Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

a Đông Trưng Hạ

 Nguyễn Nguyệt


 

 Trời Nam Úc, lạnh mưa đông

Pháp Hoa dồn tiếng chuông đồng ngân vang

Khắp nơi muôn nẻo nhịp nhàng

Chư Tăng huân tập, đạo tràng an cư,

Nguyện đem ánh sáng đạo từ,

Rãi ban nhân thế, chuyển trừ khổ đau.

  

Lành thay giáo pháp nhiệm mầu,

Vui thay tứ chúng đồng nhau tu trì,

Hòa âm trong tiếng từ bi,

Xóa đi thù hận sân si với đời,

Thong dong nhẹ bước người ơi,

An vui tỉnh thức một đời thảnh thơi.

 

 Ngoài trời mưa vẫn nặng rơi,

Ngẫm suy bỗng thấy thương đời trầm luân,

Nguyện xin muôn kiếp dấn thân,

Làm mưa Chánh Pháp, thấm nhuần cỏ cây,

Cùng nhau dựng đạo đắp xây,

Ngôi nhà Chánh Pháp, từ đây vững bền.

 

 Pháp Hoa kinh tụng vang rền,

Mưa ngưng, gió lặng, dưới trên yên bình,

Trời Nam Úc tỏa bình minh,

Mưa Ðông Trường Hạ thấm tình đạo thiêng.

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/muadongtruongha.htm

 

 


Vào mạng: 10-7-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang