Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tuyển tập hình vu-lan năm 2000
Kính dâng hai đấng sanh thành và sư trưởng
Thích Nhật Từ sưu tầm và biên tập

dpnn-6.gif (202 bytes)......Đức Đại Hiếu Mục-kiền-liên (jpeg, 304 x 547, 36.6 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tôn giả Mục-kiền-liên cứu mẹ   (jpeg, 444 x 600, 47.1 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra (jpeg, 320 x 427, 26.6 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Lòng mẹ bao la (gif, 150 x 214, 25.1 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Mẹ cầu cho con . . .  (jpeg, 400 x 536, 29.1 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Con kính vâng lời cha mẹ (jpeg, 544 x 802, 73.9 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Vì tương lai con cháu chúng ta (jpeg, 600 x 517, 25 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều (jpeg, 600 x 366, 36.1 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Mái chùa che chở hồn dân tộc (jpeg, 495 x 638, 40.9 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Những cánh chim tha phương (jpeg, 600 x 408, 15.8 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng cho me (jpeg, 600 x 399, 21.9 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng cho cha (jpeg, 600 x 399, 15.2 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng cho anh (jpeg, 550 x 688, 16.5 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng cho em (jpeg, 435 x 678, 16.2 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng cho những ai đang còn mejpeg, 600 x 399, 18.8 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng cho những ai đang còn cha (jpeg, 600 x 385, 20.1 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng cho những ai đã mất mejpeg, 600 x 399, 13.3 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng cho những ai đã mất cha (jpeg, 600 x 399, 17.6 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng cho kẻ mồ côi (jpeg, 600 x 385, 13.3 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bông hồng dâng sư trưởng (jpeg, 600 x 399, 14.4 KB)
dpnn-6.gif (202 bytes)......Đóa sen hồng dâng Phật (jpeg, 430 x 602, 23 KB)

Vu-lan 2000, Đạo Phật Ngày Nay

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/albumvulan-2000.htm

 


Cập nhật: 1-8-2000

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang