Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

  Mùa An Cư 2007

 Hải Hạnh


 

Y lời Phật dạy đại chúng Tăng

Pháp kiết hạ mỗi hằng năm qua

Một lần nữa tới lượt Pháp Hoa

Tăng tín chúng vui hòa cùng tu.

 

Hàng Bồ-tát tại gia công phu

Hành Bồ-tát nhuyễn nhu độ đời

Tân giới tử khai đàn truyền giới

Nguyện sâu bền tiến tới cần hành.

 

Đại hội Bầu lại Ban Điều Hành

Pháp Hoa tự công thành mãn viên

Các ban nguyện cần chuyên thi hành

Ứng lời kinh học hạnh xả thân.

 

Công phu trì tụng định thần Lăng Nghiêm

Huỳnh y rực rỡ sáng thiên thanh

Dấu ấn khắc chân hình từ dung

Thủy Sám nhuận hồng ân tỏ tường.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/muaancu2007.htm 

 

 

 


Vào mạng: 1-8-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang