Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

               
...... ... ..  . ..  .  .
BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED
PHƯƠNG DANH BẠN BÈ THÂN HỮU ỦNG HỘ MỔ MẮT và CÁC TRẠI NĂM 2009

 

AUSTRALIA (AUD)

Tên Mỗ Mắt Trại Tàn Tật LĐXH
Thượng Tọa Trường Sanh $ 200 $ 300
Hải Hạnh - Giác Định $ 200 $ 500
Một vị không có tên ủng hộ qua account của Hội   $   50
Chị Minh Dương $   50  
Tuệ Minh, Nhân Đức $ 200  
Minh An - Diệu Minh - Thiện Trúc $ 200 $   75
Quỳnh Văn Huỳnh $ 200 $ 400
Chúc Phùng $ 100 $ 380
GĐ Kim Châu $ 300  
Lý Thị Hai $ 300 $ 100
Diệu Huệ Ngọc Hương $ 100 $ 300
Đồng Loại $   50 $   50
GĐ Chị Khanh $ 100  
Ngô Thị Nguyệt $ 100  
Hà Kía $ 100  
Hà Quốc Chung $   50  
Chân Phúc Hiền $ 100 $   50
SC Viên Thông $   50  
Nhật An $   50  
Quảng Như $   50 $   50
Minh Nhơn $ 300 $ 100
GĐ Phan Văn Thanh $1500  
Trâm Trương $ 100 $   50
Từ Thị Diễm Trân $   50  
Khuất Thị Minh Yến $   50  
Cầu siêu hương linh Trần Thị Hỏi, 77t $   50  
Hương – Phong $   50  
Thiện Quý   $   50
Khanh - Tuyến   $ 200
Thiện Thanh   $   50
Thiện Hòa   $   50
Đỗ Diệu Trí   $   50
Chị Hai KTD   $ 100
Huỳnh Văn Long $ 200 $ 100
1 vị mới ủng hộ vào đầu tháng 7 qua account của Hội $   50  

CANADA (CAD)

Tên Mỗ Mắt Trại LĐXH
Diệu Phước $ 100  
     
     
     

DANMARK

Tên Mỗ Mắt và Trẻ mồ côi Trại LĐXH
Phạm Văn Hải $4,000,000 VND  
     
     
     

 

Phương danh bạn bè thân hữu ủng hộ mổ mắt, các trại tàn tật và nghèo neo đơn (đầu năm 2008)

Phương danh bạn bè thân hữu ủng hộ mổ mắt, các trại tàn tật và xây nhà tình thương (đầu năm 2007)

Phương danh bạn bè thân hữu ủng hộ mổ mắt, các trại tàn tật và xây nhà tình thương (nửa năm cuối 2007)

 

 http://www.buddhismtoday.com/tuthien/ungho_momat_va_tuthien_2009.htm

 


Vào mạng: 27-10-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang