Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED
PHƯƠNG DANH BẠN BÈ THÂN HỮU ỦNG HỘ MỔ MẮT,
CÁC TRẠI TÀN TẬT VÀ XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG NỬA NĂM CUỐI 2007

CANADA (CAD)

Tên

Mỗ Mắt

Trại tàn tật và bụi đời, trẻ em nghèo

Xây nhà tình thương

Nguyễn Quý, PD: Đức Thiện   $ 25  
Itsvan Gergely & Ema Gergely $ 25 $ 25 $ 25
Trần Thái Bửu và Nguyễn Cẩm Huệ   $ 25  
Be Michele Tran va be Minh Luan Tran   $ 25  
Gia Đình Phật tử Diệu Mỹ (Attila Gergely, Anh Gergely và Anthony Gergely)   $ 25  
       
       
       

 

USA (USD)

Nguyễn Hữu Phước $ 120    
Nguyên Như - Su Nguyễn   $ 500  
Trần Hoàng Oanh (tiểu bang VA) $ 100    
       
       

AUSTRALIA (AUD)

Viên Hướng (Hương Huỳnh) $ 500    
Chúc Phùng $ 300    
Văn Ellen $ 100    
Phạm Thao Trường . PD: Chánh Trí Thành   $ 100    
Chơn Bảo Thiện $ 100    
Chơn Phước Hân $   50    
Chị Hường (hồi hướng chọ mẹ là Nguyễn Thị On, PD: Chương Ngọc, PH: Viên Mãn mất ngày 22-12 năm Ất Dậu (TA), 21-1 năm Bính Tuất (TÂY) $ 500    
Dũng, Kiều, Nghi, Phong $ 500    
Hiếu, Giàu, Sang $ 300    
Hiếu - Đạm $   50    
Được - Tâm $   50    
Hiến $   50    
Quảng Hóa $ 100    
Huệ Minh và Ngọc Liên $ 100    
Bé Mai $   20    
Mỹ $   50    
Bé Minh $ 100    
Diệu Tâm $ 200    
Nguyễn Ngọc Nữ $ 100    
Mai $ 100    
Lý Thị Hai và Hà Ngọc Huy $ 100    
Phan Thị Ngọc Hương, Vivian and Vincent Đặng $ 200    
Hải Hạnh - Giác Định $ 250    

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/ungho_momat_nha_nguoitantat_moi.htm

 


Vào mạng: 22-01-2008

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang