Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vô Đề

Muôn sắc thắm tung bay trước gió

Ngàn hương thơm lúc có, lúc không

Dấn thân vào cõi mênh mông

Cái ta vô ngã; cái không, không cùng

Ta há chẳng sống trong muôn vật

Đất với ta tuy một mà hai

Cõi này rồi hết, cõi mai

Duỗi tay trong đất khoan thai ta về

Rõ bờ giác, nẻo mê quyết lánh

Rũ âu lo, học hạnh từ bi

Bước chân chánh niệm vững đi

Ơn Từ Phụ nguyện khắc ghi muôn đời


 


Vào mạng: 1-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang