Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tài liệu về Pháp Ấn
Daniel Trinh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

 
Xin vui lòng chỉ cho em được biết có sách nào chỉ dạy về Pháp Ấn.
Thành thật cảm ơn.
Daniel Trinh
***
 Xin chào Phật tử Daniel Trinh,

Pháp Ấn nói đủ là “tam pháp ấn” hay ba đặc tính của vạn pháp. Ðây là một trong những giáo lý nền tảng được đức Phật thuyết  tuyên thuyết nhiều lần. Ba pháp ấn này là ba phương diện khác nhau của vạn pháp.

Riêng trang Ðạo Phật Ngày Nay, mục Ðức Phật và Phật Pháp, phần Giáo Pháp, dưới tiêu đề: Vô Thường, Khổ, Vô Ngã có 19 bài viết về Tam Pháp Ấn dưới nhiều góc độ khác nhau của chư Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni và các Phật tử có thẩm quyền về học thuật.

Ngoài ra, các tác phẩm được giới thiệu trong phần nhỏ “Tổng Quát của giáo pháp” thuộc Đức Phật và Phật Pháp hầu như mỗi tác phẩm đều dành một hoặc hai chương, hoặc nhiều hơn nữa để triển khai ba pháp ấn này. Ví dụ: chương II Phật Học Khái Luận của TT. Thích Chơn Thiện, có trình bày rõ vấn đề mà Phật tử muốn tham cứu. Cuốn Đức Phật và Phật Pháp của HT. Narada được cư sĩ Phạm Kim Khánh dịch, phần hai: Phật Pháp cũng đề cập về ba đặc tính của vạn pháp. Tương tự, các tác phẩm khác như Con Đường Thoát Khổ của HT. W. Rahula được Ni sư Trí Hải dịch sang Việt ngữ trình bày rất cặn kẽ về Tứ Diệu Ðế, một phương diện khác của Tam Pháp Ấn. Những tác phẩm trong mục Sách có rất nhiều, mời Phật tử  bấm vào  mục này để tham khảo thêm.

Cầu chúc Phật tử thân an tâm lạc, hằng tinh tấn quán sát nội ngoại thân để nhận chân được vạn hữu chỉ là: Vô thường, khổ và vô ngã.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/phapan.htm

 


Vào mạng: 1-4-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang