Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VẪN BÓNG SƯƠNG MỜ
(Trích tập thơ Khoảnh Khắc Rong Rêu)
Tà dương lần tắt lịm
Lửa hồng vừa thổi lên
Trong đêm sâu tịch diệt
Cô liêu không người tìm
Thời gian phai mái tóc
Sương đọng giữa tháng ngày
Gió lay nhành dương gãy
Chim vẫn hót ban mai
Ai đi vào hoang vắng
Còn em vẫn bóng mờ
Hai tay dâng Thánh Nữ
Vội vàng viết thành thơ!

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang