Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

VỀ NGUỒN

Thích Long Vân


 

Lên đây

lạy

Tháp Bồ Đề

Tìm…

Trong tĩnh lặng

Tâm về cửa không

Bao nhiêu phiền muộn

Long đong

giờ trong giây phút

tan bồng khói mây

chư Tăng

kiết hạ nơi đây

vui trong kinh kệ

vọng bài sám khuya.

         

Bodhgaya 15/06/07

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/venguon.htm 

 

 

 


Vào mạng: 08-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang