Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

  Nỗi lòng

  Kính dâng hương hồn song thân

 Nguyễn Phi Nguyện


 

 

Từ con mang nặng kiếp người

Ơn cha nghĩa mẹ một trời con mang

 

Đường đời trên bước gian nan

Cha là ngọn đuốc soi đường con đi

Mẹ là giọt nước từ bi

Cho con gội sạch những gì khổ đau.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/noilong.htm 

 

 

 


Vào mạng: 1-8-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang