Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

  Lại Mùa Sen Nở

 Hải Hạnh


 

Theo li Pht dy hng năm

An cư Kiết H ngày Rm tháng Tư,

By k sen n thm tình.

Hôm nay đáo li T đình Pháp Hoa.

Chư Tăng Pht t hài hòa.

Hành B tát đạo để độ sanh.

Gii Đàn hóa chúng độ Tăng.

Đạo vàng rng khp muôn phn lc an.

T đây mi no quan san.

Người người chung sc r ràng Pháp Hoa.

Các Ban kết hp đậm đà

Công viên qu mãn tht là x thân.

Không màng đông rét căm căm.

Thc hành li dy để tăng phước mu.

Sáu thi chng chút lãng xao.

Kinh cu vang mãi ngàn sau vn còn.

Tâm tư lng đọng truyn trao.

Lam, vàng rc r khác nào lc bang.

Mai đây tr li rn ràng.

Chúng con vn mãi mt đàng thin tâm.

Cùng nhau phát nguyn trn năm.

Sen vàng mùa H là Tâm hướng v.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/laimuasenno.htm 

 

 

 


Vào mạng: 1-8-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang