Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tình Hiếu Bao La
Thích Nữ Giới Hương

 

Ngoài sân lá nhuốm vàng

Báo hiệu Vu-lan sang

Gió thì thầm khẻ nói

Hạnh Tứ Ân dâng Phật.

 

Ân Tam Bảo giải thoát

Ân Cha Mẹ sinh thành

Ân Đàn Na bảo trợ

Ân Đất Nước cưu mang.

 

Vô số hạt mưa rơi

Thi báo Tứ Trọng Ân

Noi gương hiếu Mục Liên

Đáp tạ lòng của đất

 

Mưa tan trong lệ nóng

Cây nghiêng mình báo ân

Trân châu thấm lòng đất

Ôi Tình Hiếu Bao La!

 

Mưa thu Milwaukee, 19/7/2009

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/tinhhieu.htm

 


Vào mạng: 20-07-2009

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang