Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Về Thăm Mẹ

Thích Phước Huệ

(Thân tặng những người con xa quê)


 

Con nhớ lại những ngày qua ấy

Nhà mình có mẹ ấm làm sao

Bỗng hôm nay mẹ lại đi mau

Người đã vắng chỉ còn di ảnh lạnh

Con chỉ thấy nấm mồ hiu hoạnh

Sụt sùi bất giác lệ rơi mau!


 


Vào mạng: 1-8-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang