Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

 

...... ... .  . .  .  .
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh
Ấn bản Internet 2001

Tài Liệu Tham Khảo


1-Phật học Từ điển, Đoàn Trung Còn, In kỳ đầu 1968.

2-Tự điển Phật học Hán Việt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân viện Nghiên cứu Phật học, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà nội 1998.

3-Tự điển đối chiếu Phật ngữ Phạn-Pali-Việt-Pháp-Anh, Phạm Hữu Dung 1996.

4-A dictionary of Chinese Buddhist terms, Fo Kuang Publisher, KaoHsiung, TaiWan.

5-Buddhist Dictionary by Nyanatiloka printed in TaiWan.

6-Daily Recitation Handbơk, City of 10,000 Buđhas, Second printing 1982.

7-An Introduction to Zen Buddism by D.T. Suzuki, Grove Press New York 1964

8-Manual of Zen Buddhism by D.T. Suzuki.

9-The three pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, Doubleday 1989

10-Buddhism of Wisdom and Faith, Pure Land Principles and Practice, Thich Thien Tam International Budhist Monastic Institute Phat Hoc Vien Quoc Te 1991.

11-Pure Land, Pure Mind, J.C. Cleary, Sutra Translation Committee of the United States and Canada, 1994.

12-On the theory of Pure Consciousness, F.C.Hsu, New World Press, Beijing, 1990.

13-The thirty verses on the teaching of mere manifestation of consciousness translated by Nhat Hanh.

14-Standard verses on the eight vijnànas translated by Nhat Hanh.

15-A Buddhist Bible by Dwight Goddard, Beacon Press Boston, 1970.

16-Foundations of Tibetan Mysticism, Lama Anagarika Govinda, Samuel Weiser Inc 1991.

 

-oOo-
Lời giới thiệu | A | B | C | D | Đ | G | H | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T1 | T2 | U | V | X | Y | Sách tham khảo

 


Vào mạng: 17-10-2001

Trở về mục "Tham khảo"

Đầu trang