Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Vua Phật Trần Nhân Tông

Chân Khánh/Thiềng Đức/Quý Đức11/7/2007


 

Thái tử Trần Khâm niên Thiệu Bảo

Nhân Tông vua Phật thật anh hùng

Hai lần Mông Cổ sang xâm lấn       [1]

Sáu trận nước Nam lập chiến công [2]

Yên Tử danh sơn xây thánh địa

Trúc Lâm thiền phái lập môn tông

Rỡ ràng ân đức như trời biển

Cảm niệm muôn dân một tấc lòng…

 


 

[1] Dưới đời vua Trần Nhân Tông

 

[2]  I-Hàm Tử,Chương Dương,Tây Kết,Vạn Kiếp,

    II-Vân Đồn, Bạch Đằng

 

 

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/vuatrannhantong.htm

 

 


Vào mạng: 01-8-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang