Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Cầu Xuân Di Lặc

 Cư sĩ Thoại Hoa


 • Bính Tuất từ biệt ra đi,

  Ước mong Đinh Hợi từ bi, an nhàn.

  Không còn sầu khổ khóc than,

  Hận thù chấm dứt, trần gian Ta bà.

  Chúng sinh hết nỗi bôn ba,

  Thế gian hết cảnh can qua hãi hùng,

  Không còn bão táp muôn trùng,

  Cầu xin an lạc, sống trong thanh bình.

  Hồng ân Di Lặc quang minh,

  Rót bình phổ độ, chúng sinh nương nhờ

   


  Vào mạng: 1-2-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang