Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tự tứ

Cư sĩ Thoại Hoa


 

 

   

Tứ phương hội lại một nhà,

Nghe lời giáo huấn bao la Quý Thầy.

Bóng hình Sư Trưởng đâu đây,

Chúng con giới tử, hôm nay tựu về.

Cúi đầu đảnh lễ đề huề,

Đáp đền Tự tứ chẳng hề trễ tu.

Ngày ngày cố gắng công phu,

Một lòng trợ đạo tiếp thu vào đời.

Suốt mùa kiết hạ sáng ngời,

Học kinh cho nhuyễn, học lời cho thông.

Giới kinh, luật, luận mênh mông,

Vu Lan Đại Lễ họp đông cửa thiền.

Cầu an cha mẹ hiện tiền,

Cầu cho thất tổ cửu huyền thoát siêu.

  

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/tutu.htm

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về mục "Vu-lan"

Đầu trang