Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vô Ích

Vô ích mà thôi, vô ích mà thôi

Một đời người đi, đi tới đi lui

Vô ích mà thôi, vô ích mà thôi

Một đời nổi trôi, vạn kiếp luân hồi

Nghe nói mà thương, nghe nói mà thương

Gởi mình chi mãi giữa chốn phong sương

Trông thấy mà thương, trông thấy mà thương

Người sẽ về đâu vạn pháp vô thường

Đời đưa ta đi những chốn đâu đâu

Thời gian bên ta như gió qua mau

Nhìn sâu trong tâm vô ngã vô ưu

Ngời trông: diệu pháp sáng muôn mầu

Vô ích mà thôi, vô ích mà thôi

Một đời cuồng si, một kiếp rong chơi

Ta sẽ về đâu, ai sẽ về đâu

Mộng đời chìm sâu nước cuốn qua cầu


 


Vào mạng: 1-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang