Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thiền Tập
 Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức

  

Chánh thân đoan tọa,

đương nguyện chúng sanh,

tọa bồ đề tòa,

tâm vô sở trước.

Thẳng mình ngồi ngay,

nên nguyện chúng sanh,

ngồi tòa bồ đề,

tâm không vướng mắc.

(Thi Kệ Nhật Dụng)

MỤC LỤC

Lời Tạ Ơn

 Tạng Truyền

Hướng Dẫn Thiền Tây Tạng -- Đạt Lai Lạt Ma

Pháp Thở Đơn Giản – Kadampa

Đại Thủ Aán -- Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche

Đại Tòan Thiện -- Tulku Urgyen Rinpoche

 Nam Truyền

Minh Sát Thiền -- Mahasi Sayadaw

Thái Độ Thiền Tập -- Henepola Gunaratana

Thiền Quán Là Gì -- Ajahn Chah

 Bắc Truyền

Mặc Chiếu -- Thánh Nghiêm

Thiền Công Án -- Genjo Marinello

Yếu Chỉ Tu Chứng -- Hám Sơn Đức Thanh

 Một Vị Giải Thóat

Bài Pháp Khẩn Cấp -- Bahiya Sutta

Mục Lục | Lời Tạ Ơn | 1 | 2 | 3 | 4 |

 


Vào mạng: 16-5-2005

Trở về thư mục "Thiền Phật giáo"

Đầu trang