Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

               
...... ... ..  . ..  .  .
BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED
PHƯƠNG DANH BẠN BÈ THÂN HỮU ỦNG HỘ MỔ MẮT và TRẠI TÀN TẬT, NGHÈO NEO ĐƠN THÁNG 5 NĂM 2008

 

USA (USD)

Tên Mỗ Mắt Tàn Tật và Nghèo Neo Đơn
Diệu Lạc Phùng Thị Thảo (tuổi Kỷ Mùi xin cầu an) $    50 $    50
GĐ Nancy Nguyen và Duong Van Do $    50 $  150
C. N $  100 $  600
     

AUSTRALIA (AUD)

Tên Mỗ Mắt Tàn Tật và Nghèo Neo Đơn
Thượng Tọa Trường Sanh $  100 $  200
Diệu Liên $    40  
Nguyễn Thị Quế $  200  
Huỳnh Văn Long $  200  
Huỳnh Quang Nhựt $  100  
Dũng, Kiều, Nghi và Phong $  500  
Hương Linh Chương Ngọc $  100 $  400
Thanh $    50 $    50
Huệ Minh và Ngọc Liên $    50 $    50
Giác Hóa $    50 $    50
Giác Thùy $    50 $    50
Nguyệt   $    50
Chân Phúc Hiền, Phan Văn Thanh và Thiện Hòa $    50 $  150
Huỳnh Văn Bền $    50 $    50
GĐ Nguyên Hằng   $  100
Hiếu, Giàu và Sang $  300 $  200
Mai   $  100
Quảng Như   $  200
Như Hiệp $  100 $  100
Diệu Hậu Bùi Thị Em (sanh ngày 2-4-1924, xin cầu an) $1000  
Diệu Huệ Phan Thị Ngọc Hương, Vivian và Vincent $  200 $  200
Diệu Tâm   $  100
Thiện Trúc   $    80
Hà Ngọc Huy và Lý Thị Hai $  600 $  400
Tâm Nghiêm   $  100
Đỗ Ngọc Thố   $  400
Nguyễn Thị Hạnh   $  100
Đỗ Bảo Chánh   $  100
Đỗ Ngọc Chánh Tâm   $  500
Đỗ Ngọc Trúc Lâm   $  100
Đỗ Kiến Tánh   $  100
Đỗ Maustral   $  100
Giang Vĩnh Kha   $  500
Lê Thị Thu Hồng   $    20
Thiện Hòa Phan Tấn Hiệp   $  100
Hứa Bạch Phượng   $  100
Triệu Quách Ngọc Phượng $ 100  
Trí Tâm   $    50
Diệu Tịnh Đinh Phi Khanh $   50  
Lê Kim Trân $ 100  
Lê Kim Duyên $   50  
Hương và Phong $   50 $  100
Trần Thanh Nhàn Fiona $   50 $  150
Bạn Diệu Trí   $  200
Hua Nhon   $    50
Quach Sum   $    50
Quach Hong Men   $    50
Hua Hien   $    50
Hua Mau   $    50
Hua Thanh   $    50
Tran Anman   $    50
Hua Minh   $    50
Triệu Văn Dương   $    50
Triệu Thục Huệ   $    50
Triệu Thục Phương   $    50
Triệu Thục Linh   $    50
Triệu Quang Khánh   $    50
Triệu Thanh Tùng   $    50
Pháp Như   $  100
GĐ Khanh Tuyến $ 100 $  300
Chân Phúc Thường   $    50
Hải Hạnh - Giác Định $ 200 $  500
     

 

BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED
PHƯƠNG DANH BẠN BÈ THÂN HỮU ỦNG HỘ MỔ MẮT và TRẠI TÙ NỬA NĂM CUỐI 2008

 

USA (USD)

Tên Mỗ Mắt Trại Tù
Nguyễn Hữu Phước $   400  
     
     
     

AUSTRALIA (AUD)

Tên Mỗ Mắt Trại Tù
Nguyễn Tấn Tài   $  150
GĐ Huỳnh Phương $  200  
SC Thích Nữ Tịnh Trí $  100  
Mai $  100  
Bùi Thị Em, PD Diệu Hậu (sinh ngày 2-4-1924) $  500  
Võ Thị Cúc, PD: Phước Viên (sinh ngày 30-10-1923) $  500  
Diệu Minh - Minh An - Thiện Trúc $  100  
Tuyến - Khanh $  100  
Hà Ngọc Huy và Lý Thị Hai $  200  
Như Hiệp $  100  
Chân Phúc Hằng $    50  
Hải Hạnh – Giác Định $  200  
Nguyễn Thị Huế $  200  

 

Phương danh bạn bè thân hữu ủng hộ mổ mắt, các trại tàn tật và xây nhà tình thương (đầu năm 2007)

Phương danh bạn bè thân hữu ủng hộ mổ mắt, các trại tàn tật và xây nhà tình thương (nửa năm cuối 2007)

 

 http://www.buddhismtoday.com/tuthien/ungho_momat_va_tuthien_2008.htm

 


Vào mạng: 10-12-2008

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang