soi đời

Treo gương từ ái, dạy người từ bi

Lợi sanh xả kỷ trường kỳ

Siêu sanh độ thế huyền vi đạo tràng

Tịch nhiên cứu cánh Niết Bàn

Đưa người giác ngộ lên đàng tiêu diêu

Đạo từ quý báu cao siêu

Giúp đời kể xiết bao nhiêu cho cùng

Nhơn ngày khánh Đản lễ chung

Cùng trong Phật tử, cùng đồng pháp môn

Hiệp vầy dưới bóng Từ Tôn

Một lòng thành kính ghi ơn cao dày.

 

CẦU NGUYỆN VU LAN

Đây mùa đại lễ Vu Lan

Là mùa báo hiếu ngục đàng mở ra

Xót vì thất thế mẹ cha

Chúng sanh hiện tại Ta bà lầm than

Mưa tên lửa đạn kinh hoàng

Muôn ngàn tang tóc muôn ngàn thê lương

Lòng từ khơi rộng nguồn thương

Tay cầm gậy tích chân nương sức thần

Miệng trì câu chú lâm râm

Gậy thần dộng xuống cửa hầm mở ra

Ôi thôi kìa mẹ kìa cha

Máu me xối xả xương da khô gầy

Vì đâu nên nỗi nước nầy

Vì đâu cha mẹ đoạ đày tấm thân

Hãy theo con thoát ngục trần

Đuốc le lói trước, chơn lần dò sau

Câu kinh bài kệ nguyện cầu

Hồi chuông gióng giả thành sầu phá tan

Nào ai vì đạo mắc nàn

Và vì đại nghĩa mắc đàng lao lung

Nào ai trò hiếu thầy trung

Pháp mầu Phật độ nghiệp hung quỷ từ

Aâm nhơn giải phóng hội Vu

Giáo đồ giải phóng ngục tù trần gian

Nam mô Phật độ Vu Lan!

Nam mô Phật độ các hàng nạn nhơn!

 

VU LAN NIỆM

Đường tu giải thoát chứng thần thông

Xót mẹ còn vương khổ luỵ vòng

Bồ tát Mục Liên lòng xúc cảm

Thiết tha nhờ Phật rải ân hồng

Phật Đà dạy sắm lễ Vu Lan

Thỉnh tứ phương Tăng giải thoát nàn

Từ đấy đến nay y cổ lệ

Ngày Rằm tháng Bảy độ vong an

Đây mùa báo hiếu nhớ người xưa

Xét lại mình nay luống thẫn thờ

Hạnh đức công phu còn kém khuyết

Cửu Huyền thất Tổ những mong chờ

Xét nghiệp dò căn luống hận mình

Nổi chìm mấy lượt kiếp lênh đênh

Tay vàng dìu dẫn ban ân lạ

Bến giác hồ quy tỏ Đạo lành

Con nguyện giờ đây trước Phật tiền

Cội Bồ vun quén trổ hoa duyên

Đèn Thiền khêu tỏ loè tia huệ

Hồi hướng công phu độ Cửu Huyền

 

TIẾNG KHÓC MỤC LIÊN

Hỡi quỉ sứ người từ đâu xuất hiện?

Biến Diêm đài ngay cuộc diện trần gian

Rắc thê lương gieo khủng khiếp kinh hoàng

Lửa! Lửa! Lửa! Đầy tang thương máu lửa

Mẹ đói khổ biết lấy gì đỡ bữa

Còn bát cơm, cơm hoá lửa thôi rồi

Ruộng hoang vu, vườn trụi lá khô chồi

Vật cũng đói mà loài người cũng đói

Hỡi quỉ sứ ngươi dữ hơn lang sói

Nanh vuốt kia một chọi một mà thôi

Ngươi phi thân khạc lửa độc từng hồi

Sắt còn cháy huống thân người sá kể

Hỡi quỉ sứ ngươi hung ác thậm tệ

Kẻ nát đầu người cưa xẻ tay chân

Thịt lên cây oán khí vượt mây ngàn

Máu nhuộm đất, hồn oan tràn cỏ nội

Hỡi quỉ sứ lũ người đồng một tội

Rắn rắt lao, mổ vội ruột gan người

Chó sắt xua, táp ngoạm thịt xương rời

Chim sắt lượn, giữa trời phun độc khí

Hỡi quỉ sứ ai cho ngươi quyền vị

Đem sài lang ngự trị cõi nhân loài

Rủ Ngưu Đầu, Mã Diện lũ chân tay

Xúm đầy đoạ kiếp con người khốn đốn

Hỡi quỉ sứ ngươi nghe chăng tiếng vọng

Từ âm ty rùng rợn những thôi dài

Của trẻ thơ kêu khóc phận lạc loài

Của phụ nữ oán than đời bạc hạnh

Của bô lão tỉ tê tràn thảm cảnh

Của phế nhân nguyền rủa hận ngày xanh

Của thương binh rên rỉ vết thương hành

Của goá phụ nỉ non tình goá bụa

Hỡi quỉ sứ trái tim người bằng nhựa

Mới dững dưng tăng bổ cuộc hành trình

Nhìn nạn nhân mà đởm khiếp hồn kinh

Đoái từ mẫu động tâm tình lụy đổ

Ta phải bạch việc này lên Phật Tổ

Đạo từ bi cứu độ cõi tai nàn

Thập phương Tăng vầy thắng hội Vu Lan

Trước cứu mẹ, sau phá tan địa ngục

 

TRI ÂM

Trăng vằng vặc đêm thu gió lộng

Nước lăn tăn sóng động thuyền neo

Bờ sông chân núi đìu hiu

Hơi trầm quyện gió bay theo tiếng đàn

Bá Nha dạo cung thương mấy bực

Tử Kỳ nghe thưởng thức tinh tường

Biết rành ý tại cao sơn

Xoay qua lưu thuỷ giọng đờn biết ngay

Bá Nha phục kỳ tài đặc biệt

Lễ đất trời nghĩa kết đệ huynh

Người trật phẩm, kẻ cùng đinh

Khúc đường tao ngộ, mối tình tri âm

Cùng giao hẹn sang năm tái ngộ

Có ngờ đâu phong võ bất kỳ

Thuyền xưa bến hẹn gìn y

Mà người hẹn ước hồn quy Diêm đài

Khúc thảm thiết tấu ngay mộ bạn

Khóc cố nhân trường hận thiên thu

Trời buồn gió thảm mưa sầu

Chim kêu u uất hồn đâu vọng về

Tử Kỳ hỡi Tử kỳ đâu tá

Nghĩa tri âm cao cả ngàn vàng

Từ đây còn với phiếm đàn

Ngàn thu thôi hết mơ màng cố nhân

Đờn đập nát tình thâm biểu lộ

Vắng Tử Kỳ đờn có ai nghe

Gió xuân bốn mặt bạn bè

Tri âm hồ dễ tỉ tê một người

Mua ruộng đất tương lai tế tự

Rước mẹ cha đoàn tựu dưỡng nuôi

Tử Kỳ nay thật là tôi

Thay niềm hiếu tử suốt đời dưỡng thân.

 

LỖI BƯỚC

Lá rụng ven hồ nhăn mặt nước

Aùc trầm gốc núi ủ gương trời

Tiên ban lục tử xin hườn giới

Ngọc lộ kim bàn để dấu rơi

Kim mẫu đau lòng thương kiếp số

Căn hèn phước mỏng nghiệp sâu dày

Chư tiên bạn lữ thầm khuyên nhủ

Tục tử van lơn mãi khẩn nài

Ruột mẹ đoạn lìa con có biết

Nhìn con xuống núi dạ như bào

Tiên phàm hai ngã rày ngăn cách

Hoạ thấy nhau chăng ở kiếp nào

Đông độ con về quê cảnh mẹ

Tây phương mẹ ở nhớ tình con

Ven trời thăm thẳm lòng xa xót

Góc núi đăm đăm mắt mỏi mòn

Danh lợi buộc ràng lôi cuốn mãi

Rảnh đâu con nhớ trở về đây

Một phen quay góc tìm phương ấy

Muôn kiếp sanh thân vắng chốn này

Con hỡi ngây khờ con chẳng rõ

Nhà xưa bỏ luống mải mê chơi

Lân la hang vắng rừng mông quạnh

Nạn khổ chờ hờ khắp mọi nơi

Lạc lối bơ vơ thân đói khát

Quên đường bối rối trí kinh hoàng

Thú rừng lởn vởn ghê lưng mật

Ma quỷ chờn vờn sợ thót gan

Càng sợ, càng ghê, càng tiến bước

Bước nguy bước khổ bước vong thân

Phải chi con biết quay đầu lại

Tánh cũ nhà xưa há mất phần

Điên đảo hoang đường con mất trí

Miên man tán loạn trẻ không hồn

Nhớ đâu mình ở phương nào đến

Kiếp kiếp trầm luân đã hết khôn

Cửa Pháp mở toang thâu kẻ khổ

Thuyền từ xông lướt cứu người mê

Than ôi! Thương khóc ai đeo nghiệp

Đến chốn Tây phương lại trở về

 

SƠ NGỘ

Thầy trò duyên kiếp gẫm cơ mầu

Mới gặp mà như gặp gỡ lâu

Nửa tủi lầm đường nơi cõi tạm

Nửa mừng thức tánh nhớ căn sâu

Hai hàng thương cảm vừa tuôn giọt

Ba lượt cung nghinh vội khấu đầu

Xúc động bồi hồi đây lẫn đó

Nghẹn ngào ai thốt được nên câu?

 

ĐỢI KHÁCH TRẦN

Non bồng ngồi đợi khách trần ai

Thoáng một ngày qua xót một ngày

Chẳng thấy bóng tăm người đã hẹn

Hay là thế cuộc mộng còn say

Say tỉnh, tỉnh say người hỡi người

Biển trần khi muốn lội ra khơi

Rồi bao lượn sóng xô dồn dập

Ta đứng bờ xa ngóng giữa vời

Vời trông chớ biết liệu làm sao

Kẻ biển luân trầm kẻ núi cao

Căn kiếp khi xưa nên gặp gỡ

Há còn mờ mịt giấc chiêm bao

Chiêm bao, vọng kiến mới sanh thân

Có cửa có nhà kiếp thế nhân

Có cả quê hương cùng quyến thuộc

Có dây thúc phược dính bên chân

Chân thiệt tỉnh ra giấc mộng đời

Nào ai có muốn đóng trò chơi

Thủ vai giả tạm trên sân khấu

Tủi cực thân mình thiên hạ coi

Coi xem tuồng hát có bền chăng?

Khi khóc khi cười lắm nhố nhăng

Đến lúc buông màn ôi mệt mỏi

Ích gì công cuộc rộn lăng xăng

Xăng xít người đời chẳng lặng êm

Đổi thay lúc hát lúc đi xem

Thăng trầm thế cuộc là sân khấu

Biến trá vẽ vời lớp áo xiêm

Aùo xiêm ví cổi lớp phong trần

Khoác tấm y vàng nhẹ bước chân

Thong thả trở về quê cảnh cũ

Có người mong đợi biết bao lần

Bao lần ai đó thiết tha nguyền

Hỡi đấng siêu nhân cứu trẻ hiền

Tiếp độ con lên đường giải thoát

Đời con sầu tủi đã nhiều phen

Nhiều phen tiếng ấy vẳng bên tai

Xót kẻ trầm luân kiếp lạc loài

Mong gió đưa thuyền về bến cũ

Non bồng ngồi đợi khách trầân ai

 

LỜI KHÁCH TRẦN

Lòng con muốn dứt nghiệp trần ai

U uất còn mang hận tháng ngày

Lời hẹn trước kia con tạc dạ

Dám đâu cảm nhiễm chất men say

Men say gợi nhử mặc tình người

Con buộc tâm con chẳng lộng khơi

Giữa chốn phồn hoa con gắng gượng

Cao siêu trí tưởng thoát xa vời

Xa vời con những ước mong sao

Đắc nhập đạo tràng học pháp cao

Tu chứng phần mình rồi độ thế

Cuộc đời hạnh phúc biết là bao

Bao lần con phải kiếp gian truân

Cũng bởi đắn đo chút nghĩa nhân

Yếu dạn non gan không tự chủ

Mà dây nghiệp chướng vướng bên chân

Chân ý nhìn xem rõ cõi đời

Chẳng qua là một cuộc trò chơi

Bi hoan ly hiệp hằng luân chuyển

Mệt sức diễn tuồng nhọc trí coi

Coi thử lòng này có nhiễm chăng

Bận gì với những cảnh nhi nhăng

Đạo tâm con giữ hằng thanh tịnh

Trối mặc tình đời xúm xít xăng

Xăng xít qua rồi đến lặng êm

Những bài học quý để cùng xem

Trí tâm ví được nhiều kinh nghiệm

Thân thể hầu gần áo hoại xiêm

Xiêm y muốn giũ lớp hồng trần

Bỏ huyễn tìm về cõi đạo chân

Dưới gối thường nghe lời giáo hoá

Lòng con mong ước biết bao lần

Lần lựa ngày qua chẳng trọn nguyền

Xót xa những thẹn Đạo trò hiền

Tây phương dạ nhớ buồn vô hạn

Đông độ tình sầu khóc lắm phen

Phen nầy con quyết gác ngoài tai

Những chuyện lợi danh kiếp lạc loài

Giải thoát tìm về quê cảnh cũ

Lòng con muốn dứt nghiệp trần ai

 

TẦM THẦY

Ngày mùng Một tháng Hai năm Ngọ

Ngày Đức Thầy lãnh thọ tai ương

Động lòng trời đất thảm thương

Thiên hôn, địa ám, khác thường mọi khi

Mưa sùi sụt lâm ly như khóc

Gió thét gào e óc như than

Mây giăng như phủ tấm màn

Ba ngày mù mịt mưa chan dầm dề

Người đức hạnh chịu bề thê thảm

Tay sắt đinh va chạm thân vàng

Tấm thân công đức huy hoàng

Tai bay hoạ gởi vương mang cực hình

Lòng thiện tín hãi kinh nhao nhố

Khắp Tăng Ni thống khổ bi thương

Bao năm khai mở đạo trường

Dắt dìu sanh chúng hiền lương tu hành

Nay Thầy phải lâm vành lao lý

Đệ tử đành rơi lụy khoanh tay

Chước chi gỡ nạn cho Thầy

Ngồi yên nhìn mãi cảnh nầy được đâu!

Tám Tăng sĩ nặng bầu nhiệt huyết,

Lòng thương Thầy tha thiết đớn đau

Phát tâm hoà nguyện cùng nhau

Đến nơi chốn ấy mong sao gặp Thầy

Ví được cảnh sum vầy sư đệ

Thấy được Thầy quý thể tồn sanh

Thân con khổ sở cũng đành

Thuỷ chung cho vẹn tấc thành hiếu tâm!

Xuống đến đó hỏi thăm cớ sự

Ai có ngờ nạn dữ tới nơi?

Thầy đâu chẳng thấy tăm hơi

Mà thân con phải vào nơi ngục tù!

Buồn chạnh nghĩ kiếp tu vô tội

Cớ sao còn ràng trói tấm thân?

Nhìn cây kiềng sắt còng chân

Thương Thầy thống khổ ruột dần quặn đau

Ôi! Nguồn lệ dạt dào tuôn dẫy

Khóc Tôn Sư thương bấy chúng sanh!

Ban truyền giáo pháp tu hành

Xót thương trần thế điêu linh khổ nàn

Thầy chẳng quản muôn ngàn đói lạnh

Gắng công tu khổ hạnh miệt mài

Mỗi ngày một bữa ngọ chay

Mỗi năm chăn áo đổi thay một lần

Nay còn phải lột trần thê thảm

Một quần đùi mặc tạm che thân

Đêm thời lạnh thấy xương gân

Ngày thời oi bức như gần ngột hơi

Ngày một vắt cơm xơi với muối

Chịu thấu đâu những buổi khảo tra!

Lòng nào lòng chẳng thiết tha

Tôn Sư như thế, nữa là chúng sanh!

Đường giải thoát tu hành gián đoạn

Ngọn Pháp đăng đà cạn lưng dầu

Mịt mờ còn thấy chi đâu

Rừng đời hang thẳm hố sâu khôn dò

Hết nghĩ xét thương lo viễn vọng

Lại ngặt mình khổ thống tâm can

Thương Thầy gánh chịu hàm oan

Cõi lòng khô héo, lá gan dập bầm

Mười một bữa giam cầm chẳng hỏi

Đến hôm sau lệnh gọi đi làm

Nghe qua biết tính sao kham

Cá nằm trên thớt, phải cam phận liều

Gắng cất bước đi theo đến đó

Người chỉ cho nhổ cỏ tươi xanh

Than rằng: "tôi kẻ tu hành,

Giới điều Phật dạy sát sanh đặng nào!"

Người lại bảo: "không sao điều ấy,

Ta khiến làm tội quấy về ta.

Thôi còn chẳng biết sao a,

Cúi đầu tuân lệnh cho qua trận đòn!

Được một tháng không còn nhổ cỏ,

Lại bắt qua đắp mộ, chôn thây,

Lợp nhà, bửa củi, khiêng cây,

Mương đào, gạch chở, tường xây, nền đầm.

Việc nặng nhọc cam tâm thọ lãnh

Ghê những là thoi đánh nặng tay

Tấm thân Phật tử đoạ đày

Bấm môi mà đếm những ngày đau thương

Còn lắm chuyện chán chường tủi hổ

Sai nhà Tăng đêm đổ đồ dơ

Không đi bị đánh bất ngờ

Cú thoi tới tấp chẳng chờ nói năng

Bộ thịnh nộ hung hăng oai vũ:

"Bỏ tù cho đến rũ xương tàn"

Aùc tâm người đã dấy tràn

Nào thương kẻ ngậm hàm oan nín sầu!

Thêm những tiếng nặng đầu nhiếc óc

Giọng cao cầu nhiếc móc khinh khi

Rằng: "Bây ăn học làm chi

Lại theo tà đạo tu gì đi xin?

Mở trí rộng mà tin tao giảng

Tụi bây là một hạng ngu si

Như bây tu lắm quái kỳ

Như tao mới phải tu vì quân vương

Tu thì phải gươm, thương, đấu sức

Tu phải cho đại lực đại hùng

Tu sao nước được hưng sùng

Tu cần tranh đấu tới cùng thành công

Với kẻ ấy khó mong mở miệng

Chỉ im hơi, lặng tiếng, ngơ tai

Làm câm, làm điếc qua ngày

Như người dị chủng lạc loài đến đây

Thân đứng giữa vòng vây thúc thủ

Lớp người trong bao phủ trùng trùng

Rặt ròng những kẻ dữ hung

Cảnh đâu có cảnh lạ lùng lắm thay

Bởi quá lạ, người hay xói móc

Cùng gièm pha, trêu chọc giễu chơi

Cái bia cho chúng nhạo cười

Lặng thinh để mặc tiếng người thị phi

Con chịu cảnh thương bi mòn mỏi

Mà tin Thầy khôn hỏi được ai!

Ngày qua ngày lại qua ngày

Chân mang kiềng sắt gần đầy ba trăng

Một bữa nọ kêu phăng buông thả

Rằng: "Thầy ông tội đã tạo gây

Còn trong bóng tối chưa hay

Điều tra giữ lại nơi đây gạn lừa

Liệu bề thế khó thưa hỏi được

Thôi phải đành cất bước ra về

Mắt nhìn cảnh vật ủ ê

Thương Thầy khốn khổ, dầm dề lụy rơi

Con lạc mẹ chơi vơi nheo nhóc

Tủa bương tìm kêu khóc ngẩn ngơ!

Lạ lùng, dớn dác, thẩn thơ

Mẹ ơi, mẹ hỡi, bây giờ mẹ đâu?

Lệ hầu cạn nguồn sầu chưa cạn

Khổ thân con chẳng tạn mặc Thầy

Khi đi, y bát đủ đầy

Khi về, trơ tấm thân gầy quần manh.

Một lần chót nhìn quanh thảm thiết

Nơi đã ghi dấu vết thương tâm

Chốn nao Thầy bị giam cầm

Thầy ơi có biết con tầm Thầy chăng?

Giọt lệ thảm rơi văng thấm đá

Khí uất xung, ủ cả vòm trời

Đường về thăm thẳm xa khơi

Bước chân ngao ngán rụng rời tứ chi

Nơi chốn cũ nào khi hội lễ

Tình Thầy trò vui vẻ bao nhiêu

Nay nhìn quang cảnh đìu hiu

Vắng sau, quạnh trước chín chìu ruột đau

Lòng nung nấu trông mau sáng tối

Muốn thâu giờ một buổi thành hai

Đêm qua cho chóng đến ngày

Ngày qua ngày ngóng đợi ngày mai Thầy về

Ngày qua lại không hề nghe thấy

Bặt bóng tăm từ ấy nhẫn nay

Ngày vương thống thiết ai hoài

Lần tay tính, bảy tháng dài có dư

Ơi đức cả Tôn Sư thông thấu

Cùng thiên cao địa hậu chứng tri

Con nguyền kiếp kiếp tu trì

Nương về theo bóng từ bi Đức Ngài

Con chờ đợi ngày mai trời sáng

Đức Thầy về khêu rạng pháp đăng

Dẫn đoàn hiệp chúng hoà Tăng

Nhơn sanh độ khắp đồng đăng đạo tràng

 

LẠC MẸ

Ngồi nhìn ngắm giọt mưa lã chã

Tưởng Tôn Sư buồn bả trăm chiều!

Nhớ khi tiếng nói dặt dìu

Chỉ đường thoát khổ, dạy điều tu chân

Nay sao bỗng từ thân vắng bóng

Để các con trông ngóng mỏi mòn

Não nề, oằn oại, héo don,

Ngày qua, ngày lại dập dồn ưu tư!

Ai bủa lưới cơ mưu quá ác

Để chim bầy tản mác đòi nơi

Chúa đàn chim vướng lưới khơi

Chim non kêu thảm khạc rơi máu hồng

Thân mẹ phải vào lồng giam nhốt

Người lưu đi mất hút bóng tăm!

Nhà người hiểm hóc u thâm!

Cánh chim bé bỏng biết tầm nơi nao?

Rồi những buổi mưa dào gió lạnh

Chút tình hoài đêm quạnh kêu sương

Tiếng vang thống phúc đoạn trường

Thiết tha, ai oán, bi thương, não nồng.

Trách bấy kẻ đành lòng gây thảm

Để muôn ngàn tâm khảm thọ thương!

Từ ngày Thầy vướng tai ương

Giọt châu đệ tử bốn phương rơi đều

Thương Thầy đã phí nhiều công khó

Bước lữ hành mưa gió quản đâu

Thầy đi khai mở đạo mầu

Dắt con biển khổ, nguồn sầu vượt qua

Thầy hùng lực độ tha tiếp dẫn

Con ngây khờ lẩn quẩn nương chân:

Đường tu dầu gặp khó khăn

Có Thầy con trẻ muôn phần vững an

Thầy thọ lãnh tai nàn thống khổ

Con cam đành phận số hẩm hiu

Còn ai nâng đỡ dắt dìu

Còn ai chăm chút chắt chiu con bầy

Kể từ buổi dức Thầy xa vắng

Phận các con cay đắng biết bao!

Thế thường nước đục thả câu

Lòng người hơn đáy biển sâu khôn dò

Cũøng có kẻ thương lo giúp đỡ

Cũng có người tráo trở éo le

Kết bè, lập đảng, lập phe

Dỗ dành nhiều cách, hăm he đủ điều

Kẻ mềm yếu dễ xiêu tấc dạ

Bỏ đạo tràng sa ngã bước ra

Họ xem như thể ruột rà

Ngọt ngon cám dỗ rước qua phe mình

Kẻ cương quyết đinh ninh tấc dạ

Giữ đạo tràng nong nả cần tu

Họ xem như thể nghịch thù

Kiếm tìm hăm doạ, dễ hầu yên thân!

"Quốc loạn thức trung thần" cổ ngữ

"Gia bần tri hiếu tử" danh ngôn

Đạo tràng mới vắng Sư Tôn

Nẻo tà, nẻo chánh, phái môn phân rành

Lông sư tử hoá thành sâu dữ

Trở hại thân sư tử chết đi

Đời sao có chuyện lạ kỳ?

Người sao có kẻ hiểm nguy lạ thường?

Phần nội cuộc bi thương phận số

Thêm ngoại duyên khủng bố tinh thần

Bảo xây, gió cuộn, mây vần

Aøo ào lá rụng, lần lần quả rơi

Bồ đề thọ tơi bời hao hớt

Bồ đề tràng thưa thớt quạnh hiu

Thấy ra hiểm kế đã nhiều

Mặc cho ngọn nước thuỷ triều chảy xuôi

Cam thủ phận thiệt thòi cay đắng

Nhớ lời Thầy ẩn nhẩn hoà nhu

Mặc ai danh lợi bôn xu

Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần

Đệ huynh phải quay quần đùm bọc

Cảnh tình này khó nhọc chung nhau

Phận mình khốn khổ lo âu

Cần cù lam lũ ngõ hầu phòng xa

Phong trần hiện cháy da phỏng trán

Xúc cảm thành bi thán nỉ non:

"Còn cha gót đỏ như son

Cha vừa xa vắng, gót con chôn bùn."

 

LÒNG CON

Thầy vương tai biến chốn xa xôi

Con trẻ nghe qua luống rụng rời

Chẳng biết phương nào toan giải khổ

Ruột như tơ cuộn rối tơi bời

Thầy thương sanh chúng khắp trong trần

Lao nhọc khuyên đời chẳng kể thân

Nhưng chúng sanh kia đành đố kỵ

Đang tâm đem oán trả người ân

Thầy luống vì con nhọc với con

Đám con nào khác đám chim non

Yếu mềm chỉ biết thương mình mẹ

Nếu mẹ sa cơ trẻ chết mòn

Ngày ngày xúm xít những xôn xao

Mẹ bị sanh cầm tại chốn nao?

Tháp cánh con mong tìm đến đó

Cho lòng trút vợi nỗi thương đau

Tin dữ đưa sang trẻ mất hồn

Khôn ngăn giọt thảm mạch sầu tuôn

Thầy trò thôi biết bao giờ gặp?

Càng nghĩ càng thêm thảm thiết buồn

Luống trách ai gây mối não phiền

Bỗng không sóng dậy đất bình yên

Nỡ đem nạn chướng tày non núi

Mà chất lên vai kẻ đức hiền

Than ôi! Oan trái tự bao giờ

Vương vấn như tằm buộc lấy tơ

Đợi lúc thời suy cùng vận xấu

Sợi dây tai ách buộc tình cờ

Càng nghĩ đau lòng nghĩ tiếc thương

Công phu gầy dựng mấy năm trường

Một phen tan biến theo dòng nước

Thôi thế còn gì mộng khuếch trương

Chén khổ mình cam uống cạn rồi

Thương người vị khổ thấm mềm môi

Nguyện xoay nghiệp chướng non sầu ngã

Nguyện tá trần hoàn biển khổ vơi

Biển tát cho người vượt bến mê

Tấm thân lao khổ chẳng bao nề

Lập công bồi đức xin cầu nguyện

"Phật độ Thầy con chóng chóng về"

 

LÒNG MẸ

Thuyền giác trương buồm thiếu gió xuôi

Thương vì muôn loại khổ lâu rồi

Vội đem đạo đức bình thiên hạ

Trái cưỡng thời duyên mới rối bời

Trót sanh nam tử ở trong trần

Thời loạn bao đành chước ẩn thân

Nhưng chẳng thể theo đường lối dữ

Thì đem thiện đạo mở nguồn ân

Chút tình sư đệ nghĩa cha con

Tâm trạng yếu mềm những quả non

Có vững đức tin tu chín chắn

Hay là sa ngã rớt lần mòn

Hỡ chư đệ tử chớ xôn xao

Nghiệp quả hiện đòi dạ há nao

Thân sắc hiềm chi điều nạn khổ

Miễn tâm đừng vướng vết thương đau

Thế thường gặp khổ đã kinh hồn

Nguồn cảm trào dâng giọt lệ tuôn

Nhưng kẻ thoát trần khinh lẽ sống

Vẻ chi than thở thiết tha buồn

Chớ trách người gieo nỗi thảm phiền

Tốt hơn mình hãy tịnh tâm yên

Oan gia nên giải không nên kết

Việc dữ lớn lao cũng hoá hiền

Đạo quý danh thơm tự thuở giờ

Thời gian lần sẽ giải nghi ngờ

Bụi hồng chẳng bợn Huỳnh y được

Vàng thắm khôn phai sắc áo cờ

Một cuộc thử lòng kẻ đống lương

Trước cơn giông tố có can trường

Nghiêng vai chống đỡ nhà xiêu ngã

Hay đã đổi dời chí khuếch trương

Giải thoát là phương dứt khổ rồi

Đem gương tịnh lạc chỉ khuyên đời

Vừa lòng tất cả bao duyên cảnh

Biển khổ trần gian thấy cạn vơi

Tang thương biến đổi vẫn không hề

Oán trách kêu than chỗ chấp nề

Tâm tịnh nơi nơi đều tịnh thổ

Tu đâu có lẽ cũng như về.

 

TÌNH MẸ

Biển khổ bao la sóng dập dồi

Kìa ai đắm đuối giữa dòng khơi

Tay đưa chới với đang cầu cứu

Triều đẩy miên man thoáng hụp trồi

Trước cơn phẫn nộ trận ba đào

Kiếp mỏng mành, so dễ chẳng nao

Ai dám quên mình toan cứu chúng

Ai người tự phụ khách hùng hào

Lòng mẹ thương con guộn mối tơ

Mắt nhìn, ruột thắt, mặt nguy cơ

Lao mình vẹt sóng nâng con dại

Đấu sức thi gan đến bến bờ

Con hỡi, con ơi, gắng bớ con

Than ôi sức trẻ quá suy mòn

Nặng vai bết cánh nghiêng mình mẹ

Sóng dập triều đùa kiệt sức con

Phật lực dìu ta đến bến bờ

Con ơi bừng dậy tỉnh cơn mơ

Vầng kim xuất hiện khung trời mới

Nhà cũ sum vầy nếp sống xưa

 

CON NGUYỆN

Lâm cơn tai biến cảnh tình này

Đệ tử khôn phương gánh thế Thầy

Chỉ biết chuyên tu cần phát nguyện

Hoạ chăng báo đáp tấm ơn dày

Con nguyện đời đời độ chúng sanh

Bao nhiêu lao nhọc cũng cam đành

Miễn con đủ trí đầy năng lực

Phật chứng cho con đắc Pháp lành

Con nguyện tánh linh chẳng lạc Thầy

Chuyển thân bao kiếp cũng sum vầy

Đạo trường Thầy lập con nương học

Thầy chứng cho con đắc nguyện này

Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân

Bởi bao phụ nữ ở trong trần

Tiện bề thân thiện con dìu dắt

Dầu phải cực lòng lốt phụ nhân

Con nguyện đáp lòng bậc hữu ân

Giúp con những việc thuộc về thân

Hằng ngày con phải lo trau đức

Cho đủ đền bù được xứng cân

Con nguyện pháp lành bố thí ra

Muôn cành tươi nhuận hứng mưa sa

Ngôn từ bất tận tiêu dùng mãi

Nặn óc vò tim chẳng nệ hà

Con nguyện tập tành nhẫn nhục luôn

Dứt sân hận dứt đau buồn

Cố quên tất cả thời sung mãn

Cam chịu nhỏ nhen phận cúi luồn

Con nguyện từ rày tinh tấn hơn

Bỏ khi giải đãi dễ duôi lờn

Lâm cơn thử thách người tu niệm

Giai đoạn khó khăn chí chẳng sờn

Con nguyện quyết lòng trì giới thêm

Gương lành gắng giữ đạo tôn nghiêm

Tâm hằng vắng lặng thân trong sạch

Kết quả cho y với mộng điềm

Con nguyện học môn thiền định bền

Vâng hành giáo pháp mực cao trên

May ra tâm tịnh thần thông chứng

Đạo Phật huyền vi đắp vững nền

Con nguyện phát sanh trí huệ quang

Nhơn duyên công đức trữ kho tàng

Cùng gieo hạt giống thông minh nữa

Đủ sức hoằng dương ánh đạo vàng.

 

NGUYỆN CHUNG

Con nguyện siêng năng bố thí công

Bao nhiêu cực nhọc vẫn vui lòng

Việc chi làm được con xin lãnh

Bồi đức mong cầu nghiệp sạch trong

Con nguyện từ rày nhẫn nhục luôn

Xả thân cầu đạo chẳng than buồn

Tâm trần nhơn ngã xin trừ diệt

Lễ phép luật nghi giữ đúng khuôn

Con nguyện hết lòng tinh tấn lên

Cần tu đáp nghĩa bậc bề trên

Phàm tâm gột rửa cho trong sạch

Thánh đạo nương theo được vững bền

Con nguyện hết lòng trì giới thân

Mảnh gương giới bổn tỏ trong ngần

Hằng ngày siêng gắng lau chùi mãi

Chẳng để mờ lu nhiễm bụi trần

Con nguyện học môn thiền định bền

Năng ngồi quán tưởng đấng bề trên

Giúp con thanh tịnh trừ tâm vọng

Giả cảnh bên ngoài được bỏ quên

Con nguyện học cho trí huệ khai

Kinh chiều kệ sớm gắng giồi mài

Muôn ngàn cảnh vật hằng nghe thấy

Quyển sách Phật ban học mỗi ngày

Thân con, con giữ sạch trong hoài

Nguyện chẳng đựng vào tội lỗi vay

Con sợ gieo nhơn rồi hái quả

Loanh quanh chẳng khỏi nghiệp luân hồi

Tâm con, con giữ lặng yên hoài

Xao động con e tội lỗi gây

Há dám để xen tư tưởng quấy

Con hằng kiểm thúc chẳng đơn sai

Trí con, con giữ sáng trong hoài

Si tối con e phải lạc loài

Chẳng dám chứa nuôi điều cố chấp

Con hằng sợ chỗ thích mê say

con, con giữ tự nhiên hoài

Con sợ buông lơi nhiễm cảnh người

Lục dục thất tình che bản thể

Nên con cố tránh chuyện dông dài

 

CẦU NGUYỆN TÔN SƯ

Chúng đệ tử kiền thành vọng khấu

Một tấm lòng nguyện thấu mười phương

Cầu xin chư Phật xót thương

Thầy con lâm cảnh tai ương khổ nàn!

Con khờ dại một đàn chiu chít

Ngày qua ngày xúm xít thở than

Biết ai nhờ cậy hỏi han

Thầy con sức khoẻ bình an thế nào?

Từ hôm ấy, âm hao vắng bặt

Nghĩ đòi cơn, ruột thắt đòi cơn

Công Thầy đại hải cao sơn

Phận làm đệ tử nghĩa ơn chưa đền

Nay Thầy đã bặt tin dường ấy

Biết đâu tìm cho thấy tôn nhan

Não lòng trước cảnh ly tan

Một niềm đau xót, muôn vàn bi thương!

Xưa con ở trong đường tăm tối

Trí mịt mờ tội lỗi tạo gây

Nhân vay, quả trả, vần xoay

Lộn tròn theo bánh xe quay luân hồi

Từ vô thỉ nổi trôi biển nghiệp

Chịu khổ đau kiếp kiếp dặc dài

Lênh đênh, phiêu bạt lạc loài

Không ngày mãn số, không ngày thoát thân

Tay tiếp dẫn ra ân tế độ

Kiếp muội mê thoát khổ luân trầm

Nước dương rửa sạch trần tâm

Chiếu soi đèn huệ, si lầm tiêu tan

Duyên nghiệp dứt, ngồi thoàn Bát Nhã

Phước đức trau, hái quả Bồ đề

Tịnh lòng, sen báu trổ huê

Xa lìa huyễn ngã, trở về Chơn như

Thầy độ chúng phước dư vô lượng

Cớ sao còn nạn vướng tai mang

Phước linh chẳng hộ thân vàng

Aân ban, oán lãnh, phủ phàng biết bao!

Cúi nhờ đức tối cao Phật Tổ

Chư Phật thương cảnh khổ chúng sinh

Phép mầu, Phật hiển oai linh

Thầy con thoát hiểm khương minh trở về!

 

TƯỞNG NIỆM TÔN SƯ

Biển cảnh không ngờ

Huyền cơ chuyển hướng

Tai chướng định phần

Nghiệp căn khó cưỡng

Cơ Chánh Pháp đang hồi thịnh vượng

Cõi Liên Hoa những tưởng miên trường

Nạn chúng sanh còn lắm nhiễu nhương

Thân Giáo Trưởng bỗng vương nghiệp chướng

Đạo sư đồ đạo trượng

Thọ chơn truyền hữu hạnh, hữu duyên

Pháp y bát, Pháp thiêng

Aân điểm hoá vô biên, vô lượng

Năm năm, tháng tháng, đợi đợi, chờ chờ

Phút phút, giờ giờ, trông trông, tưởng tưởng

Tám hướng liệu lường

Bốn phương tấm kiếm

Tin huyễn dập dồn

Tin chơn khuyết khiếm

Thừa nước đục thả câu cũng hiếm

Thiết kế, bày mưu

Phận nhà nghèo, lóng hiếu lại giàu

Cả nghe lắm chuyện

Thị phi gièm siểm

Thương thay miếng mối lưỡi lằn

Luận biện nhi nhăng

Ngán bấy lời bao tiếng biếm

Câu tiên đoán rõ ràng ứng nghiệm

Cất nhà xong chẳng giữ cửa nhà

Bước du phương hoá độ Ta bà

Phát nguyện lớn hành theo chí nguyện

Lời vàng lãnh nhiệm

Nối ý nguyền thực hiện pháp môn

Hạnh qúy bảo tồn

Theo dấu bước sắt son dũng tiến

Ai ngờ cảnh biến, vật đổi người dời

Mới biết cuộc đời, ruộng dâu bãi biển

Ngậm ngùi tha thiết mối thương tâm

Thổn thức bâng khuâng ngày kỷ niệm

Vàng rơi đáy biển

Ngọc ẩn đầu non

Biết còn hằng mất

Biết mất hằng còn

Bóng nghiệp thức chui lòn huyễn sắc

Khoá thiên cơ khép chặt huyền môn

Muôn hình huyễn huyễn, chơn chơn

Lò tạo hoá đúc nhồi kim cổ

Vạn vật không không, có có

Máy âm dương luân chuyển tuần hườn

Những ngại lo hạt lép quả non

Lìa nhành cội khôn phương bảo dưỡng

Nào e sợ quả già hạt cứng

Gặp đất phân thêm vững lưu tồn

Trẩy thuyền từ lập hạnh sắt son

Sóng oan nghiệt không sờn nguyện vọng

Trương buồm giác khởi lòng kiên dũng

Gió nghiệp duyên chẳng núng tâm hồn

Gìn giữ Pháp môn, kim ngôn ghi nhớ

Đạo Tràng nâng đỡ, gặp gỡ Sư Tôn.

Aùm hôn rừng thế

Minh tuệ đèn từ

Tảo trừ hoặc chướng

Khuynh hướng chơn như

Tâm tức Phật ngàn xưa mê muội

Phật tức tâm từ buổi tỉnh tu

Gương lòng đừng để mờ lu

Soi giới cảnh cần cù trau sửa

Cội đức sớm lo tu bổ

Gieo phước điền gắng gổ công phu

Tham thiền chưởng luyện định tâm châu

Nước lặng hồ thu in bóng nguyệt

Quán tưởng tư duy kim tướng Phật

Hương thanh khói biếc lộ gương từ

Gột tình phàm diệt bỏ ý riêng tư,

Gom chí cả bồi tô nền giáo Pháp

Thuận lý chánh rải ban niềm vui hạp

Thạnh Đạo vàng đền đáp nghĩa Tôn Sư.

 

NHỚ ƠN THẦY

Biển trần thế thét gào đêm tối

Kiếp nhơn sanh đắm đuối dòng mê

Khó khăn nguy hiểm sá nề

Buồm trương hạnh nguyện Bồ Đề độ sanh

Tìm vớt kẻ linh đinh chới với

Đem lên thuyền rửa gội bùn nhơ

Đưa sang bến giác kịp giờ

Tây phương về đó nương nhờ Phật ân

Con chìm đắm biển trần thọ khổ

Thầy từ bi tế độ vớt lên

Mặcc thì áo giới ấm êm

Aên thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân

Ghi nhớ mãi công ơn Thầy Tổ

Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen

Như đem ánh sáng ngọn đèn

Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ

Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng

Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê

Vun phân tưới nước Bồ Đề

Nẩy cành vô ngã, trổ huê chơn thường

Lòng tịnh lặng soi gương Bát Nhã

Chí công phu kết quả Niết Bàn

Giới trì, nghiệp dứt, tâm an

Khai đàng phước đức, lấp đàng tội duyên

Aân Thầy Tổ vô biên khó tả

Hơn biển non hơn cả hư không

Lấy chi sánh ví cho đồng

Biết chi đền đáp xứng công vô lường

Phát đại nguyện hoằng dương Chánh Pháp

Rải từ bi cùng khắp chúng sinh

Thương người như Phật thương mình

Độ người như Phật độ sanh thưở nào

Tom góp được công lao chút đỉnh

Chí thành xin lễ kính cúng dưng

Phước lành hồi hướng thượng từng

Phước lành lễ phẩm cúng dường Tôn Sư

Niềm tin tưởng khư khư tấc dạ

Những mong cầu đức cả chứng minh

Pháp môn kiếp kiếp tu hành

Pháp thân kiếp kiếp kính thành phụng tôn.

 

CÔNG ĐỨC SƯ TRƯỞNG

Cúi đầu lạy trước tháp vàng

Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên

Ngôi xuê Sư Trưởng ngự yên

Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần

Quang minh tướng tốt vô ngần

Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên

Công trình quá khứ nào quên

Đường trần ngàn lối bước lên nẻo lành

Xuất thân khổ hạnh tu hành

Lập nên giáo pháp tự mình tìm ra

Nối truyền chánh pháp Thích Ca

Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai

Người tu hiện tại mấy ai

Hành theo đúng pháp Như Lai giáo truyền

Đâu còn thấy rõ chơn nguyên

Xuất gia nhập đạo trần duyên dứt lìa

Kẻ tăng người tục phân chia

Tăng vô nhứt vật xưa kia thanh bần

Ba y, một bát, một thân

Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm

Nhưng nay Ngài lại giáng lâm

Đem đèn trí tuệ soi nhằm nước Nam

Mở ra một cõi già lam

Những người nhập thánh siêu phàm ít đâu

Đạo tràng thành lập bấy lâu

Luật nghiêm chọn lọc gồm thâu sĩ hiền

Nơi đây thế giới vô phiền

Không còn tham đắm chức quyền lợi danh

Mỗi người áo vá ba manh

Một bình bát đất du hành khắp nơi

Sáng ra khuyên giáo độ đời

Trưa thời thọ thực, xế thời thuyết kinh

Chiều khuya quán tưởng lặng thinh

Nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần

Người người tự giác độ thân

Giác tha độ thế dạy dân tu trì

Nào đâu có tiếng thị phi

Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu

Chúng con khổ sở hèn lâu

Rủ nhau tìm đến, mong cầu dựa nương

Đạo tràng như ánh triêu dương

Thế trần như giữa đêm trường tối tăm

Ghe phen sụp hố sa hầm

Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm nẻo ra

Về đây gặp cửa gặp nhà

Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa

Aân lành nhuần hạt móc mưa

Đức Ngài ban rưới phước thừa chúng con.

 

MƯỜI NĂM ĐẰNG ĐẲNG

Thầy có một vườn hoa đạo đức

Truyền cho con gắng sức chăm nom

Mười năm đằng đẳng mỏi mòn

Kiểng hoa cằn cỗi sắt son đợi chờ

*

Vô minh đó ngăn bờ rắp ngõ

Bổn ngã kia rậm cỏ dày gai

Xông pha đây kém đức tài

Tháng năm mòn mỏi chiều mai lạnh lùng

Nhớ thuở trước bi hùng chí khí

Dưới chân Thầy chân lý bao la

Màn trời chiếu đất Ta Bà

Đạo lành khôn nản, đường xa khôn nài

Thương sanh chúng trần ai đau khổ

Phát Bồ Đề khắp chỗ ruổi giong

Đội trời đạp đất chân không

Bát cơm từ ái, tấm lòng từ bi

Thân giáo ấy hành trì giới luật

Khẩu giáo này thuyết Pháp giảng kinh

Nhiệm mầu ý giáo thực hành

Canh phòng sáu cửa tịnh thanh sáu trần

Giong thuyền Giác thân tâm tịnh luyện

Rưới người lành phát nguyện gieo duyên

Quy y nhẹ trút não phiền

Aên chay giữ giới long thiền sáng thông

Trống Pháp lý tưng bừng vang dội

Đèn Giới điều rực chói minh quang

Xa gần nô nức hân hoan

Gái trai già trẻ lên đàng nghe kinh

Xong nơi này du hành nơi khác

Gầy đàn tràng hội Pháp triền miên

Trì bình thuyết giáo hành thiền

Dẫn đường tịnh nghiệp xây miền Tịnh bang

Mỗi ba tháng lai hoàn thảo xá

Mỗi nửa năm thành quả tinh đàng

Vết chân in khắp Trung Nam

Sài Thành bến đậu chiếc thoàn Ngọc Phương

*

Trước giải phóng lập trường tranh đấu

Sau hoà bình kiến tạo tương lai

Mười năm đằng đẳng xa dài

Một bề trách nhiệm bao ngày héo don.

 

NHỚ ƠN PHẬT

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi

Ta bước riêng một lối thanh cao

Đạo vàng quí báu biếst bao

Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người!

Cùng giải thoát khỏi nơi biển khổ

Cùng rước đưa khỏi chỗ sông mê

Lối đi đã sẵn đường về

Công người khai vẹt ai hề nhớ chăng?

Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác

Sanh trong trần nhưng khác người trần

Nhìn xem cuộc thế chuyển vần

Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương

Lòng tha thiết tìm phương cứu chữa

Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn

Dấn thân vào chốn núi non

Bỏ lìa điện ngọc, lầu son, ngai vàng!

Tình phụ tử dứt ngang quyết liệt

Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường

Vượt qua tấm vách thế thường

Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh

Buổi sơ khởi, một mình nhọc khổ

Bước vân du nhiều chỗ lọc lừa

Thấp cao đạo lý chẳng vừa

Bao phen tầm kiếm, vẫn chưa thấy gì!

Ngài thong thả suy đi nghĩ lại

Đạo phải chăng ở tại lòng ta?

Hẳn nhờ thiền định tìm ra

Xếp chơn ngồi lại kiết già công phu

Sáu năm chẳn, khư khư kiên nhẫn

Tấm thân gầy trơ nắm xương da

Dãi dầu nắng táp mưa sa

Yếu lần đến đổi thân đà mỏn hơi

Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ

Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang

Độ đời nguyện lớn thênh thang

Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi

Nghĩ cạn lẽ bèn thôi ép xác

Định ăn dùng đam bạc thô sơ

Mỗi ngày một bữa ngọ trưa

Miễn vừa nuôi xác, lại vừa trau tâm

Tấm áo mặc một thân rách rã

Lượm vải bô, chằm vá khíu khâu

Khể khầm từng miếng kế đâu

Thành y bá nạp tạm hầu che thân

Rồi lần lượt bước chân giải thoát

Đem gương lành, ôm bát hoá trai

Đói no đắp đổi qua ngày

Lúc chưa thành đạo nào ai biết mình

Còn gặp phải điêu linh gay cấn

Tục truyền rằng ngộ trận Ma vương

Lúc Ngài nhập định phóng quang

Ma vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa

Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn

Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên

Từ bi gương mặt dịu hiền

Từ bi nhập định tham thiền phóng quang

Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối

Bên trong còn tội lỗi gợi khêu

Những nàng Ma nữ cợt trêu

Aáy là dục vọng quẩn theo bóng hình

Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định

Vững tinh thần thanh tịnh chơn tâm

Vọng căn nguồn gốc đã tầm

Tham lam, sân giận, si lầm dang xa

Đắc trí tuệ, soi ra vạn pháp

Phóng hào quang chiếu khắp tứ phương

Lục thông chứng phép phi thường

Biết bao cố gắng, khôn lường công lao

Nắng vằng vặc, mưa rào, gió lốc

Tròi trọi thân dưới gốc Bồ Đề

Nhứt tâm phát một lời thề:

"Nếu chưa thành đạo chẳng hề dạy đi"

Bền nguyện lực sau khi đắc quả

Đi khắp nơi hoằng hoá chúng sanh

Đầu tiên trên bước lữ hành

Lẻ loi chỉ có một mình đường xa

Nhưng lần lượt trải qua các xứ

Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang

Lập thành giáo hội Đạo tràng

Đắp tô xong xả con đàng Tây phương

Đoàn hậu tấn noi gương thành đạo

Chỗ gởi thân rốt ráo Niết Bàn

Khởi hành từ chốn trần gian

Về nơi Cực Lạc dưỡng an đời đời

Từ ngàn trước bao người dong ruổi

Nay chốn này đến buổi chúng ta

Con dòng hưởng lấy tài gia

Đoái nhìn sự nghiệp, thương cha công trình

Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ

Là người xưa lao khổ lại càng

Tìm ra được ánh đạo vàng

Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người

Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng

Công đức Ngài vô lượng, vô biên

Hỡi chư Phật tử hữu duyên!

Nhớ ơn Từ Phụ cần chuyên tu hành!


   Mục lục | Lời tựa | Phần I | Phần II | Phần III | Phần IV. 

Vào mạng: 1- 5-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang