Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Hai Thời Công Phu
HT. Thích Trí Quang dịch giải


2
Mục 1: Thần Chú Lăng Nghiêm (2)

Nam mô Lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu: tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương, hoàn độ như thị hằng sa chúng; tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Phục thỉnh Thế tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập; như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nên hoàn. Đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca la tâm vô động chuyển!

Nam mô Thường trú thập phương Phật,
Nam mô Thường trú thập phương Pháp,
Nam mô Thường trú thập phương Tăng,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Phật đảnh thủ lăng nghiêm,
Nam mô Quan thế âm bồ tát,
Nam mô Kim cang tạng bồ tát.

Nhĩ thời Thế tôn tùng nhục kế trung dũng bách bảo quang. Quang trung dũng xuất thiên diệp bảo liên. Hữu hóa Như lai tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo bách bảo quang minh. Nhất nhất quang minh giai biến thị hiện thập hằng hà sa Kim cang mật tích, kình sơn trì xử, biến hư không giới. Đại chúng ngưỡng quan, úy ái kiêm bão, cầu Phật ai hựu, nhất tâm thính Phật vô kiến đảnh tướng phóng quang Như lai tuyên thuyết thần chú:

Nam mô tát đát tha tô dà đa da- a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tả- tát đát tha phật đà câu chi sắt ni sam- nam mô tát bà bột đà - bột địa tát đá bệ tệ - nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu tri nẫm - sa xá ra bà ca tăng dà nẫm - nam mô lô kê a ra hán đá nẫm - nam mô tô lô đa ba na nẫm - nam mô sa yết rị đà dà di nẫm - nam mô lô kê tam miệu dà đá nẫm - tam miệu dà ba ra để ba đa na nẫm - nam mô đề bà li sắt noản - nam mô tất đà da tì địa da đà ra ly sắt noản - xá ba nô yết ra ha sa ha sa ra ma tha nẫm - nam mô bạt ra ha ma ni - nam mô nhân đà ra da - nam mô bà dà bà đế - rô đà ra da - ô ma bát đế - sa hê dạ da - nam mô bà dà bà đế - na ra dã noa da - bàn dá ma ha tam mộ đà ra - nam mô tất yết rị đa da - nam mô bà dà bà đế - ma ha ca ra da - địa rị bát lặc na dà ra - tì bà ra ba noa ca ra da - a địa mục đế - thi ma xá na nê bà tất nê - ma đát rị dà noa - nam mô tất yết rị đa da - nam mô bà dà bà đế - đa tha dà đá câu ra da - nam mô bát đầu ma câu ra da - nam mô bạt xà ra câu ra da - nam mô ma ni câu ra da - nam mô dà xà câu ra da - nam mô bà dà bà đế - đế rị trà thâu ra tây na - ba ra ha ra noa ra xà da - đá tha dà đa da - nam mô bà dà bà đế - nam mô a di đa bà da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - a sô bệ da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - bệ sa xà da câu rô phệ trụ rị da - bát ra bà ra xà da - đá tha dà đa da - nam mô bà dà bà đế - tam bổ sư bí đa - tát lân nại ra lặc xà da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - xá kê dã mẫu na duệ - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - lặc đát na kê đô ra xà da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - đế biều nam mô tát yết rị đa - ế đàm bà dà bà đa - tát đát tha dà đô sắt ni sam - tát đát đa bát đát lam - nam mô a bà ra thị đam - bát ra đế dương kỳ ra - tát ra bà bộ đa yết ra ha - ni yết ra ha yết ca ra ha ni - bạt ra bí địa da sắt đà nễ - a ca ra mật rị trụ - bát rị đát ra da nảnh yết rị - tát ra bà bàn đà na mục xoa ni - tát ra bà đột sắt tra - đột tất phạp bát na nễ phạt ra ni - giả đô ra thất đế nẫm - yết ra ha sa ha tát ra nhã xà - tì đa băng sa na yết rị - a sắt tra băng xá đế nẫm - na xoa sát đát ra nhã xà - ba ra tát đà na yết rị - a sắt tra nẫm - ma ha yết ra ha nhã xà - tì đa băng tát na yết rị - tát bà xá đô rô nễ bà ra nhã xà - hô lam đột tất phạp nan dá na xá ni - bí sa xá tất đát ra - a cát ni ô đà ca ra nhã xà - a bát ra thị đa cụ ra - ma ha bát ra chiến trì - ma ha điệp đa - ma ha đế xà - ma ha thuế đa xà bà ra - ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nễ - a rị da đa ra - tì rị câu tri - thệ bà tì xà da - bạt xà ra ma lễ để - tì xá rô đa - bột đằng võng ca - bạt xà ra chế hát na a dá - ma ra chế bà bát ra chất đa - bạt xà ra thiện trì - tì xá ra dá - phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa - tô ma rô ba - ma ha thuế đa - a rị da đa ra - ma ha bà ra a bát ra - bạt xà ra thương yết ra chế bà - bạt xà ra câu ma rị - câu lam đà rị - bạt xà ra hát tát đa dá - tì địa da càn dá na ma rị ca - khuất tô mẫu bà yết ra đá na - bệ rô dá na câu rị da - dạ ra thố sắt ni sam - tì chiết lam bà ma ni dá - bạt xà ra ca na ca ba ra bà - rô xà na bạt xà ra đốn trĩ dá - thuế đa dá ca ma ra - sát xa thi ba ra bà - ế đế di đế - mẫu đà ra yết noa - sa bệ ra sám - quật phạn đô - ấn thố na mạ mạ tả.

Ô hộng - rị sắt yết noa - bát lặc xá tất đa - tát đát tha dà đô sắt ni sam - hổ hộng - đô rô ung - chiêm bà na - hổ hộng - đô rô ung - tất đam bà na - hổ hộng - đô rô ung - ba ra sắt địa da tam bát xoa noa yết ra - hổ hộng - đô rô ung - tát bà dược xoa hát ra sát sa - yết ra ha nhã xà - tì đằng băng tát na yết ra - hổ hộng - đô rô ung - giả đô ra thi để nẫm - yết ra ha sa ha tát ra nẫm - tì đằng băng tát na ra - hổ hộng - đô rô ung - ra xoa - bà dà phạn - tát đát tha dà đô sắt ni sam - ba ra điểm xà cát rị - ma ha sa ha tát ra - bột thọ sa ha tát ra thất rị sa - câu tri sa ha tát nê đế lệ - a tệ đề thị bà rị đa - tra tra anh ca - ma ha bạt xà rô đà ra - đế rị bồ bà na - mạn trà ra - ô hộng - sa tất đế bạc bà đô - mạ mạ - ấn thố na mạ mạ tả.

Ra xà bà dạ - chủ ra bạt dạ - a kỳ ni bà dạ - ô đà ca bà dạ - tì sa bà dạ - xá tát đa ra bà dạ - bà ra chước yết ra bà dạ - đột sắt xoa bà dạ - a xá nễ bà dạ - a ca ra mật rị trụ bà dạ - đà ra ni bộ di kiếm ba dà ba đà bà dạ - ô ra ca bà đa bà dạ - lặc xà đàn trà bà dạ - na dà bà dạ - tì điều đát bà dạ - tô ba ra noa bà dạ - dược xoa yết ra ha - ra xoa tư yết ra ha - tất rị đa yết ra ha - tì xá dá yết ra ha - bộ đa yết ra ha - cưu bàn trà yết ra ha - bổ đan na yết ra ha - ca tra bổ đan na yết ra ha - tất càn độ yết ra ha - a bá tất ma ra yết ra ha - ô đàn ma đà yết ra ha - xa dạ yết ra ha - hê rị bà đế yết ra ha - xã đa ha rị nẫm - yết bà ha rị nẫm - rô địa ra ha rị nẫm - mang sa ha rị nẫm - mê đà ha rị nẫm - ma xà ha rị nẫm - xà đa ha rị nữ - thị tỉ đa ha rị nẫm - tì đa ha rị nẫm - bà đa ha rị nẫm - a thâu dá ha rị nữ - chất đa ha rị nữ - đế sam tát bệ sam - tát bà yết ra ha nẫm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ba rị bạt ra giả ca ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - trà diễn ni ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ma ha bát thâu bát đát dạ - rô đà ra ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - na ra dạ noa ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - đát đỏa dà rô trà tây ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ma ha ca ra ma đát rị dà noa ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ca ba rị ca ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - xà dạ yết ra ma độ yết ra - tát bà ra tha sa đạt na ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - giả đốt ra bà kỳ nễ ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - tì rị dương ngật rị tri - nan đà kê sa ra dà noa bát đế - sách hê dạ ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - na yết na xá ra bà noa ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - a ra hán ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - tì đà ra dà ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - bạt xà ra ba nễ - cụ hê dạ cụ hê dạ - ca địa bát đế ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ra xoa võng - bà dà phạn - ấn thố na mạ mạ tả.

Bà dà phạn - tát đát đa bát đát ra - nam mô túy đô đế - a tất đa na ra lặc ca - ba ra bà tất phổ tra - tì ca tát đát đa bát đế rị - thập phật ra thập phật ra - đà ra đà ra - tần đà ra tần đà ra - sân đà sân đà - hổ hộng hổ hộng - phấn tra phấn tra phấn tra - phấn tra phấn tra - sa ha - hê hê phấn (3) - a mâu ca da phấn - a ba ra đề ha đa phấn - bà ra ba ra đà phấn - a tố ra tì đà ra ba ca phấn - tát bà đề bệ tệ phấn - tát bà na dà tệ phấn - tát bà dược xoa tệ phấn - tát bà càn thát bà tệ phấn - tát bà bổ đan na tệ phấn - ca tra bổ đan na tệ phấn - tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn - tát bà đột sáp tỉ lê ngật sắt đế tệ phấn - tát bà thập bà rị tệ phấn - tát bà a bá tất ma lê tệ phấn - tát bà xá ra bà noa tệ phấn - tát bà địa đế kê tệ phấn - tát bà đát ma đà kế tệ phấn - tát bà tì đà da ra thệ dá lê tệ phấn - xà dạ yết ra ma độ yết ra - tát bà ra tha sa đà kê tệ phấn - tì địa dạ dá rị tệ phấn - giả đô ra phược kỳ nễ tệ phấn - bạt xà ra câu ma rị - tì đà dạ ra thệ tệ phấn - ma ha ba ra đinh dương xoa kỳ rị tệ phấn - bạt xà ra thương yết ra dạ - ba ra trượng kỳ ra xà da phấn - ma ha ca ra dạ - ma ha mạt đát rị ca noa - nam mô sa yết rị đa dạ phấn - bí sắt noa tì duệ phấn - bột ra ha mâu ni duệ phấn - a kỳ ni duệ phấn - ma ha yết rị duệ phấn - yết ra đàn trì duệ phấn - miệt đát rị duệ phấn - lạo đát rị duệ phấn - dá văn trà duệ phấn - yết lã ra đát rị duệ phấn - ca bát rị duệ phấn - a địa mục chất đa ca thi ma xá na - bà tư nễ duệ phấn - diễn cát chất - tát đỏa bà tả - mạ mạ ấn thố na mạ mạ tả.

Đột sắt tra chất đa - a mạt đát rị chất đa - ô xà ha ra - dà bà ha ra - rô địa ra ha ra - bà sa ha ra - ma xà ha ra - xà đa ha ra - thị bí đa ha ra - bạt lược dạ ha ra - càn đà ha ra - bố sử ba ha ra - phả ra ha ra - bà tả ha ra - bát ba chất đa - đột sắt tra chất đa - lạo đà ra chất đa - dược xoa yết ra ha - ra sát sa yết ra ha - bế lệ đa yết ra ha - tì xá dá yết ra ha - bộ đa yết ra ha - cưu bàn trà yết ra ha - tất càn đà yết ra ha - ô đát ma đà yết ra ha - xa dạ yết ra ha - a bá tát ma ra yết ra ha - trạch khư cách trà kỳ ni yết ra ha - rị phật đế yết ra ha - xà di ca yết ra ha - xá câu ni yết ra ha - mộ đà ra nan địa ca yết ra ha - a lam bà yết ra ha - càn độ ba ni yết ra ha - thập phạt ra chân ca hê ca - trụy đế dược ca - đát lệ đế dược ca - giả đột thác ca - ni đề thập phạt ra bí sam ma thập phạt ra - bạc để ca - tĩ để ca - thất lệ sắt mật ca - sa nễ bát đế ca - tát bà thập phạt ra - thất rô cát đế - mạt đà bệ đạt rô chế kiếm - a ỷ rô kiềm - mục khư rô kiềm - yết rị đột rô kiềm - yết ra ha yết lam - yết noa thâu lam - đạn đa thâu lam - ngật rị dạ thâu lam - mạt ma thâu lam - bạt rị thất bà thâu lam - bí lật sắt tra thâu lam - ô đà ra thâu lam - yết tri thâu lam - bạt tất đế thâu lam - ô rô thâu lam - thường dà thâu lam - hát tất đa thâu lam - bạt đà thâu lam - sa phòng áng dà bát ra trượng dà thâu lam - bộ đa bí đá trà - trà kỳ ni thập bà ra - đà đột rô ca kiến đốt rô cát tri bà lộ đa tì - tát bát rô ha lăng dà - thâu sa đát ra sa na yết ra - tì sa dụ ca - a kỳ ni ô đà ca - mạt ra bệ ra kiến đa ra - a ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca - địa lật lặc tra - bí rị sắt chất ca - tát bà na câu ra - tứ dẫn dà tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô - mạt ra thị phệ đế sam sa bệ sam - tất đát đa bát đát ra - ma ha bạt xà rô sắt ni sam - ma ha bát lại trượng kỳ lam - dạ ba đột đà xá dụ xà na - biện đát lệ noa - tì đà da bàn đàm ca rô di - đế thù bàn đàm ca rô di - bát ra tì đà bàn đàm ca rô di - đát điệt tha - án - a na lệ - tì xá đề - bệ ra bạt xà ra đà rị - bàn đà bàn đà nễ - bạt xà ra báng ni phấn - hổ hộng đô rô ung phấn - sa bà ha.

Đoạn 1: Thần Chú Đại Bi

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni : Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra da, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da, Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, sa bà ha. Án tát điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.

 

Đoạn 2: Mười Thần Chú Khác

Như ý bảo luân vương đà la ni: Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng dà da. Nam mô Quan tự tại bồ tát ma ha tát, cụ đại bi tâm giả, đát điệt tha: Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đắng mế, rô rô rô rô, để sắt tra, thước ra a yết rị, sa dạ hộng, phấn sa ha. Án, bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thước ra hộng. Án, bạt lặc đà, bát đắng mế hộng.

Tiêu tai cát tường thần chú : Nẵng mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để, hạ đa xá, sa nẵng nẫm, đát điệt tha : Án, khư khư, khư hế khư hế, hộng hộng, nhập phạ ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra bát ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị sắt trí rị, sa phấn tra sa phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, sa pha ha.

Công đức bảo sơn thần chú: Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng dà da. Án, tất đế, hộ rô rô tất đô rô, chỉ lị ba cát lị bà, tất đạt rị bố rô rị, sa pha ha.

Phật mẫu Chuẩn đề thần chú: Khể thủ qui y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ Thất câu chi, ngã kim xưng tán Đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy da hộ.

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt tha: Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha.

Thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương đà la ni: Án, nại ma ba cát ngõa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp ca đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, ca ca nại, tang mã ngột ca đế, sa ba ngõa, tỉ thuật đế, mã hát nại dã, bát rị ngõa rị sa hát.

Dược sư quán đảnh chân ngôn: Nam mô bạc dà phạt đế, bệ sát xã lũ rô, bệ lưu li bát lạt bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế, sa ha.

Quan âm linh cảm chân ngôn: Án ma ni bát di hộng, ma hát nghê nha nạp, tích đô đặc ba đạt, tích đặc ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thắt ban nạp, nại ma rô cát, thuyết ra da, sa ha.

Thất Phật diệt tội chân ngôn: Li bà li bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tì lê nễ đế, ma ha dà đế, chân lăng càn đế, sa bà ha.

Vãng sinh tịnh độ thần chú: Nam mô a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha.

Thiện thiên nữ (5) chú: Nam mô Phật đà, nam mô Đạt ma, nam mô Tăng dà. Nam mô thất rị, ma ha đề tĩ da, đát nễ dã tha, ba lị phú lâu na, dá lị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tì ha ra dà đế, tam mạn đà, tì ni dà đế, ma ha ca lị dã, ba nễ, ba ra ba nễ, tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a lị na, đạt ma đế, ma ha tì cổ tất đế, ma ha di lạc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nâu, bà ra ni.

 

Đoạn 3: Thần Chú Bát Nhã (6)

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh: Quan tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Xá lị tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá lị tử, thị chư pháp Không tướng bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố Không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tyՍ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn; tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú : thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.

Ma ha bát nhã ba la mật đa (3 lần).


Mục 3: Hồi Hướng

Thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng,
phúng tụng Lăng nghiêm chư phẩm chú,
hồi hướng Tam bảo chúng long thiên,
thủ hộ già lam chư thánh chúng (7) .
tam đồ bát nạn câu li khổ,
tứ ân tam hữu tận triêm ân;
quốc giới an ninh binh cách tiêu,
phong điều vũ thuận dân an lạc.
Đại chúng huân tu hy thắng tiến,
thập địa đốn siêu vô nan sự.
Sơn môn (8) thanh tịnh tuyệt phi ngu,
đàn tín qui y tăng phước tuệ.

 

Đoạn 1: Tán Phật

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệc vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thế vô hữu như Phật giả. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả hệ, vô năng thuyết tận Phật công đức.

Nam mô Sa bà thế giới, tam giới đại sư, tứ sinh từ phụ, nhân thiên giáo chủ, thiên bách ức hóa thân, bổn sư hòa thượng Thích ca mâu ni phật.

 

Đoạn 2: Niệm Phật

Nam mô Thích ca mâu ni phật (3 đến 7 vòng),
Nam mô đại trí Văn thù sư lợi bồ tát (3 lần),
Nam mô đại hạnh Phổ hiền bồ tát (3 lần),
Nam mô đại bi Quan thế âm bồ tát (3 lần),
Nam mô Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

 

Đoạn 3: Phát Nguyện

Đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập Phổ hiền bồ tát thập chủng đại nguyện :
nhất giả lễ kính chư Phật,
nhị giả xưng tán Như lai,
tam giả quảng tu cúng dường,
tứ giả sám hối nghiệp chướng,
ngũ giả tùy hỷ công đức,
lục giả thỉnh chuyển pháp luân,
thất giả thỉnh Phật trú thế,
bát giả thường tùy Phật học,
cửu giả hằng thuận chúng sinh,
thập giả phổ giai hồi hướng.
Như thử Phổ hiền thù thắng hạnh,
vô biên thắng phước giai hồi hướng,
phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh,
tốc vãng Bổn tôn Cực lạc quốc (10) .

 

Đoạn 1: Tán Lễ

Tán lễ Thích tôn, vô thượng năng nhân: tăng kỳ cửu viễn tu chân (11) , Đâu suất giáng thần, trường từ bảo vị kim luân, tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân, nhất đỗ minh tinh đạo thành, giáng pháp lâm. Tam thừa chúng đẳng qui tâm, vô sinh dĩ chứng; hiện tiền chúng đẳng qui tâm, vô sinh tốc chứng.

 

Đoạn 2: Hướng Nguyện

Niệm Phật công đức bất khả tư nghị: pháp giới phổ quang huy, tam hữu tề tư, tứ ân tổng lợi, thượng chúc (12) hữu tình đồng sinh Cực lạc quốc, phổ nguyện đồng sinh Cực lạc quốc.

Tứ sinh cửu hữu
đồng đăng Hoa tạng huyền môn
bát nạn tam đồ
cọng nhập Tỳ lô tánh hải.

 

Mục 6: Tự Qui Y Tam Bảo

Tự qui y Phật,
đương nguyện chúng sinh,
thể giải đại đạo,
phát vô thượng tâm.
Tự qui y Pháp,
đương nguyện chúng sinh,
thâm nhập kinh tạng,
trí tuệ như hải.
Tự qui y Tăng,
đương nguyện chúng sinh,
thống lý đại chúng,
nhất thế vô ngại.

 

Phụ Lục: Bài Qui Mạng (13)

Qui mạng thập phương Điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh Vi diệu pháp, tam thừa tứ quả Giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ.

Đệ tử chúng đẳng
tự vi chân tánh,
uổng nhập mê lưu;
tùy sinh tử dĩ phiêu trầm,
trục sắc thanh nhi tham nhiễm.
Thập triền thập sử
tích thành hữu lậu chi nhân,
lục căn lục trần
vọng tác vô biên chi tội.
Mê luân khổ hải,
thâm nịch tà đồ.
Trước ngã đam nhân,
cử uổng thố trực.
Lụy sinh nghiệp chướng,
nhất thế khiên vưu,
ngưỡng Tam bảo dĩ từ bi,
lịch nhất tâm nhi sám hối.
Sở nguyện Năng nhân chẩn bạt,
thiện hữu đề huề;
xuất phiền não chi thâm uyên,
đáo bồ đề chi bỉ ngạn.
Thử thế phước cơ mạng vị
các nguyện xương long,
lai sinh trí chủng linh miêu
đồng hy tăng tú.
Sinh phùng trung quốc,
trưởng ngộ minh sư.
Chánh tín xuất gia,
đồng chân nhập đạo.
Lục căn thông lợi,
tam nghiệp thuần hòa.
Bất nhiễm thế duyên,
thường tu phạn hạnh.
Chấp trì cấm giới,
trần nghiệp bất xâm;
nghiêm hộ uy nghi,
quyên phi vô tổn.
Bất phùng bát nạn,
bất khuyết tứ duyên.
Bát nhã trí dĩ hiện tiền,
bồ đề tâm nhi bất thoái.
Tu tập chánh pháp,
liễu ngộ đại thừa.
Khai lục độ chi hạnh môn,
việt tam kỳ chi kiếp hải.
Kiến pháp tràng ư xứ xứ,
phá nghi võng ư trùng trùng.
Hàng phục chúng ma,
thiệu long Tam bảo.
Thừa sự thập phương chư Phật
vô hữu bì lao,
tu học nhất thế pháp môn
tất giai thông đạt.
Quảng tác phước tuệ,
phổ lợi trần sa.
Đắc lục chủng chi thần thông,
viên nhất sinh chi Phật quả.
Nhiên hậu bất xả pháp giới,
biến nhập trần lao.
Đẳng Quan âm chi từ tâm,
hành Phổ hiền chi nguyện hải:
Tha phương thử giới,
trục loại tùy hình,
ứng hiện sắc thân,
diễn dương diệu pháp.
Nê lê khổ thú,
ngạ quỉ đạo trung,
hoặc phóng đại quang minh,
hoặc hiện chư thần biến.
Kỳ hữu kiến ngã tướng,
nãi chí văn ngã danh,
giai phát bồ đề tâm,
vĩnh xuất luân hồi khổ.
Hỏa hoạch băng hà chi địa
biến tác hương lâm,
ẩm đồng thực thiết chi đồ
hóa sinh tịnh độ.
Phi mao đới giác,
phụ trái hàm oan,
tận bãi tân toan,
hàm triêm lợi lạc.
Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo,
cứu liệu trầm kha;
cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương,
tế chư bần nỗi.
Đản hữu lợi ích,
vô bất hưng sùng.
Thứ kỳ lụy thế oan thân,
hiện tồn quyến thuộc,
xuất tứ sinh chi cốt một,
xả vạn kiếp chi ái triền,
đẳng dữ hàm sinh
tề thành Phật đạo.
Hư không hữu tận,
ngã nguyện vô cùng;
tình dữ vô tình
đồng viên chủng trí.

Mục 1: Kinh Di Đà

Nam mô Liên trì hải hội Phật Bồ tát (3 lần).


Phật thuyết A di đà kinh

Như thị ngã văn:

Nhất thời Phật tại Xá vệ quốc, Kỳ thọ, Cấp cô độc viên, dữ đại tỷ kheo tăng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, giai thị đại a la hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá lợi phất, Ma ha mục kiền liên, Ma ha ca diếp, Ma ha ca chiên diên, Ma ha câu hy la, Ly bà đa, Châu lị bàn đà dà, Nan đà, A nan đà, La hầu la, Kiều phạn ba đề, Tân đầu lô phả la đọa, Ca lưu đà di, Ma ha kiếp tân na, Bạc câu la, A nâu lâu đà, như thị đẳng chư đại đệ tử. Tinh chư bồ tát ma ha tát : Văn thù sư lợi pháp vương tử, A dật đa bồ tát, Càn đà ha đề bồ tát, Thường tinh tiến bồ tát, dữ như thị đẳng chư đại bồ tát. Cập Thích đề hoàn nhân đẳng, vô lượng chư thiên, đại chúng câu.

Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá lợi phất, tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực lạc. Kỳ độ hữu Phật hiệu A di đà, kim hiện tại thuyết pháp.

Xá lợi phất, bỉ độ hà cố danh vi Cực lạc ? Kỳ quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực lạc. Hựu Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu táp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực lạc. Hựu Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì, bát công đức thủy sung mãn kỳ trung. Trì đề thuần dĩ kim sa bố địa. Tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly pha lê hợp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim ngân lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá lợi phất, bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên mạn đà la hoa. Kỳ độ chúng sinh thường dĩ thanh đán các dĩ y kích thành chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hoàn đáo bản quốc, phạn thực kinh hành. Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Phục thứ, Xá lợi phất, bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần dà, cọng mạng chi điểu. Thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sinh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Xá lợi phất, nhữ vật vị thử điểu thật thị tội báo sở sinh. Sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo -- Xá lợi phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Thị chư chúng điểu giai thị A di đà phật dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. Xá lợi phất, bỉ Phật quốc độ vi phong xuy động chư bảo hàng thọ cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời câu tác; văn thị âm giả tự nhiên giai sinh niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng chi tâm. Xá lợi phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Xá lợi phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A di đà? Xá lợi phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A di đà. Hựu Xá lợi phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A di đà. Xá lợi phất, A di đà phật thành Phật dĩ lai ư kim thập kiếp. Hựu Xá lợi phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, giai a la hán, phi thị toán số chi sở năng tri; chư bồ tát chúng diệc phục như thị. Xá lợi phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ chúng sinh sinh giả giai thị a bệ bạt trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Xá lợi phất, chúng sinh văn giả ưng đương phát nguyện nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Xá lợi phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc -- Xá lợi phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thuyết A di đà phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A di đà phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A di đà phật Cực lạc quốc độ. Xá lợi phất, ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn: nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá lợi phất, như ngã kim giả tán thán A di đà phật bất khả tư nghị công đức chi lợi, đông phương diệc hữu A súc bệ phật, Tu di tướng phật, Đại tu di phật, Tu di quang phật, Diệu âm phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, nam phương thế giới hữu Nhật nguyệt đăng phật, Danh văn quang phật, Đại diệm kiên phật, Tu di đăng phật, Vô lượng tinh tiến phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn : nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, tây phương thế giới hữu Vô lượng thọ phật, Vô lượng tướng phật, Vô lượng tràng phật, Đại quang phật, Đại minh phật, Bảo tướng phật, Tịnh quang phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn : nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, bắc phương thế giới hữu Diệm kiên phật, Tối thắng âm phật, Nan trở phật, Nhật sinh phật, Võng minh phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, hạ phương thế giới hữu Sư tử phật, Danh văn phật, Danh quang phật, Đạt ma phật, Pháp tràng phật, Trì pháp phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, thượng phương thế giới hữu Phạn âm phật, Tú vương phật, Hương thượng phật, Hương quang phật, Đại diệm kiên phật, Tạp sắc bảo hoa nghiêm thân phật, Sa la thọ vương phật, Bảo hoa đức phật, Kiến nhất thế nghĩa phật, Như tu di sơn phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh.

Xá lợi phất, ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi Nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh ? Xá lợi phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân giai vi nhất thế chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thị cố, Xá lợi phất, nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết.

Xá lợi phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A di đà phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thoái chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh. Thị cố, Xá lợi phất, chư thiện nam tử thiện nữ nhân nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá lợi phất, như ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức nhi tác thị ngôn: Thích ca mâu ni phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự -- năng ư Sa bà quốc độ ngũ trược ác thế kiếp trược kiến trược phiền não trược chúng sinh trược mạng trược trung, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vị chư chúng sinh thuyết thị nhất thế thế gian nan tín chi pháp. Xá lợi phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế hành thử nan sự: đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vị nhất thế thế gian thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.

Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá lợi phất cập chư tỷ kheo, nhất thế thế gian thiên nhân a tu la đẳng văn Phật sở thuyết hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

Phật thuyết A di đà kinh.


Bạt nhất thế nghiệp chướng căn bản, đắc sinh tịnh độ đa la ni: Nam mô a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha (21 lần).

Thứ 1: Tán Dương Chư Phật

Đại từ đại bi mẫn chúng sinh,
đại hỷ đại xả tế hàm thức,
tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
đệ tử chí tâm qui mạng lễ.

 

Thứ 2: Qui Y Cả Tánh Và Tướng Tam Bảo

Nam mô qui y Kim cang thượng sư (1 lạy),
Qui y Phật (1 lạy),
Qui y Pháp (1 lạy),
Qui y Tăng (1 lạy).

 

Thứ 3: Phát Bồ Đề Tâm

Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị bồ tát; duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm: nguyện dữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề (1 lạy).

 

Thứ 4: Đảnh Lễ Tam Bảo

Nam mô qui y thập phương tận hư không giới nhất thế Chư phật (1lạy).
Nam mô qui y thập phương tận hư không giới nhất thế Tôn pháp (1lạy).
Nam mô qui y thập phương tận hư không giới nhất thế Hiền thánh tăng (1lạy).

 

Thứ 1: Lạy 10 Hiệu Chư Phật

Nam mô Như lai, cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật: Thế tôn (11 hiệu có thể lạy chung 1 lạy, cũng có thể và rất nên lạy mỗi hiệu 1 lạy; mỗi hiệu 1 lạy thì phải đọc: Nam mô Như lai, Nam mô cúng, Nam mô Chánh biến tri, Nam mô Minh hạnh túc, Nam mô Thiện thệ, Nam mô Thế gian giải, Nam mô Vô thượng sĩ, Nam mô Điều ngự trượng phu, Nam mô Thiên nhân sư, Nam mô Phật đà, Nam mô Thế tôn)

Thứ 2: Lạy 53 Đức Phật
Nam mô Phổ quang phật (1 lạy, 52 hiệu dưới cũng vậy),
Nam mô Phổ minh phật,
Nam mô Phổ tịnh phật,
Nam mô Đa ma la bạt chiên đàn hương phật,
Nam mô Chiên đàn quang phật,
Nam mô Ma ni tràng phật,
Nam mô Hoan hỷ tạng ma ni bảo tích phật,
Nam mô Nhất thế thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tiến phật,
Nam mô Ma ni tràng đăng quang phật,
Nam mô Tuệ cự chiếu phật,
Nam mô Hải đức quang minh phật,
Nam mô Kim cang lao cường phổ tán kim quang phật,
Nam mô Đại cường tinh tiến dũng mãnh phật,
Nam mô Đại bi quang phật,
Nam mô Từ lực vương phật,
Nam mô Từ tạng phật,
Nam mô Chiên đàn khốt trang nghiêm thắng phật,
Nam mô Hiền thiện thủ phật,
Nam mô Thiện ý phật,
Nam mô Quảng trang nghiêm vương phật,
Nam mô Kim hoa quang phật,
Nam mô Bảo cái chiếu không tự tại lực vương phật,
Nam mô Hư không bảo hoa quang phật,
Nam mô Lưu ly trang nghiêm vương phật,
Nam mô Phổ hiện sắc thân quang phật,
Nam mô Bất động trí quang phật,
Nam mô Hàng phục chư (14) ma vương phật,
Nam mô Tài quang minh phật,
Nam mô Trí tuệ thắng phật,
Nam mô Di lạc tiên quang phật,
Nam mô Thiện tịch nguyệt âm diệu tôn trí vương phật,
Nam mô Thế tịnh quang phật,
Nam mô Long chủng thượng tôn vương phật,
Nam mô Nhật nguyệt quang phật,
Nam mô Nhật nguyệt châu quang phật,
Nam mô Tuệ tràng thắng vương phật,
Nam mô Sư tử hống tự tại lực vương phật,
Nam mô Diệu âm thắng phật,
Nam mô Thường quang tràng phật,
Nam mô Quan thế đăng phật,
Nam mô Tuệ uy đăng vương phật,
Nam mô Pháp thắng vương phật,
Nam mô Tu di quang phật,
Nam mô Tu man na hoa quang phật,
Nam mô Ưu đàm bát la hoa thù thắng vương phật,
Nam mô Đại tuệ lực vương phật,
Nam mô A súc tỳ hoan hỷ quang phật,
Nam mô Vô lượng âm thanh vương phật,
Nam mô Tài quang phật,
Nam mô Kim hải quang phật,
Nam mô Sơn hải tuệ tự tại thông vương phật,
Nam mô Đại thông quang phật,
Nam mô Nhất thế pháp thường (15) mãn vương phật.

 

Thứ 3: Lạy 35 Đức Phật

Nam mô Thích ca mâu ni phật (1 lạy, 34 hiệu dưới cũng vậy),
Nam mô Kim cang bất hoại phật,
Nam mô Bảo quang phật,
Nam mô Long tôn vương phật,
Nam mô Tinh tiến quân phật,
Nam mô Tinh tiến hỷ phật,
Nam mô Bảo hỏa phật,
Nam mô Bảo nguyệt quang phật,
Nam mô Hiện vô ngu phật,
Nam mô Bảo nguyệt phật,
Nam mô Vô cấu phật,
Nam mô Ly cấu phật,
Nam mô Dũng thí phật,
Nam mô Thanh tịnh phật,
Nam mô Thanh tịnh thí phật,
Nam mô Sa lưu na phật,
Nam mô Thủy thiên phật,
Nam mô Kiên đức phật,
Nam mô Chiên đàn công đức phật,
Nam mô Vô lượng cúc quang phật,
Nam mô Quang đức phật,
Nam mô Vô ưu đức phật,
Nam mô Na la diên phật,
Nam mô Công đức hoa phật,
Nam mô Liên hoa quang du hý thần thông phật,
Nam mô Tài công đức phật,
Nam mô Đức niệm phật,
Nam mô Thiện danh xưng công đức phật,
Nam mô Hồng diệm đế tràng vương phật,
Nam mô Thiện du bộ công đức phật,
Nam mô Đấu chiến thắng phật,
Nam mô Thiện du bộ phật,
Nam mô Châu táp trang nghiêm công đức phật,
Nam mô Bảo hoa du bộ phật,
Nam mô Bảo liên hoa thiện trú sa la thọ vương phật.

 

Thứ 4: Lạy Đức Phật Bổn Tôn

Nam mô pháp giới tạng thân A di đà phật (1 lạy).

Thứ 1: Phát Lộ
Như thị đẳng
nhất thế thế giới
chư Phật thế tôn
thường trú tại thế.
Thị chư Thế tôn
đương từ niệm ngã.
Nhược ngã thử sinh,
nhược ngã tiền sinh,
tùng vô thỉ sinh tử dĩ lai,
sở tác chúng tội,
nhược tự tác,
nhược giáo tha tác,
kiến tác tùy hỷ;
nhược tháp, nhược tăng,
nhược tứ phương tăng vật,
nhược tự thủ,
nhược giáo tha thủ,
kiến thủ tùy hỷ;
ngũ vô gián tội
nhược tự tác,
nhược giáo tha tác,
kiến tác tùy hỷ;
thập bất thiện đạo
nhược tự tác,
nhược giáo tha tác,
kiến tác tùy hỷ.
Sở tác tội chướng
hoặc hữu phú tàng,
hoặc bất phú tàng,
ưng đọa địa ngục,
ngạ quỉ, súc sinh,
chư dư ác thú,
biên địa hạ tiện,
cập miệt lệ xa,
như thị đẳng xứ
sở tác tội chướng
kim giai sám hối.
 
Thứ 2: Hướng Nguyện
Kim chư Phật thế tôn
đương chứng tri ngã,
đương ức niệm ngã,
ngã phục ư chư Phật thế tôn tiền,
tác như thị ngôn:
Nhược ngã thử sinh,
nhược ngã dư sinh,
tằng hành bố thí,
hoặc thủ tịnh giới,
nãi chí thí dữ súc sinh
nhất đoàn chi thực,
hoặc tu tịnh hạnh
sở hữu thiện căn,
thành tựu chúng sinh
sở hữu thiện căn,
tu hành bồ đề
sở hữu thiện căn,
cập vô thượng trí
sở hữu thiện căn,
nhất thế hợp tập
giảo kế trù lượng,
giai tất hồi hướng
A nậu đa la
tam miệu tam bồ đề.
Như quá khứ vị lai
hiện tại chư Phật
sở tác hồi hướng,
ngã diệc như thị hồi hướng:
Chúng tội giai sám hối,
chư phước (16) tận tùy hỷ,
cập thỉnh Phật công đức,
nguyện thành vô thượng trí.
Khứ lai hiện tại Phật
ư chúng sinh tối thắng,
vô lượng công đức hải,
ngã kim qui mạng lễ.

 

Thứ 3: Hướng Nguyện Theo Hạnh Nguyện Phổ Hiền

Sở hữu thập phương thế giới trung
tam thế nhất thế Nhân sư tử,
ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý
nhất thế biến lễ tận vô dư ;
Phổ hiền hạnh nguyện uy thần lực,
phổ hiện nhất thế Như lai tiền,
nhất thân phục hiện sát trần thân,
nhất nhất biến lễ sát trần Phật.
Ư nhất trần trung trần số Phật,
các xử bồ tát chúng hội trung,
vô tận pháp giới trần diệc nhiên,
thân tín chư Phật giai sung mãn;
các dĩ nhất thế âm thanh hải,
phổ xuất vô tận diệu ngôn từ,
tận ư vị lai nhất thế kiếp,
tán Phật thậm thâm công đức hải.
Dĩ chư tối thắng diệu hoa man,
kyՠnhạc đồ hương cập tán cái,
như thị tối thắng trang nghiêm cụ,
ngã dĩ cúng dường chư Như lai;
tối thắng y phục tối thắng hương,
mạt hương thiêu hương dữ đăng chúc,
nhất nhất giai như Diệu cao tụ,
ngã tất cúng dường chư Như lai;
ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm,
thâm tín nhất thế tam thế Phật,
tất dĩ Phổ hiền hạnh nguyện lực
phổ biến cúng dường chư Như lai.
Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,
giai do vô thỉ tham sân si,
tùng thân ngữ ý chi sở sinh,
nhất thế ngã kim giai sám hối.
Thập phương nhất thế chư chúng sinh,
nhị thừa hữu học cập vô học,
nhất thế Như lai dữ bồ tát,
sở hữu công đức giai tùy hỷ.
Thập phương sở hữu Thế gian đăng
tối sơ thành tựu bồ đề giả,
ngã kim nhất thế giai khuyến thỉnh
chuyển ư vô thượng diệu pháp luân.
Chư Phật nhược dục thị niết bàn,
ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh,
duy nguyện cửu trú sát trần kiếp,
lợi lạc nhất thế chư chúng sinh.
Sở hữu lễ tán cúng dường Phật (17) ,
thỉnh Phật trú thế chuyển pháp luân,
tùy hỷ sám hối chư thiện căn,
hồi hướng chúng sinh cập Phật đạo.
 

Đoạn 4: Hồi Hướng

Nguyện tương dĩ thử thắng công đức
hồi hướng vô thượng chân pháp giới;
tánh tướng Phật, Pháp cập Tăng già,
nhị đế dung thông tam muội ấn,
như thị vô lượng công đức hải,
ngã kim giai tất tận hồi hướng.
Sở hữu chúng sinh thân khẩu ý
kiến hoặc đàn báng Phật pháp (18) đẳng,
như thị nhất thế chư nghiệp chướng
tất giai tiêu diệt tận vô dư,
niệm niệm trí châu ư pháp giới,
quảng độ chúng sinh giai bất thoái.
Nãi chí hư không thế giới tận,
chúng sinh cập nghiệp phiền não tận,
như thị tứ pháp quảng vô biên,
nguyện kim hồi hướng diệc như thị.
Nam mô đại hạnh Phổ hiền bồ tát (3 lần).

Chân thành cảm ơn quý cư sĩ Nguyễn Văn Củng, Đoàn Viết Hiệp và Nguyễn Anh Tuấn đã phát tâm chuyển tác phẩm này từ dạng Help File, VPS font sang dạng Word, VNI font. Thích Nhật Từ 3-5-2000


Phần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang