Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
PHẬT GIÁO TRONG THẾ KỶ MỚI
PHẬT LỊCH 2540 – GIAO ĐIỂM
Tuyển tập 1

TUYỂN TẬP

PHẬT GIÁO TRONG THẾ KỶ MỚI

CÁC CHỦ ĐỀ GỢI Ý

 1. TỔNG QUAN
 1. Giáo lý đức Phật và những yếu tính của thời đại.
 2. Phật Giáo và cuộc khủng hoảng của thế giới hiện nay.
 3. Một cái nhìn lịch sử của Phật Giáo Việt Nam trong sinh mệnh dân tộc
 4. Bản sắc đặc thù của Phật Giáo Việt Nam.
 5. Phật Giáo Nhật Bản và cuộc canh tân xứ sở: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo.
 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 1. Vài suy nghĩ về giáo lý, giáo chế và giáo hội.
 2. Hiện tình Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước; triển vọng và cơ hội.
 3. Những đề nghị cụ thể để Phật Giáo Việt Nam có đủ tầm vóc bước vào thời đại mới.
 4. Phương pháp truyền đạo và những phương tiện truyền thông hiện đại.
 5. Những đề nghị cụ thể để Gia Đình Phật Tử (GĐPT) đáp ứng được những nhu cầu của tuổi trẻ trong thời đại mới.
 6. Phật Giáo Việt Nam: chỗ đứng và nhiệm vụ đối với dân tộc.
 7. Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo thế giới.

 NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ ĐỂ HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 1. Tụng kinh, giảng kinh và hiểu kinh bằng ngôn ngữ thời đại.
 2. Giáo lý đức Phật và tri thức khoa học.
 3. Vận dụng giáo lý vào đời sống văn minh.
 4. Đường hướng và phương pháp đào tạo tăng ni trong thời đại mới.
 5. Hình ảnh, phong thái và tầm cỡ của vị trú trì, giảng sư trong thời đại mới.
 6. Những đề nghị cụ thể cho một buổi lễ Phật Giáo mang tính thời đại.
 7. Chức năng của một cư sĩ thời đại.
 8. Mẫu người mà Phật Giáo đào tạo cho thời đại mới.

 NHỮNG VẤN ĐỀ NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 1. Phật Giáo và chính trị.
 2. Phật Giáo và sự phát triển kinh tế.
 3. Phật Giáo và vấn đề giáo dục và y tế.
 4. Phật Giáo và vấn đề ô nhiễm môi sinh.
 5. Phật Giáo và vấn đề phạm pháp và các tệ đoan xã hội.
 6. Phật Giáo và các vấn đề kiến trúc, hội họa, điêu khắc, sáng tác, âm nhạc và văn nghệ.
 7. Phật Giáo nên có hay không có một tổ chức chặt chẽ như các tôn giáo Tây Phương.
 8. Ý kiến về hai dòng tu: Thanh Tịnh xuất gia và Xuất Thế tại gia.
 9. Phật Giáo và các tôn giáo khác.

CÁC VẤN ĐẾ KHÁC:

Tùy sáng kiến của quý vị.

Mục lục | Dẫn Nhập | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 8 | 19 |

 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang