Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
PHẬT GIÁO TRONG THẾ KỶ MỚI
PHẬT LỊCH 2540 – GIAO ĐIỂM

Tuyển tập 1

Mục lục

Dẫn Nhập

THƯ NGỎ

TUYỂN TẬP

PHẬT GIÁO TRONG THẾ KỶ MỚI

PHẦN MỘT

TỔNG QUAN

PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRƯỚC NGƯỠNG CỬA THẾ KỶ 21

PHẬT GIÁO: SINH LỘ CHO NHÂN LOẠI?

PHẬT GIÁO VIỆT NAM THẾ KỶ XXI

PHẦN HAI

 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC TRONG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA  PHẬT GIÁO

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ VIỆC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TĂNG NI

SỰ HUẤN LUYỆN TU SĨ TÂY PHƯƠNG

DỊCH, TỤNG, GIẢNG KINH VÀ TIẾN HÀNH NGHI LỄ PHẬT GIÁO BẰNG TIẾNG VIỆT

NGỢI CA TRÍ TUỆ TỘT CÙNG (HAY LÀ BÁT NHÃ DIỄN CA)

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT TỬ TRONG CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO

ĐẠO PHẬT CÓ THỂ ĐEM LẠI NHỮNG GÌ CHO GIÁO DỤC NGÀY NAY?

PHẦN BA

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

SỰ GẮN BÓ GIỮA PHẬT GIÁO VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM NHÌN Ở GÓC ĐỘ VĂN HỌC

KINH TẾ PHẬT GIÁO

ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN LÂU BỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PHẦN BỐN

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

TA VỚI TA

PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC

Mục lục | Dẫn Nhập | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 8 | 19 |

http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/phatgiaotheky.htm

 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang