Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt


  

...... ... ..  . ..  .  .
SUỐI ĐẠO THI PHẨM

 

MỤC LỤC

Lời Tựa

Phần I: Hoa Bồ Đề

  Về Đây 

  Chào Bình Minh 

  Tỉnh Mộng 

  Ly Gia 

  Cắt Ái 

  Xuất Gia 

  Diệu Pháp 

  Áo Cà Sa 

  Bình Bát 

  Nếp Sống Vân Du 

  Thanh Nhàn 

  Oai Đức Cà Sa 

  Đi Thuyền 

  Sen Gương 

  Thuyền Trí Tuệ 

  Công Đức 

  Chúc Xuân (1) 

  Chúc Xuân (2) 

  Xuân Sa Đéc 

  Hào Quang Diệu Pháp 

  Hoa Bồ Đề 

  Cành Hoa Vườn Lộc 

  Cuộc Nhân Thế 

  Hoa Tình Thương 

  Giác Ngộ 

  Tâm Đạo 

  Đạo Đời Tương Ứng 

  Bàn Tay Đẹp 

  Vui Mà Sống 

  Những Hồi Thất Bại 

  Cây Không Trái 

  Giọt Sữa Tình Thương 

PHẦN II: KHUYẾN TU

  Khuyến Tu 

  Khuyến Nhẫn 

  Ơn Tín Thí 

  Thập Lục Hạnh 

  Lục Căn 

  Thập Thiện 

  Ngũ Phước 

  Năm Hạnh Thí 

  Phóng Sanh 

  Thân 

  Khẩu 

  Ý 

  Ý Tốt 

  Nhẫn 

  Giới 

  Giới Sát 

  Huệ 

  Bốn Nghiệp Miệng 

  Khuyên Con 

  Văn Với Đạo 

  Cúng Chùa Không Cầu Phước 

  Tứ Y Pháp 

  Mãnh Đất Phước Duyên 

  Tứ Pháp 

  Bố Thí 

  Lỗi Bước 

  Nguyện Về Cõi Phật 

Phần III: Hành Đạo

  Khất sĩ 

  Nụ Cười Khất Thực 

  Lối Đi 

  Sức Chịu Đựng 

  Vi Nhân Nan 

  Bạc Hạnh 

  Hành Đạo (1) 

  Hành Đạo (2) 

  Lớp Học Tình Thương 

  Bồ Tát Chúng Sanh 

  Thảm Đất Vàng 

  Đèn Chơn Lý 

  Khêu Đèn Chơn Lý 

  Trăng Đạo 

  Chuyến Đi Thủ Thừa 

  Chuyến Đi Dầu Tiếng 

  Chuyến Đi Vĩnh Công 

  Hội Ngộ Đoàn Áo Trắng 

  Đêm Trăng Ở Sài Ca Nả 

  Buổi Sáng Ở Sài Ca Nả 

  Nương Bóng Trăng 

  Vịnh Hạ Long 

  Vịnh Chùa Ngọc Bửu 

  Vịnh Thích Ca Phật Đài 

  Cảnh Tịnh Xá Ngọc Quang 

  Đề Ảnh Đứng Dưới Gốc Cây Dầu 

  Cảnh Nhàn 

  Giáo Pháp Đại Đồng 

  Cầu Phật Ra Đời 

  Pháp Đăng Chơn Lý 

  Liên Hoa Giáo Hội 

  Làm Đất 

  Chuyền Đất 

  Lo Lường 

  Gọi Bạn 

  Khai Bút 

  Kỷ Dậu Cảm Tác 

  Kho Tàng Vô Tận 

  Mừng Xuân Quý Hợi 

  Xuân Với Đạo 

  Tiếng Gọi Thiêng Liêng 

  Đức Thầy Lâm Nạn 

  Lòng Người Hiếu Tử 

  Đường Giải Thoát 

  Giải Thoát Đạo 

PHẦN IV: HOÀI NIỆM

  Mơ Giải Thoát 

  Bồ Đề 

  Lòng Biển Bao La 

  Ưu Tư 

  Quyện Tơ Lòng 

  Nhìn Thế Cuộc 

  Tôi Yêu Phật Giáo Việt Nam 

  Cầu Nguyện Hòa Bình 

  Cờ Phật Giáo 

  Gió Nghiệp 

  Hoài Niệm 

  Cành Hoa Vô Úy 

  Cảm Hoài (1) 

  Cảm Hoài (2) 

  Cảm Xúc 

  Phật Đản 

  Vu Lan Niệm 

  Cầu Nguyện Vu Lan 

  Tiếng Khóc Mục Liên 

  Tri Âm 

  Lỗi Bước 

  Sơ Ngộ 

  Đợi Khách Trần 

  Lời Khách Trần 

  Tầm Thầy 

  Lạc Mẹ 

  Lòng Con 

  Lòng Mẹ 

  Tình Mẹ 

  Con Nguyện 

  Nguyện Chung 

  Cầu Nguyện Tôn Sư 

  Tưởng Niệm Tôn Sư 

  Nhớ Ơn Thầy 

  Công Đức Sư Trưởng 

  Mười Năm Đằng Đẳng 

  Nhớ Ơn Phật 


 Mục lục | Lời tựa | Phần I | Phần II | Phần III | Phần IV.Vào mạng: 4 - 5 - 2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang