Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Hai Thời Công Phu
HT. Thích Trí Quang dịch giải


3
Mục 3: Văn Thí Thực
Hoa nghiêm kinh duy tâm kệ:
Nhược nhân dục liễu tri
tam thế nhất thế Phật,
ưng quán pháp giới tánh:
nhất thế duy tâm tạo (3 lần).

Phá địa ngục chân ngôn: Án dà ra đế da sa bà ha (7 lần).

Phổ triệu thỉnh chân ngôn: Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đá rị đát đá nga đá da (7 lần).

Giải oán kiết chân ngôn: Án tam đà ra dà đà sa bà ha (7 lần).

Nam mô Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh (3 lần).

Nam mô thường trú thập phương Phật, nam mô thường trú thập phương Pháp, nam mô thường trú thập phương Tăng, nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật, nam mô đại bi Quan thế âm bồ tát, nam mô minh dương cứu khổ Địa tạng vương bồ tát, nam mô khải giáo A nan đà tôn giả (3 lần).

Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng; qui y Phật lưỡng túc tôn, qui y Pháp ly dục tôn, qui y Tăng chúng trung tôn; qui y Phật cánh, qui y Pháp cánh, qui y Tăng cánh (3 lần).

Phật tử (19) sở tạo chư ác nghiệp,
giai do vô thỉ tham sân si,
tùng thân ngữ ý chi sở sinh,
nhất thế Phật tử giai sám hối (3 lần).
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,
phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (3 lần).
Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ,
tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn,
tự tánh pháp môn thệ nguyện học,
tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành (3 lần).

Địa tạng bồ tát diệt định nghiệp chân ngôn: Án bát ra mạt lân đà nảnh sa bà ha (7 lần).

Quan âm bồ tát diệt chướng chân ngôn: Án a lỗ lạc kế sa bà ha (7 lần).

Khai yết hầu chân ngôn: Án bộ bộ để rị dà đa rị đát đá nga đa da (7

lần).

Tam muội da giới chân ngôn: Án tam muội da tát đỏa phạn (7 lần).

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ lô chỉ đế, án, tam bạt ra tam bạt ra hộng (21 lần).

Cam lộ thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha : án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha (21 lần).

Nhất tự thủy luân chân ngôn: Án noan noan noan noan noan (21 lần). Nhũ hải chân ngôn: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan (21 lần).

Nam mô Đa bảo như lai,
Nam mô Bảo thắng như lai,
Nam mô Diệu sắc thân như lai,
Nam mô Quảng bác thân như lai,
Nam mô Ly bố úy như lai,
Nam mô Cam lộ vương như lai,
Nam mô A di đà như lai (3 lần).
Thần chú da trì tịnh pháp thực,
phổ thí hà sa chúng Phật tử,
nguyện giai bão mãn xả xan tham,
tốc thoát u minh sinh tịnh độ,
qui y Tam bảo phát bồ đề,
cứu cánh đắc thành vô thượng đạo.
công đức vô biên tận vị lai,
nhất thế Phật tử đồng pháp thực (3 lần).
Nhữ đẳng Phật tử chúng,
ngã kim thí nhữ cúng,
thử thực biến thập phương,
nhất thế Phật tử cọng (3 lần).
Nguyện dĩ thử công đức
phổ cập ư nhất thế,
thí dữ chư Phật tử (20) ,
giai cọng thành Phật đạo (3 lần).

Thí vô giá thực chân ngôn: Án mục lực lăng sa bà ha (7 lần). Phổ cúng dường chân ngôn: Án nga nga nẵng tam bà phạ phạt nhật ra hộc (7 lần).

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh: Quan tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Xá lị tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá lị tử, thị chư pháp Không tướng bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố Không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn; tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú: thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha (câu chú này tụng 7 lần).

Vãng sinh tịnh độ thần chú: Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha (21 lần).

(21) Phổ hồi hướng chân ngôn: Án sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng, tát cáp ra, ma ha thính cáp ra hộng (7 lần).

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,
trú dạ lục thời hằng cát tường,
nhất thế thời trung Cát tường giả,
nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ.
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,
trú dạ lục thời hằng cát tường,
nhất thế thời trung Cát tường giả,
nguyện chư Tam bảo ai nhiếp thọ.
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,
trú dạ lục thời hằng cát tường,
nhất thế thời trung Cát tường giả,
nguyện chư Hộ pháp thường ủng hộ.
Tứ sinh đăng ư bảo địa,
tam hữu thác hóa liên trì,
hà sa ngạ quỉ chứng tam hiền,
vạn loại hữu tình đăng thập địa.
 
Đoạn 1: Tán Phật
A di đà phật thân kim sắc,
tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
bạch hào uyển chuyển ngũ tu di,
cam mục trừng thanh tứ đại hải,
quang trung hóa Phật vô số ức,
hóa bồ tát chúng diệc vô biên,
tứ thập bát nguyện độ chúng sinh,
cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư, bổn tôn hòa thượng (22) , A di đà phật.

 

Đoạn 2: Niệm Phật

Nam mô A di đà phật (3 đến 7 vòng),
Nam mô Quan thế âm bồ tát (3 lần),
Nam mô Đại thế chí bồ tát (3 lần),
Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát (3 lần).

 

Đoạn 3: Nguyện Sinh Cực Lạc

Nhất tâm qui mạng
Cực lạc thế giới
A di đà phật.
Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã,
từ thệ nhiếp ngã.
Ngã kim chánh niệm
xưng Như lai danh,
vị bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ.
Phật tích bản thệ:
nhược hữu chúng sinh
dục sinh ngã quốc,
chí tâm tín nhạo
nãi chí thập niệm,
nhược bất sinh giả
bất thủ chánh giác.
Dĩ thử, niệm Phật nhân duyên
đắc nhập Như lai
đại thệ hải trung,
thừa Phật từ lực
chúng tội tiêu diệt
thiện căn tăng trưởng.
Nhược lâm dục mạng chung,
dự tri thời chí,
thân vô bịnh khổ
tâm bất tham luyến
ý bất điên đảo
như nhập thiền định.
Phật cập Thánh chúng
thủ chấp kim đài
lai nghinh tiếp ngã,
ư nhất niệm khoảnh
sinh Cực lạc quốc,
hoa khai kiến Phật,
tức văn Phật thừa
đốn khai Phật tuệ,
quảng độ chúng sinh
mãn bồ đề nguyện,
quảng độ chúng sinh
mãn bồ đề nguyện.
Nguyện sinh tây phương tịnh độ trung,
cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh,
bất thoái bồ tát vi bạn lữ.

 

Mục 5: Tán Lễ Bổn Tôn

Tán lễ tây phương Cực lạc thanh lương: liên trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng, thường văn thiên nhạc khanh thương. A di đà phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng sinh vô lượng, giáng cát tường. Hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sinh An dưỡng; hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sinh An dưỡng.

 

Mục 6: Cảnh Sách

Thị nhật dĩ quá,
mạng diệc tùy giảm,
như thiểu thủy ngư,
tư hữu hà lạc?
Đại chúng,
đương cần tinh tiến,
như cứu đầu nhiên,
đản niệm vô thường,
thận vật phóng dật!

 

Mục 7: Tự Qui Y Tam Bảo

Tự qui y Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm.

Tự qui y Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải.

Tự qui y Tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thế vô ngại.

 

Phụ Lục 1: Bài Thập Phương (23)

Thập phương tam thế Phật,
A di đà đệ nhất,
cửu phẩm độ chúng sinh,
uy đức vô cùng cực.
Ngã kim đại qui y,
sám hối tam nghiệp tội,
phàm hữu chư phước thiện,
chí tâm dụng hồi hướng.
Nguyện đồng niệm Phật nhân,
cảm ứng tùy thời hiện,
lâm chung tây phương cảnh,
phân minh tại mục tiền,
kiến văn giai tinh tiến,
đồng sinh Cực lạc quốc,
kiến Phật liễu sinh tử,
như Phật độ nhất thế.
Vô biên phiền não đoạn,
vô lượng pháp môn tu,
thệ nguyện độ chúng sinh,
giai cọng thành Phật đạo.
Hư không hữu tận,
ngã nguyện vô cùng,
tình dữ vô tình
đồng viên chủng trí.

Phụ Lục 2: Bài Khể Thủ (24)

Khể thủ tây phương An lạc quốc
tiếp dẫn chúng sinh Đại đạo sư,
ngã kim phát nguyện nguyện vãng sinh,
duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
Đệ tử chúng đẳng
phổ vị tứ ân tam hữu
pháp giới chúng sinh,
cầu ư chư Phật
nhất thừa vô thượng
bồ đề đạo cố,
chuyêm tâm trì niệm
A di đà phật
vạn đức hồng danh,
kỳ sinh tịnh độ.
Hựu dĩ nghiệp trọng phước khinh,
chướng thâm tuệ thiển,
nhiễm tâm dị xí,
tịnh đức nan thành.
Kim ư Phật tiền
kiều cần ngũ thể,
phi lịch nhất tâm
đầu thành sám hối:
Ngã cập chúng sinh
khoáng kiếp chí kim
mê bản tịnh tâm,
túng tham sân si
nhiễm uế tam nghiệp,
vô lượng vô biên
sở tác tội cấu,
vô lượng vô biên
sở kiết oan nghiệp,
nguyện tất tiêu diệt.
Tùng ư kim nhật
lập thâm thệ nguyện:
viễn ly ác pháp
thệ bất cánh tạo,
cần tu thánh đạo
thệ bất thoái đọa,
thệ thành chánh giác,
thệ độ chúng sinh.
A di đà phật
dĩ từ bi nguyện lực
đương chứng tri ngã
đương ai mẫn ngã
đương da bị ngã.
Nguyện thiền quán chi trung
mộng mị chi tế,
đắc kiến A di đà phật
kim sắc chi thân,
đắc lịch A di đà phật
bảo nghiêm chi độ,
đắc mông A di đà phật
cam lộ quán đảnh
quang minh chiếu thân,
thủ ma ngã đầu
y phú ngã thể,
sử ngã túc chướng tự trừ
thiện căn tăng trưởng,
tật không phiền não
đốn phá vô minh,
viên giác diệu tâm
khoách nhiên khai ngộ,
tịch quang chân cảnh
thường đắc hiện tiền.
Chí ư lâm dục mạng chung
dự tri thời chí,
thân vô nhất thế
bịnh khổ ách nạn,
tâm vô nhất thế
tham luyến mê hoặc,
chư căn duyệt dự
chánh niệm phân minh,
xả báo an tường
như nhập thiền định.
A di đà phật
dữ Quan âm, Thế chí,
chư thánh hiền chúng,
phóng quang tiếp dẫn
thùy thủ đề huề.
Lầu các tràng phan
dị hương thiên nhạc,
tây phương thánh cảnh
chiêu thị mục tiền,
linh chư chúng sinh
kiến giả văn giả
hoan hỷ cảm thán
phát bồ đề tâm.
Ngã ư nhĩ thời
thừa kim cang đài
tùy tùng Phật hậu,
như đàn chỉ khoảnh
sinh Cực lạc quốc
thất bảo trì nội
thắng liên hoa trung.
Hoa khai kiến Phật
kiến chư bồ tát,
văn diệu pháp âm
hoạch vô sinh nhẫn;
ư tu du gian
thừa sự chư Phật
thân mông thọ ký.
Đắc thọ ký dĩ,
tam thân tứ trí
ngũ nhãn lục thông
vô lượng bách thiên
đà la ni môn,
nhất thế công đức
giai tất thành tựu.
Nhiên hậu bất vị An dưỡng
hồi nhập Sa bà,
phân thân vô số
biến thập phương sát,
dĩ bất khả tư nghị
tự tại thần lực
chủng chủng phương tiện
độ thoát chúng sinh,
hàm linh ly nhiễm
hoàn đắc tịnh tâm,
đồng sinh tây phương
nhập bất thoái địa.
Như thị đại nguyện,
thế giới vô tận
chúng sinh vô tận
nghiệp cập phiền não
nhất thế vô tận,
ngã nguyện vô tận,
Nguyện kim lễ Phật, phát nguyện,
tu trì công đức,
hồi thí hữu tình,
tứ ân tổng báo
tam hữu tề tư,
pháp giới chúng sinh
đồng viên chủng trí.
Phụ Lục 3: Bài Tại Hội (25)
Nhất giả lễ kính chư Phật,
nhị giả xưng tán Như lai,
tam giả quảng tu cúng dường,
tứ giả sám hối nghiệp chướng,
ngũ giả tùy hỷ công đức,
lục giả thỉnh chuyển pháp luân,
thất giả thỉnh Phật trú thế,
bát giả thường tùy Phật học,
cửu giả hằng thuận chúng sinh,
thập giả phổ giai hồi hướng.
Nguyện ngã tại hội đệ tử
lâm mạng chung thời,
các nguyện tam nhật dĩ hậu
thất nhật dĩ tiền,
tâm bất điên đảo
ý bất tán loạn,
vô chư thống khổ
bất thọ ác triền,
dự tri thời chí
thân tâm hoan hỷ,
hoặc cát tường nhi thệ
hoặc tọa thoát lập vong.
A di đà phật
dữ Quan thế âm bồ tát
cập Đại thế chí bồ tát,
vô số hóa Phật,
bách thiên tỷ kheo,
thanh văn đại chúng,
vô lượng chư thiên,
thất bảo cung điện
cập kim cang đài,
thiên nhạc nghinh không
dị hương mãn thất,
tràng phan bảo cái
thân thùy tiếp dẫn.
Linh chư chúng sinh
kiến giả văn giả
sinh hoan hỷ tâm
phát bồ đề nguyện,
cải ác tùng thiện
phản tà qui chánh.
Duy nguyện A di đà như lai
đại từ đại bi ai lân nhiếp thọ,
đại từ đại bi ai lân nhiếp thọ.

 

Phụ Lục 4: Bài Ngã Kim (26)
Ngã kim xưng niệm A di đà
chân thật công đức Phật danh hiệu,
duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ
chứng tri sám hối cập sở nguyện:
Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp
giai do vô thỉ tham sân si,
tùng thân ngữ ý chi sở sinh
nhất thế ngã kim giai sám hối.
Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời
tận trừ nhất thế chư chướng ngại,
diện kiến bổn tôn A di đà
tức đắc vãng sinh An lạc sát.
Ngã ký vãng sinh bỉ quốc dĩ
hiện tiền đắc thọ bồ đề ký,
phân thân vô số biến thập phương
quảng độ nhất thế chúng sinh giới.
 
Mục 1: Thần Chú Lăng Nghiêm
Nam mô Lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).
Đức đại giác Thế tôn
đứng lặng rất nhiệm mầu
nắm giữ được toàn thể
không thể nào lay động,
và pháp Thủ lăng nghiêm
pháp chúa tể các pháp;
Phật và Pháp như vậy
thật ít có trong đời,
vì diệt được cho con
vọng tưởng cả ức kiếp,
có thể làm cho con
không cần phải trải qua
thời kỳ dài vô số
vẫn thể hiện pháp thân.
Con nguyện rằng ngày nay
đạt được kết quả ấy
trở thành vị Bảo vương,
lại hóa độ như vậy
cho các loại chúng sinh
tương đương cát sông Hằng.
Đem tâm sâu xa này
phụng sự thế giới hệ
nhiều như những hạt bụi,
như thế mới gọi là
báo đáp được xứng đáng
hồng ân đức Thế tôn.
Con phủ phục thỉnh cầu
đức Thế tôn từ bi
mà chứng minh cho con:
trong thời kỳ dữ dội
đầy năm thứ vẩn đục
con nguyện vào đó trước;
nếu còn một chúng sinh
chưa được thành Phật đà,
không bao giờ với họ
con bỏ mà niết bàn.
Con thỉnh cầu Thế tôn
đức đại hùng đại lực
và đại từ đại bi,
xin ngài xét lại nữa
mà diệt trừ cho con
những mê lầm nhỏ nhất,
làm con sớm bước lên
ngôi tuệ giác vô thượng,
ngồi bồ đề đạo tràng
khắp quốc độ mười phương.
Đặc tính như hư không
mà tiêu diệt đi nữa,
tâm tinh tiến của con
cũng không thể chuyển động!
Nam mô Thường trú thập phương Phật,
Nam mô Thường trú thập phương Pháp,
Nam mô Thường trú thập phương Tăng,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Phật đảnh thủ lăng nghiêm,
Nam mô Quan thế âm bồ tát,
Nam mô Kim cang tạng bồ tát.
Khi ấy Thế tôn
từ nơi gò thịt
nổi trên đỉnh đầu
phóng ra ánh sáng
trăm thức quí báu,
trong ánh sáng ấy
hiện ra hoa sen
đủ cả ngàn cánh.
Có đức Như lai
do đức Thế tôn
đã hóa hiện ra
ngồi trên hoa ấy,
và đỉnh ngài này
cũng phóng ra thêm
mười đường ánh sáng
trăm thức quí báu.
Mỗi ánh sáng này
đều hiện các vị
Kim cang mật tích,
tương đương số cát
của mười sông Hằng,
tay thì nâng núi
tay thì cầm xử
tràn khắp không gian.
Đại chúng ngước nhìn
vừa sợ vừa thích,
khẩn cầu Thế tôn
xót thương che chở,
chuyên nhất tâm trí
nghe đức Như lai,
hiện trong ánh sáng
đã được phóng ra
từ nơi đỉnh đầu
không thể nhìn thấy
của đức Thế tôn,
tuyên thuyết thần chú:

Nam mô tát đát tha tô dà đa da - a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tả - tát đát tha phật đà câu chi sắt ni sam - nam mô tát bà bột đà - bột địa tát đá bệ tệ - nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu tri nẫm - sa xá ra bà ca tăng dà nẫm - nam mô lô kê a ra hán đá nẫm - nam mô tô lô đa ba na nẫm - nam mô sa yết riể đà dà di nẫm - nam mô lô kê tam miệu dà đá nẫm - tam miệu dà ba ra để ba đa na nẫm - nam mô đề bà li sắt noản - nam mô tất đà da tì địa da đà ra li sắt noản - xá ba nô yết ra ha sa ha sa ra ma tha nẫm - nam mô bạt ra ha ma ni - nam mô nhân đà ra da - nam mô bà dà bà đế - rô đà ra da - ô ma bát đế - sa hê dạ da - nam mô bà dà bà đế - na ra dã noa da - bàn dá ma ha tam mộ đà ra - nam mô tất yết rị đa da - nam mô bà dà bà đế - ma ha ca ra da - địa rị bát lặc na dà ra - tì bà ra ba noa ca ra da - a địa mục đế - thi ma xá na nê bà tất nê - ma đát rị dà noa - nam mô tất yết rị đa da - nam mô bà dà bà đế - đa tha dà đá câu ra da - nam mô bát đầu ma câu ra da - nam mô bạt xà ra câu ra da - nam mô ma ni câu ra da - nam mô dà xà câu ra da - nam mô bà dà bà đế - đế rị trà thâu ra tây na - ba ra ha ra noa ra xà da - đá tha dà đa da - nam mô bà dà bà đế - nam mô a di đa bà da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - a sô bệ da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - bệ sa xà da câu rô phệ trụ rị da - bát ra bà ra xà da - đá tha dà đa da - nam mô bà dà bà đế - tam bổ sư bí đa - tát lân nại ra lặc xà da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - xá kê dã mẫu na duệ - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - lặc đát na kê đô ra xà da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - đế biều nam mô tát yết rị đa - ế đàm bà dà bà đa - tát đát tha dà đô sắt ni sam - tát đát đa bát đát lam - nam mô a bà ra thị đam - bát ra đế dương kỳ ra - tát ra bà bộ đa yết ra ha - ni yết ra ha yết ca ra ha ni - bạt ra bí địa da sắt đà nễ - a ca ra mật rị trụ - bát rị đát ra da nảnh yết rị - tát ra bà bàn đà na mục xoa ni - tát ra bà đột sắt tra - đột tất phạp bát na nễ phạt ra ni - giả đô ra thất đế nẫm - yết ra ha sa ha tát ra nhã xà - tì đa băng sa na yết rị - a sắt tra băng xá đế nẫm - na xoa sát đát ra nhã xà - ba ra tát đà na yết rị - a sắt tra nẫm - ma ha yết ra ha nhã xà - tì đa băng tát na yết rị - tát bà xá đô rô nễ bà ra nhã xà - hô lam đột tất phạp nan da na xá ni - bí sa xá tất đát ra - a cát ni ô đà ca ra nhã xà - a bát ra thị đa cụ ra - ma ha bát ra chiến trì - ma ha điệp đa - ma ha đế xà - ma ha thuế đa xà bà ra - ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nễ - a rị da đa ra - tì rị câu tri - thệ bà tì xà da - bạt xà ra ma lễ để - tì xá rô đa - bột đằng võng ca - bạt xà ra chế hát na a dá - ma ra chế bà bát ra chất đa - bạt xà ra thiện trì - tì xá ra dá - phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa - tô ma rô ba - ma ha thuế đa - a rị da đa ra - ma ha bà ra a bát ra - bạt xà ra thương yết ra chế bà - bạt xà ra câu ma rị - câu lam đà rị - bạt xà ra hát tát đa dá - tì địa da càn dá na ma rị ca - khuất tô mẫu bà yết ra đá na - bệ rô dá na câu rị da - dạ ra thố sắt ni sam - tì chiết lam bà ma ni dá - bạt xà ra ca na ca ba ra bà - rô xà na bạt xà ra đốn trĩ dá - thuế đa dá ca ma ra - sát xa thi ba ra bà - ế đế di đế - mẫu đà ra yết noa - sa bệ ra sám - quật phạn đô - ấn thố na mạ mạ tả.

Ô hộng - rị sắt yết noa - bát lặc xá tất đa - tát đát tha dà đô sắt ni sam - hổ hộng - đô rô ung - chiêm bà na - hổ hộng - đô rô ung - tất đam bà na - hổ hộng - đô rô ung - ba ra sắt địa da tam bát xoa noa yết ra - hổ hộng - đô rô ung - tát bà dược xoa hát ra sát sa - yết ra ha nhã xà - tì đằng băng tát na yết ra - hổ hộng - đô rô ung - giả đô ra thi để nẫm - yết ra ha sa ha tát ra nẫm - tì đằng băng tát na ra - hổ hộng - đô rô ung - ra xoa - bà dà phạn - tát đát tha dà đô sắt ni sam - ba ra điểm xà cát rị - ma ha sa ha tát ra - bột thọ sa ha tát ra thất rị sa - câu tri sa ha tát nê đế lệ - a tệ đề thị bà rị đa - tra tra anh ca - ma ha bạt xà rô đà ra - đế rị bồ bà na - mạn trà ra - ô hộng - sa tất đế bạc bà đô - mạ mạ - ấn thố na mạ mạ tả.

Ra xà bà dạ - chủ ra bạt dạ - a kỳ ni bà dạ - ô đà ca bà dạ - tì sa bà dạ - xá tát đa ra bà dạ - bà ra chước yết ra bà dạ - đột sắt xoa bà dạ - a xá nễ bà dạ - a ca ra mật rị trụ bà dạ - đà ra ni bộ di kiếm ba dà ba đà bà dạ - ô ra ca bà đa bà dạ - lặc xà đàn trà bà dạ - na dà bà dạ - tì điều đát bà dạ - tô ba ra noa bà dạ - dược xoa yết ra ha - ra xoa tư yết ra ha - tất rị đa yết ra ha - tì xá dá yết ra ha - bộ đa yết ra ha - cưu bàn trà yết ra ha - bổ đan na yết ra ha - ca tra bổ đan na yết ra ha - tất càn độ yết ra ha - a bá tất ma ra yết ra ha - ô đàn ma đà yết ra ha - xa dạ yết ra ha - hê rị bà đế yết ra ha - xã đa ha rị nẫm - yết bà ha rị nẫm - rô địa ra ha rị nẫm - mang sa ha rị nẫm - mê đà ha rị nẫm - ma xà ha rị nẫm - xà đa ha rị nữ - thị tỉ đa ha rị nẫm - tì đa ha rị nẫm - bà đa ha rị nẫm - a thâu dá ha rị nữ - chất đa ha rị nữ - đế sam tát bệ sam - tát bà yết ra ha nẫm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ba rị bạt ra giả ca ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - trà diễn ni ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ma ha bát thâu bát đát dạ - rô đà ra ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - na ra dạ noa ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - đát đỏa dà rô trà tây ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ma ha ca ra ma đát rị dà noa ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ca ba rị ca ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - xà dạ yết ra ma độ yết ra - tát bà ra tha sa đạt na ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - giả đốt ra bà kỳ nễ ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - tì rị dương ngật rị tri - nan đà kê sa ra dà noa bát đế - sách hê dạ ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - na yết na xá ra bà noa ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - a ra hán ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - tì đà ra dà ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - bạt xà ra ba nễ - cụ hê dạ cụ hê dạ - ca địa bát đế ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ra xoa võng - bà dà phạn - ấn thố na mạ mạ tả.

Bà dà phạn - tát đát đa bát đát ra - nam mô túy đô đế - a tất đa na ra lặc ca - ba ra bà tất phổ tra - tì ca tát đát đa bát đế rị - thập phật ra thập phật ra - đà ra đà ra - tần đà ra tần đà ra - sân đà sân đà - hổ hộng hổ hộng - phấn tra phấn tra phấn tra - phấn tra phấn tra - sa ha - hê hê phấn - a mâu ca da phấn - a ba ra đề ha đa phấn - bà ra ba ra đà phấn - a tố ra tì đà ra ba ca phấn - tát bà đề bệ tệ phấn - tát bà na dà tệ phấn - tát bà dược xoa tệ phấn - tát bà càn thát bà tệ phấn - tát bà bổ đan na tệ phấn - ca tra bổ đan na tệ phấn - tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn - tát bà đột sáp tỉ lê ngật sắt đế tệ phấn - tát bà thập bà rị tệ phấn - tát bà a bá tất ma lê tệ phấn - tát bà xá ra bà noa tệ phấn - tát bà địa đế kê tệ phấn - tát bà đát ma đà kế tệ phấn - tát bà tì đà da ra thệ dá lê tệ phấn - xà dạ yết ra ma độ yết ra - tát bà ra tha sa đà kê tệ phấn - tì địa dạ dá rị tệ phấn - giả đô ra phược kỳ nễ tệ phấn - bạt xà ra câu ma rị - tì đà dạ ra thệ tệ phấn - ma ha ba ra đinh dương xoa kỳ rị tệ phấn - bạt xà ra thương yết ra dạ - ba ra trượng kỳ ra xà da phấn - ma ha ca ra dạ - ma ha mạt đát rị ca noa - nam mô sa yết rị đa dạ phấn - bí sắt noa tì duệ phấn - bột ra ha mâu ni duệ phấn - a kỳ ni duệ phấn - ma ha yết rị duệ phấn - yết ra đàn trì duệ phấn - miệt đát rị duệ phấn - lạo đát rị duệ phấn - dá văn trà duệ phấn - yết lã ra đát rị duệ phấn - ca bát rị duệ phấn - a địa mục chất đa ca thi ma xá na - bà tư nễ duệ phấn - diễn cát chất - tát đỏa bà tả - mạ mạ ấn thố na mạ mạ tả.

Đột sắt tra chất đa - a mạt đát rị chất đa - ô xà ha ra - dà bà ha ra - rô địa ra ha ra - bà sa ha ra - ma xà ha ra - xà đa ha ra - thị bí đa ha ra - bạt lược dạ ha ra - càn đà ha ra - bố sử ba ha ra - phả ra ha ra - bà tả ha ra - bát ba chất đa - đột sắt tra chất đa - lạo đà ra chất đa - dược xoa yết ra ha - ra sát sa yết ra ha - bế lệ đa yết ra ha - tì xá dá yết ra ha - bộ đa yết ra ha - cưu bàn trà yết ra ha - tất càn đà yết ra ha - ô đát ma đà yết ra ha - xa dạ yết ra ha - a bá tát ma ra yết ra ha - trạch khư cách trà kỳ ni yết ra ha - rị phật đế yết ra ha - xà di ca yết ra ha - xá câu ni yết ra ha - mộ đà ra nan địa ca yết ra ha - a lam bà yết ra ha - càn độ ba ni yết ra ha - thập phạt ra chân ca hê ca - trụy đế dược ca - đát lệ đế dược ca - giả đột thác ca - ni đề thập phạt ra bí sam ma thập phạt ra - bạc để ca - tĩ để ca - thất lệ sắt mật ca - sa nễ bát đế ca - tát bà thập phạt ra - thất rô cát đế - mạt đà bệ đạt rô chế kiếm - a ỷ rô kiềm - mục khư rô kiềm - yết rị đột rô kiềm - yết ra ha yết lam - yết noa thâu lam - đạn đa thâu lam - ngật rị dạ thâu lam - mạt ma thâu lam - bạt rị thất bà thâu lam - bí lật sắt tra thâu lam - ô đà ra thâu lam - yết tri thâu lam - bạt tất đế thâu lam - ô rô thâu lam - thường dà thâu lam - hát tất đa thâu lam - bạt đà thâu lam - sa phòng áng dà bát ra trượng dà thâu lam - bộ đa bí đá trà - trà kỳ ni thập bà ra - đà đột rô ca kiến đốt rô cát tri bà lộ đa tì - tát bát rô ha lăng dà - thâu sa đát ra sa na yết ra - tì sa dụ ca - a kỳ ni ô đà ca - mạt ra bệ ra kiến đa ra - a ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca - địa lật lặc tra - bí rị sắt chất ca - tát bà na câu ra - tứ dẫn dà tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô - mạt ra thị phệ đế sam sa bệ sam - tất đát đa bát đát ra - ma ha bạt xà rô sắt ni sam - ma ha bát lại trượng kỳ lam - dạ ba đột đà xá dụ xà na - biện đát lệ noa - tì đà da bàn đàm ca rô di - đế thù bàn đàm ca rô di - bát ra tì đà bàn đàm ca rô di - đát điệt tha - án - a na lệ - tì xá đề - bệ ra bạt xà ra đà rị - bàn đà bàn đà nễ - bạt xà ra báng ni phấn - hổ hộng đô rô ung phấn - sa bà ha.

 

Đoạn 1: Thần Chú Đại Bi

Thần chú Tinh túy của đại từ bi: Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra da, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da, Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, sa bà ha. Án tát điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.

 

Đoạn 2: Mười Thần Chú Khác

Thần chú Như ý luân vương: Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng dà da. Nam mô Quan tự tại bồ tát ma ha tát, cụ đại bi tâm giả, đát điệt tha: Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đắng mế, rô rô rô rô, để sắt tra, thước ra a yết rị, sa dạ hộng, phấn sa ha. Án, bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thước ra hộng. Án, bạt lặc đà, bát đắng mế hộng.

Thần chú Tiêu tai cát tường: Nẵng mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để, hạ đa xá, sa nẵng nẫm, đát diệt tha: Án, khư khư, khư hế khư hế, hộng hộng, nhập phạ ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra bát ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị sắt trí rị, sa phấn tra sa phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, sa pha ha.

Thần chú Công đức bảo sơn : Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng dà da. Án, tất đế, hộ rô rô tất đô rô, chỉ lị ba cát lị bà, tất đạt rị bố rô rị, sa pha ha.

Thần chú Đại chuẩn đề:

Cúi đầu qui y
pháp Tô tất đế,
sát đất kính lạy
đức Thất câu chi (27) ,
nay con tán dương
chú Đại chuẩn đề,
nguyện xin từ bi
nhiếp thọ cho con.

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát diệt tha: Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha.

Thần chú Vô lượng thọ: Án, nại ma ba cát ngõa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp ca đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, ca ca nại, tang mã ngột ca đế, sa ba ngõa, tỉ thuật đế, mã hát nại dã, bát rị ngõa rị sa hát.

Thần chú Dược sư quán đảnh: Nam mô bạc dà phạt đế, bệ sát xã lũ rô, bệ lưu li bát lạt bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế, sa ha.

Thần chú Quan âm linh cảm: Án ma ni bát di hộng, ma hát nghê nha nạp, tích đô đặc ba đạt, tích đặc ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thắt ban nạp, nại ma rô cát, thuyết ra da, sa ha.

Thần chú Thất Phật diệt tội: Li bà li bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tì lê nễ đế, ma ha dà đế, chân lăng càn đế, sa bà ha.

Thần chú Vãng sinh tịnh độ: Nam mô a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha.

Thần chú Cát tường thiên nữ: Nam mô Phật đà, nam mô Đạt ma, nam mô Tăng dà. Nam mô thất rị, ma ha đề tĩ da, đát nễ dã tha, ba lị phú lâu na, dá lị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tì ha ra dà đế, tam mạn đà, tì ni dà đế, ma ha ca lị dã, ba nễ, ba ra ba nễ, tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a lị na, đạt ma đế, ma ha tì cổ tất đế, ma ha di lạc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỉ tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nâu, bà ra ni.

 

Đoạn 3: Thần Chú Bát Nhã

Bài kinh Tinh túy của đại bát nhã: Quan tự tại đại bồ tát đã đi vào Bát nhã ba la mật đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều không, vượt mọi khổ ách. Ngài nói, tôn giả Thu tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Tôn giả Thu tử, Không ấy của các pháp không sinh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Thế nên trong Không không sắc thọ tưởng hành thức, không nhãn nhĩ tyՠthiệt thân ý, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không nhãn giới cho đến không ý thức giới, không vô minh và sự diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự diệt tận của lão tử, không khổ tập diệt đạo, không quán trí, không thủ đắc, vì không thủ đắc gì cả. Bồ tát vì y theo Bát nhã ba la mật đa nên tâm không bị chướng ngại, vì không bị chướng ngại nên không khiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng thác loạn, cứu cánh niết bàn. Phật đà cả ba thì gian vì y theo Bát nhã ba la mật đa nên được vô thượng bồ đề. Do đó mà biết Bát nhã ba la mật đa là bài chú rất thần diệu: bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú tuyệt bậc mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, chắc thật, không hư ngụy. Nên tôi nói chú Bát nhã ba la mật đa. Ngài liền nói chú ấy: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.

Ma ha bát nhã ba la mật đa (3lần).

 

Mục 3: Hồi Hướng
Từ trên đến đây,
tịnh chúng hiện tiền
trì tụng Lăng nghiêm
và các thần chú.
Nguyện đem công đức
trì tụng như vậy
hướng về Tam bảo,
tám bộ thiên long,
các thánh thủ hộ
cho chốn già lam.
Hết lòng nguyện cầu
ba đường (28) tám nạn (29)
cùng thoát khổ lớn,
bốn ơn (30) ba cõi (31)
toàn gội ơn cao;
lại càng nguyện ước
quốc gia yên ổn
chinh chiến tiêu tan,
mưa gió thuần hòa
dân chúng an lạc.
Tăng chúng huân tu
hy vọng thắng tiến,
lên ngay mười địa
không có khó khăn;
sơn môn (32) thanh tịnh
tuyệt hết lầm lỗi,
đàn tín qui y
tăng thêm phước tuệ.

 

Đoạn 1: Tán Phật

Trên trời dưới trời
không ai như Phật,
mười phương quốc độ
cũng không sánh bằng;
vũ trụ có gì
con xét thấy hết,
tất cả không ai
không gì như Phật.
Ý nghĩ như bụi
có thể đếm biết,
nước trong biển cả
có thể uống sạch,
không gian lường được,
gió lớn buộc được,
nói không hết được
công đức Phật đà.

Kính lạy đức Thích ca mâu ni phật, là hòa thượng bổn sư, giáo chủ quốc độ Sa bà, vị thầy cao cả của ba cõi, vị cha từ bi của bốn loài, giáo hóa cho cả nhân thiên, phân thân đến ngàn trăm ức (34) .

 

Đoạn 2: Niệm Phật

Nam mô Thích ca mâu ni phật (3 đến 7 vòng),
Nam mô đại trí Văn thù sư lợi bồ tát (3 lần),
Nam mô đại hạnh Phổ hiền bồ tát (3 lần),
Nam mô đại bi Quan thế âm bồ tát (3 lần),
Nam mô Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

 

Đoạn 3: Phát Nguyện

Đệ tử chúng con
nguyện tu tập theo
mười hạnh nguyện vương
của đức Phổ hiền:
một là lễ kính Phật đà,
hai là tán dương Như lai,
ba là hiến cúng rộng lớn,
bốn là sám hối nghiệp chướng,
năm là tùy hỷ công đức,
sáu là xin chuyển pháp luân,
bảy là xin Phật ở đời,
tám là thường học theo Phật,
chín là hằng thuận chúng sinh,
mười là hồi hướng khắp cả.
Hạnh nguyện Phổ hiền này
là hạnh nguyện tối thượng,
phước đức cũng tối thượng
và vô lượng vô biên;
con xin hồi hướng cả,
nguyện cầu cho chúng sinh
đang còn bị chìm đắm
mau chóng sinh Cực lạc
quốc độ đức bổn tôn (35)
A di đà như lai.
 
Đoạn 1: Tán Lễ
Tán dương kính lạy
Thích ca thế tôn
là đức bổn sư (36)
năng nhân vô thượng:
Ngài đã trải qua
ba vô số kiếp (37)
huân tu lâu dài
nhân địa chân thật,
và từ Đâu suất
giáng sinh Thiên trúc,
trường từ ngôi báu
kim luân thánh vương (38) ,
ngồi tòa bồ đề (39)
cả phá ma quân,
một nhìn sao sáng
liền thành đạo cả,
mưa xuống nước mưa
chánh pháp mầu nhiệm.
Thánh giả tam thừa (40)
qui tâm Thế tôn
tuệ giác vô sinh (41)
đã được thực hiện,
hiện tiền chúng con
qui tâm Thế tôn
tuệ giác vô sinh
mau được thực hiện.
Đoạn 2: Hướng Nguyện
Công đức niệm Phật
không thể nghĩ bàn:
toàn bộ pháp giới
rực rỡ huy hoàng,
ba cõi cậy nhờ
bốn ơn ích lợi.
Cầu chúc trên hết
là chúc chúng sinh
đồng sinh Cực lạc,
cầu nguyện cùng khắp
là nguyện chúng sinh
đồng sinh Cực lạc.
Bốn loài chín cõi (42)
đồng lên cửa huyền Hoa tạng (43) ,
tám nạn ba đường
cùng vào biển tánh Tỳ lô (44) .
 
Mục 6: Tự Qui Y Tam Bảo
Tự qui y Phật
xin nguyện chúng sinh
thể theo đạo cả
phát lòng vô thượng.
Tự qui y Pháp
xin nguyện chúng sinh
thâm nhập kinh tạng
trí tuệ như biển.
Tự qui y Tăng
xin nguyện chúng sinh
thống lý đại chúng
hết thảy không ngại.
 
Phụ Lục: Bài Qui Mạng
Kính lạy khắp mười phương
các đức Điều ngự sư,
cùng với Vi diệu pháp
do các ngài tuyên dương,
và những Giải thoát tăng
là bốn quả ba thừa (45) ,
nguyện ban lòng từ mẫn
nhiếp thọ cho chúng con.
Đệ tử chúng con
tự trái tánh thật,
vào oan dòng mê;
nổi chìm theo sống chết,
tham nhiễm với sắc thanh.
Mười triền mười sử
chứa thành nguyên nhân hữu lậu,
sáu căn sáu trần
gây nên tội lỗi vô biên.
Chìm hoài biển khổ,
lún sâu đường tà.
Chấp trước bản ngã,
đam mê tha nhân (46) ;
nâng đỡ kẻ cong,
loại bỏ người thẳng.
Nghiệp chướng nhiều đời,
lỡ lầm bao kiếp,
ngửa mong Tam bảo
dũ lòng từ bi,
lọc sạch nhất tâm
cầu xin sám hối.
Chúng con nguyện cầu
được đức Năng nhân cứu vớt
được các thiện hữu dắt dìu,
ra khỏi hầm hố phiền não
vượt đến bến bờ bồ đề.
Đời này
nền phước đức ngôi sinh mạng
đều mong tốt thịnh,
kiếp sau
giống tuệ giác lúa tâm linh
đều cầu lớn tươi.
Sinh nhằm xứ trung tâm (47)
lớn gặp thầy minh trí,
xuất gia với đức chánh tín
nhập đạo bằng tuổi đồng chân,
sáu căn lanh sáng
ba nghiệp thuần hòa,
không nhiễm thế duyên
thường tu phạn hạnh,
chấp trì giới luật
trần nghiệp không thể xâm phạm
nghiêm hộ uy nghi
côn trùng cũng khó tổn thương.
Không gặp tám nạn
chẳng thiếu bốn duyên,
trí bát nhã thường hiện tiền
tâm bồ đề không thoái chuyển,
tu tập chánh pháp
liễu ngộ đại thừa,
mở cửa hạnh nguyện
sáu ba la mật,
vượt biển đời kiếp
ba a tăng kỳ.
Nơi nơi dựng cờ chánh pháp
lớp lớp phá lưới hoài nghi,
chiến thắng loài ma
thừa kế dòng Phật,
phụng sự mười phương Phật đà
không hề mệt nhọc,
tu học toàn bộ pháp môn
đều được thông suốt,
thực hành rộng lớn
mọi thứ phước tuệ,
ích lợi cùng khắp
các loài chúng sinh,
thành tựu sáu pháp thần thông
viên mãn một đời Phật quả.
Thế rồi sau đó
không bỏ pháp giới (48)
khắp vào trần lao,
đồng đẳng với từ tâm Quan âm
hoạt động theo hạnh nguyện Phổ hiền:
Cõi này cõi khác
tùy loại tùy hình,
ứng hiện sắc thân
tuyên dương diệu pháp.
Chỗ khổ địa ngục
đường khốn ngạ quỉ
thì phóng ánh sáng lớn
hoặc hiện thần biến nhiều,
những người thấy hình
những ai nghe tiếng
đều phát bồ đề tâm
đều thoát luân hồi khổ.
Chỗ vạc lửa sông băng
thì biến thành rừng hương,
loài uống đồng ăn sắt
đều hóa sinh cõi tịnh,
khoác lông đội sừng
mắc nợ ngậm oan
hết cả cay chua
đồng nhuần lợi lạc.
Lúc bịnh thì hiện làm dược liệu
chữa cơn trầm trọng,
thời đói lại hóa thành thóc lúa
cứu kẻ đói nghèo,
hễ có ích lợi
thì làm tất cả.
Ước nguyện thân thù bao kiếp
cầu mong bà con hiện tại
đều thoát bốn loài chìm ngập
đều bỏ muôn kiếp ái ân,
cùng mọi sinh linh
cùng thành Phật trí (49) .
Không gian có hết
nguyện con không cùng,
hữu tình vô tình
đồng thành Phật đạo (50) .

Chân thành cảm ơn quý cư sĩ Nguyễn Văn Củng, Đoàn Viết Hiệp và Nguyễn Anh Tuấn đã phát tâm chuyển tác phẩm này từ dạng Help File, VPS font sang dạng Word, VNI font. Thích Nhật Từ 3-5-2000


Phần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang